ՀՀ պետական բյուջե 2023

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   2023   ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ

(Ընդունված է 2022 թվականի դեկտեմբերի  8ին)

 

Հոդված 1.  Ընդունել ի գիտություն, որ`

 1. Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի համախմբված բյուջեն գնահատվում է ՝
 • եկամուտների գծով` 2,364.8 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի),
 • ծախսերի գծով՝ 2,653.7 մլրդ դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),
 • դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝ 288.9 մլրդ դրամ.
 1. Հայաստանի Հանրապետության համայնքների 2023 թվականի բյուջեները գնահատվում են՝
 • եկամուտների գծով՝ 195.8 մլրդ դրամ (ներառյալ` պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),
 • ծախսերի գծով՝ 198 մլրդ դրամ:

Հոդված 2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեն՝

  Գումարը

(հազար դրամներով)

1.  Եկամուտների գծով     2,302,025,614.4
2.  Ծախսերի գծով 2,590,973,151.1
3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը) 288,947,536.7

Հոդված  3.  Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել միջոցներ հետևյալ աղբյուրներից.

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ       288,947,536.7
այդ թվում`
Ա. Ներքին աղբյուրներ       302,835,756.2
Բ. Արտաքին աղբյուրներ (13,888,219.5)

Հոդված 4. Կենտրոնական բանկին՝ 2023 թվականի ընթացքում, օրենքով վերապահված իրավասությունների սահմաններում, դրամավարկային քաղաքականության վերաբերյալ որոշումներ ընդունելիս առաջնորդվել 12-ամսյա գնաճի 4 +/-1.5 տոկոսային կետ տատանումների թույլատրելի միջակայքում նպատակային ցուցանիշով:

Հոդված 5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և Կենտրոնական բանկին` Կենտրոնական բանկի կողմից պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորումը 2023 թվականի բյուջետային տարվա ընթացքում իրականացնել բացառապես «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 6. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները, ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով.

Պետական բյուջեի եկամուտները Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2,302,025,614.4
այդ թվում`
Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր 2,203,709,660.7
Պաշտոնական դրամաշնորհներ 17,235,690.0
Այլ եկամուտներ 81,080,263.7

Հոդված 7.  Սահմանել, որ՝

 1. 2024 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետ Կառավարություն) չի շարունակի 2023 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.
 2. 2023 թվականի ընթացքում առևտրային կազմակերպություններում պետական բաժնեմասի մասնավորեցումից (սեփականաշնորհումից) Հայաստանի Հանրապետության դրամով ստացվող միջոցները մուտքագրվում են գանձապետական միասնական հաշվի սեփականաշնորհման հատուկ ենթահաշվին, իսկ արտարժույթով ստացվող միջոցները փոխարկվում են Կենտրոնական բանկում և մուտքագրվում գանձապետական միասնական հաշվի սեփականաշնորհման հատուկ ենթահաշվին.
 3. Լեռնային Ղարաբաղին սույն օրենքով նախատեսված բյուջետային վարկը տրամադրվում է մինչև 2027 թվականի հունվարի 1-ը մարման ժամկետով՝ տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).
 4. 2023 թվականին պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը կազմում է 83 200 դրամ.
 5. յուրաքանչյուր մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված` պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.
 6. համայնքների բյուջեներին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 86-րդ հոդվածով և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 73-րդ հոդվածով եկամտային հարկից և շահութահարկից նախատեսված մասհանումները 2023 թվականի բյուջետային տարում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից չեն կատարվում.
 7. համայնքների բյուջեներին «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» օրենքով նախատեսված եկամուտների կորուստների փոխհատուցումը 2023 թվականի բյուջետային տարում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից չեն կատարվում.
 8. քաղաքացիաիրավական հարաբերություններից ծագած պարտքի դիմաց պետական մարմնի և պետական կառավարչական հիմնարկի ձեռք բերած գույքի իրացումից մուտքերը հաշվեգրվում են այն հաշիվներին, որտեղ պետք է հաշվեգրվեր տվյալ պարտքի գումարը.
 9. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով, ըստ Կառավարության կանխատեսումների, 2023 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին.
 • պետական ներքին և արտաքին պարտքի մարում և սպասարկում,
 • սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,
 • պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գծով հատկացումներ,
 • միջազգային պայմանագրերով Հայաստանի Հանրապետության կողմից տվյալ տարվա համար ստանձնած պարտավորություններ (բացառությամբ պետական պարտքի մարման և սպասարկման), որոնց չկատարումը կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ այդ պայմանագրերով նման դեպքերի համար նախատեսված էական ֆինանսական և այլ պահանջների առաջացման.
 1. պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների (այսուհետ սույն մասում` մատակարարի) կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից Կառավարության որոշումների հիման վրա գույքն առանձնացնելիս գույքն ստացող պետական մարմինը կամ պետական կառավարչական հիմնարկը պարտավոր է տվյալ մատակարարին վճարել նշված գործարքի շրջանակում վերջինիս ներկայացրած հարկային հաշվում առանձնացված ավելացված արժեքի հարկի գումարը (մատակարարը շրջանառության հարկ վճարող հանդիսանալու դեպքում՝ շրջանառության հարկի գումարը), ինչպես նաև գույքի ավելացված արժեքի հարկը չներառող օտարման արժեքի և հարկային հաշվառմամբ մնացորդային արժեքի դրական տարբերությունից հաշվարկվող և մատակարարի տարեկան գործունեության արդյունքում առաջացող՝ պետական բյուջե վճարման ենթակա շահութահարկի գումարի մեջ ներառվող շահութահարկի գումարը` մատակարարի անունից վճարումը կատարելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքով սահմանված միասնական հաշվին` որպես մատակարարի պարտավորության կատարում ավելացված արժեքի հարկի և շահութահարկի գծով կամ շրջանառության հարկի գծով.
 2. պետական մարմինների համար «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի2-րդ հոդվածի 16-րդ մասի «ա» կետում նշված նպատակով բացված արտաբյուջետային հաշիվներից ֆինանսավորվող ծախսային (ելքային) ծրագրերի գծով սույն օրենքով չնախատեսված ելքերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվելիք 2023 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով և սույն օրենքի N 1 հավելվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (ֆինանսավորվող ծրագրերը և միջոցառումները և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը` որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր և (կամ) միջոցառումներ արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան աղյուսակներում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման, սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի (մուտքային և (կամ) ելքային) համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում).
 3. 2023 թվականին շարունակվում է «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների` նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրած դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման տրամադրումը` «Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 9-րդ մասով հաստատված ծրագրի շրջանակներում հաշվառված անձանց մասով` այդ ծրագրին համապատասխան (հաշվի առնելով «Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջը).
 4. 2023 թվականին շարունակվում է սույն օրենքի N 1 հավելվածի բյուջետային ծախսերի ծրագրային դասակարգման N 1184 ծրագրի N 12001 «ՎՏԲ — Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների՝ որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում» միջոցառմամբ նախատեսված հատկացումների հաշվին նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց`
 • փոխհատուցման արտահերթ տրամադրումը Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին` «Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի N 8 հավելվածի 4-րդ կետով սահմանված սանդղակին համապատասխան` Կառավարության սահմանած կարգով,
 • փոխհատուցման տրամադրումը «Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականիպետական բյուջեի մասին» օրենքի N 8 հավելվածի 4-րդ կետով սահմանված սանդղակին համապատասխան` մինչև 1940 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ ծնված կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակից կամ մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող և հակառակորդի կողմից հողատարածքների գնդակոծման դեպքեր ունեցող` Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքներում 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ հաշվառված անձանց, ինչպես նաև Կառավարության սահմանած այլ սոցիալական խմբերին` Կառավարության սահմանած կարգով.
 1. յուրաքանչյուր տարի Կառավարության սահմանած կարգով «ՎՏԲ – Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների՝ որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց նախորդ տարում փոխհատուցում ստացած ավանդատուների ավանդային գրքույկներում առկա գումարը (ռուբլով), որի նկատմամբ հաշվարկվել է փոխհատուցման գումարը, համարվում է մարված.
 2. «ՎՏԲ — Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների կողմից նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում ստանալու հանգամանքը չի կարող հիմք հանդիսանալ այդ փոխհատուցումն ստացած անձանց ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ ստացողների ցուցակներից հանելու համար.
 3. այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում պետական բյուջեով նախատեսել (կատարել) հատկացումներ այնպիսի ծախսերի կատարման համար, որոնք անմիջականորեն նշանակված են սույն օրենքով չնախատեսված եկամուտների գումարները պետական բյուջե վճարելու համար, ապա այդ գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները: Նման դեպքում, սույն մասում նշված եկամուտների գումարների վճարման աղբյուր հանդիսացող բյուջետային ծրագրերի միջոցառումների (ելքերի) պատկանելությանը համապատասխան, փոփոխության են ենթակա սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային հատկացումների գումարները և N 1 հավելվածով նախատեսված կամ նույն հավելվածում լրացվող՝ սույն մասում նշված եկամուտների գումարների վճարման աղբյուր հանդիսացող որևէ ծախսային ծրագրի և միջոցառման գծով սահմանված հատկացումները՝ դրանց օգտագործումն իրականացնելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան.
 4. սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի հանրագումարի` սույն օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված կարգով թույլատրվող ավելացումները կատարվում են պայմանով, որ դրա հետևանքով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի հանրագումարի աճը 2023 թվականի բյուջետային տարվա արդյունքներով չի գերազանցի սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի հանրագումարի 10 տոկոսը (սույն մասի գործողությունը չի տարածվում սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ, 12-րդ, 13-րդ և 18-րդ մասերով, ինչպես նաև սույն հոդվածի 11-րդ և 16-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի վրա).
 5. Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեից դրամաշնորհներն իրավաբանական անձանց տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված մրցույթի ընթացակարգով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ միջոցների հաշվին ծրագրերի և միջոցառումների իրականացումը կարող է իրականացվել միայն կոնկրետ իրավաբանական անձի միջոցով` բացառիկության հանգամանքով պայմանավորված: Ընդ որում, առանց մրցույթի իրավաբանական անձին դրամաշնորհի տրամադրումն իրականացվում է Կառավարության որոշմամբ.
 6. Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեից տրամադրվող սուբսիդիաներն իրավաբանական անձանց հատկացվում են Կառավարության որոշումների հիման վրա.
 7. սույն օրենքի որևէ հավելվածում «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածին և սույն օրենքի 7-րդ և 9-րդ հոդվածներին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումները, փոփոխությունները և (կամ) լրացումները կատարելիս դրանք ըստ պատկանելության ենթակա են արտացոլման նաև սույն օրենքի մյուս հավելվածներում և դրանց համապատասխան աղյուսակներում.
 8. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեով (սույն մասում այսուհետ` պետական բյուջե) նախատեսված՝  Կառավարության պահուստային ֆոնդից կատարվող հատկացումների գումարների չափով նվազեցվում են պետական բյուջեով նախատեսված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդ» ծրագրով սահմանված հատկացումները և ավելացվում, ըստ նշված հատկացումների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելության, պետական բյուջեով նախատեսված այլ ծրագրերով սահմանված հատկացումները, և այդ փոփոխությունները Կառավարությունն արտացոլում է սույն օրենքի համապատասխան հավելվածների աղյուսակներում.
 9. սույն հոդվածի 21-րդ մասով նախատեսված փոփոխությունները, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասի իմաստով, բյուջետային հատկացումների վերաբաշխումներ չեն համարվում.
 10. Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեից տրամադրվող դրամաշնորհների և սուբսիդիաների նկատմամբ հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գծով լրացուցիչ հատկացումները չեն կարող ուղղվել այլ նպատակների: Եթե սույն մասում նշված հոդվածներով նախատեսված ծրագրերը և միջոցառումները ենթակա չեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման կամ ենթակա են հարկման պետական բյուջեից ավելացված հարկի վճարման համար տրամադրվող գումարի դիմաց ավելի փոքր գումարի չափով, ապա նշված հարկի վճարման համար նախատեսված հատկացումների գծով չօգտագործված գումարները 2023 թվականի ընթացքում ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե.
 11. սույն օրենքի N 6 հավելվածում ներառված ծախսային ծրագրերը դիտարկվում են որպես առաջնահերթություն, և Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների առկայության պայմաններում (Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման բարենպաստ միջավայրի և այլ գործոններով պայմանավորված), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի կրճատման, ծախսային ուղղությունների գծով հնարավոր գերակայությունների (առաջնահերթությունների) փոփոխման արդյունքում վերաբաշխումների (փոխատեղումների), խնայողությունների առկայության, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի սահմանաչափի ավելացման պարագայում այդ ծրագրերի ֆինանսավորումը պետք է իրականացվի առաջնահերթ կարգով՝ հիմք ընդունելով համապատասխան նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա այդ աշխատանքների արժեքների ճշգրտումները։

 

Հոդված  8.  Հաստատել՝

 1. սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային ծախսերի գծով հատկացումները՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների և այդ մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների՝ սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.
 2. համայնքների բյուջեներին օրենքով սահմանված կարգով ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաներ տրամադրելու համար սույն օրենքի N 1 հավելվածով նախատեսված հատկացումների բաշխումը` ըստ առանձին համայնքների` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.
 3. սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված՝ Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները (ըստ առանձին տարրերի) և ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների և ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների գծով ծրագրերն ու միջոցառումները` սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.
 4. Կենտրոնական բանկի՝ 2023 թվականի վարչական ծախսերի նախահաշիվը՝ 10,092,233.0 հազար դրամ, սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն, և կապիտալ ներդրումների առավելագույն սահմանաքանակը՝ 1,911,696.0 հազար դրամ.
 5. 2023 թվականի համար սահմանվող ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման) պարտադիր վճարների և ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների չափերը` սույն օրենքի N 5 հավելվածի համաձայն.
 6. սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 23-րդ մասով նախատեսված առաջնահերթ իրականացման ենթակա բյուջետային ծախսային ծրագրերը` սույն օրենքի N 6 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել Կառավարությանը անհրաժեշտության դեպքում՝

 1. փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված պետական մարմինների ցանկերում.
 2. սույն մասով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն արտահայտելով Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում և այդ գումարների չափով ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածում՝ անհրաժեշտության դեպքում` որպես ծախսային ծրագրերի առանձին լրացուցիչ միջոցառումներ կամ լրացուցիչ ծրագրերի միջոցառումներ) գումարները` Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`
 • Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների կողմից դատարան հայցադիմումներ, դիմումներ ու գանգատներ, դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս, ինչպես նաև դատարանի կողմից տրամադրվող փաստաթղթերի պատճեններ (կրկնօրինակներ) տալու համար` «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված վճարումները, ինչպես նաև դատական ակտերի հիման վրա հօգուտ պետական բյուջեի պետական մարմիններից բռնագանձված պետական տուրքի գումարների վճարումները,
 • «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքին համապատասխան՝ ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցում կատարելու համար «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված վճարումները,
 • սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամություն ունեցող անձանց փոխարեն, նշված օրենքի 31-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը,
 • «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքով սահմանված դեպքերում պետական մարմիններից բռնագանձման ենթակա կատարողական ծախսի գումարների վճարումները.
 1. սույն մասով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերն արտահայտելով Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում և այդ գումարների չափով ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածում՝ անհրաժեշտության դեպքում` որպես ծախսային ծրագրերի առանձին լրացուցիչ միջոցառումներ) գումարները` Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`
 • Հայաստանի Հանրապետության հարկային կամ մաքսային մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններում և պետական հիմնարկներում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկերի և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,
 • պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների (այսուհետ սույն կետում` մատակարարի) կանոնադրական կապիտալում պետական մասնակցության նվազեցման ճանապարհով ակտիվների կազմից գույք առանձնացնելիս գույքն ստացող պետական մարմնի կողմից նշված գործարքի շրջանակում տվյալ մատակարարին վճարման ենթակա ավելացված արժեքի հարկի և շահութահարկի գծով կամ շրջանառության հարկի գծով պարտավորության կատարման գծով ծախսերը.
 1. պետական սեփականություն համարվող գույքը հիմնադրամներին վարձակալության հանձնելիս հաշվարկված վարձակալական վճարները Կառավարության սահմանած դեպքերում թողնել հիմնադրամների տնօրինությանը՝ որպես Հայաստանի Հանրապետության կողմից հիմնադրամներում կատարվող կամավոր գույքային վճար՝ առանց սահմանափակման, այդ գումարներն արտահայտելով Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունների ծախսային մասում` որպես պետական բյուջեից (Կառավարության պահուստային ֆոնդից) հիմնադրամներին կատարված հատկացումներ, իսկ եկամուտներում՝ որպես այդ հիմնադրամների կողմից նույն գումարների չափով պետական բյուջե մուծված վարձակալական վճարների ստացում (եթե նշված վարձակալական վճարները նախատեսված չեն Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների կազմում, ապա այդ գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի գումարները, այդ թվում` նաև Կառավարության պահուստային ֆոնդը).
 2. բյուջետային տարվա առանձին ժամանակահատվածներում պետական բյուջեում սույն օրենքի համաձայն՝ բյուջետային ելքերի ֆինանսավորման համար միջոցների անբավարարության առաջացման դեպքում ժամանակավորապես, մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 25-ը վերականգնելու պայմանով, ներգրավել առևտրային կազմակերպություններում պետական բաժնեմասի մասնավորեցումից (սեփականաշնորհումից) ստացված միջոցների կուտակման նպատակով բացված գանձապետական միասնական հաշվի սեփականաշնորհման հատուկ ենթահաշվում միջոցների առկա մնացորդի` սույն օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերի ֆինանսավորմանը չուղղված գումարը` ներկայացնելով այդ ենթահաշվի շարժը Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններում (առանձին հավելվածով).
 3. սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով բյուջետային եկամուտների` ըստ դրանց ձևավորման («Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների գծով սահմանված համապատասխան գումարները պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերազանցած՝ լրացուցիչ ստացված եկամուտների գումարի չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ինչպես նաև, ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելության, համապատասխան փոփոխության ենթարկել բյուջետային ծախսերի ֆինանսավորման համար սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային հատկացումների գումարները և N 1 հավելվածով նախատեսված կամ նույն հավելվածներում լրացվող որևէ ծախսային ծրագրի և միջոցառման գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի), սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում)` դրանց օգտագործումն իրականացնելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան: Սույն մասի գործողությունը չի տարածվում սույն հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ և 13-րդ մասերով, ինչպես նաև սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 11-րդ և 16-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի վրա.
 4. բյուջետային տարվա արդյունքներով գերազանցել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) գումարը՝ ներքին և արտաքին աղբյուրներից բյուջետային վարկերի վերադարձից ստացված` սույն օրենքի N 3 հավելվածով այդ մուտքի գծով նախատեսված մակարդակը գերազանցած գումարից ոչ ավելի չափով (նույն չափով ավելացնելով N 3 հավելվածով նախատեսված բյուջետային վարկերի վերադարձից գումարը), և, ըստ այդ գումարի հաշվին կատարվելիք ելքերի պատկանելության, համապատասխան փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված ծախսերի և դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարները, 3-րդ հոդվածով և սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում) և ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների ու ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների գծով ծրագրերն ու միջոցառումները, ինչպես նաև N 1 հավելվածով նախատեսված կամ նույն հավելվածներում լրացվող որևէ ծախսային ծրագրի և միջոցառման գծով սահմանված հատկացումները, և դրանց օգտագործումն իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան.
 5. բյուջետային տարվա արդյունքներով գերազանցել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) գումարը՝ ներքին և արտաքին աղբյուրներից ստացված փոխառությունների՝ սույն օրենքի N 3 հավելվածով նախատեսված մարումների գծով առաջացող (այդ թվում` նաև փոխատուի համաձայնությամբ մարումը չկատարելու դեպքում առաջացող) տնտեսումների գումարից ոչ ավելի չափով (այդ գումարի չափով նվազեցնելով N 3 հավելվածով նախատեսված փոխառությունների մարումների գումարը), և, ըստ այդ տնտեսված գումարի հաշվին կատարվելիք ելքերի պատկանելության, համապատասխան փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված ծախսերի և դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարները, 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում) և ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների և ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների գծով ծրագրերն ու միջոցառումները, ինչպես նաև N 1 հավելվածով նախատեսված կամ նույն հավելվածներում լրացվող որևէ ծախսային ծրագրի և միջոցառման գծով սահմանված հատկացումները, և դրանց օգտագործումն իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան.
 6. բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների ձևավորման («Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դասակարգման խմբերի միջև կատարել դրանց գծով` սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գումարների վերաբաշխումներ` դրանից բխող համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելով սույն օրենքի N 2 հավելվածում և N 1 հավելվածի համապատասխան աղյուսակներում.
 7. սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարները` ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկա­մուտների գու­մարը և, ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելության, փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված` սույն մասում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի և միջոցառումների գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն մասում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը և (կամ) միջոցառումները նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր և (կամ) միջոցառումներ, ըստ պատկանելության արտացոլել նշված հավելվածների` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).
 8. բյուջետային ելքերի ֆինանսավորման համար 2023 թվականի բյուջետային տարվա ընթացքում պետական բյուջեում միջոցների անբավարարության առաջացման դեպքում դրանց ֆինանսավորմանն ուղղել առևտրային կազմակերպություններում պետական բաժնեմասի մասնավորեցումից (սեփականաշնորհումից) և պետական արժեթղթերի իրացումից ստացված միջոցների` սույն օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերի ֆինանսավորման համար չնախատեսված գումարները, ինչպես նաև սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով հաստատված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների կազմում չնախատեսված, սակայն 2023 թվականի բյուջետային տարվա ընթացքում փաստացի ստացված վարկային գումարները.
 9. Կառավարության կնքած` օրենքով սահմանված կարգով վավերացված կամ հաստատված միջազգային պայմանագրերին համապատասխան` օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող վարկային և դրամաշնորհային նպատակային ծախսային ծրագրերի միջոցառումների (սույն մասում այսուհետ` նպատակային ծրագրեր) կատարման ընթացքին նպաստելու նպատակով`
 • սույն օրենքի NN 1 և 3 հավելվածներով նախատեսված վարկային նպատակային ծրագրերը ֆինանսավորելիս (նշված ծախսերի ֆինանսավորման համապատասխան վարկային աղբյուրների առկայությամբ), չգործադրելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածով նախատեսված բյուջետային հատկացումների վերաբաշխման մեխանիզմը և 19-րդ հոդվածի դրույթները, գերազանցել սույն օրենքի NN 1 և 3 հավելվածների համապատասխան աղյուսակներով սահմանված` արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային վարկերի հաշվին իրականացվող առանձին նպատակային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումների գումարները, սույն օրենքի NN 1 և 3 հավելվածներով նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը, ինչպես նաև սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված պետական բյուջեի ծախսերի և դեֆիցիտի (պակասուրդի) և 3-րդ հոդվածով ու N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները, ինչպես նաև սույն օրենքի N 3 հավելվածում ներկայացված ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների և ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների գծով ծրագրերի և միջոցառումների գծով սահմանված հատկացումները,
 • 2023 թվականի բյուջետային տարվա ընթացքում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը հատկացված` սույն օրենքով չնախատեսված նպատակային վարկային կամ դրամաշնորհային միջոցների (սույն ենթակետում այսուհետ` նպատակային միջոցների) հաշվին ֆինանսավորել սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներով չնախատեսված նպատակային ծրագրերը: Այդ ծրագրերի գծով Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջե ստացվող նպատակային միջոցների հաշվին նախատեսվող ելքերի գումարից ոչ ավելի չափով, ըստ անհրաժեշտության, ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը (վարկային նպատակային ծրագրերի դեպքում) կամ եկամուտների գումարը (դրամաշնորհային նպատակային ծրագրերի դեպքում), ինչպես նաև, ըստ այդ գումարի բնույթի և վերջինիս հաշվին կատարվող ելքերի պատկանելության, համապատասխան փոփոխության ենթարկել 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց առանձին տարրերի համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում), 6-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ինչպես նաև 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն ենթակետում նշված` սույն օրենքով չնախատեսված նպատակային ծրագրերը` որպես ծրագրերի առանձին լրացուցիչ միջոցառումներ, ըստ պատկանելության արտացոլելով սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներում),
 • 2023 թվականի բյուջետային տարվա ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսավորել սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներով նախատեսված (ներառյալ` սույն մասի 2-րդ կետով սահմանված կարգով բյուջետային տարվա ընթացքում սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներում արտացոլված) նպատակային ծրագրերը` դրանց գծով օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը ստացված` սույն օրենքով չնախատեսված միջոցների չօգտագործված մնացորդի հաշվին (այդ գումարի չափով ավելացնելով N 3 հավելվածով նախատեսված` ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող պետական բյուջեի 2023 թվականի տարեսկզբի ազատ մնացորդի միջոցների գումարը), և, ըստ այդ միջոցների հաշվին կատարված ելքերի պատկանելության, համապատասխան փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը, 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց առանձին տարրերի համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում) և N 3 հավելվածով սահմանված ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների և ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների գծով ծրագրերը և միջոցառումները, ինչպես նաև 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի (նաև N 1 հավելվածով նախատեսված համապատասխան ծախսային ծրագրերի և միջոցառումների) համապատասխան գումարները, և դրանց օգտագործումն իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան,
 • բյուջետային տարվա ընթացքում սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներով նախատեսված (ներառյալ` սույն մասի 2-րդ կետով սահմանված կարգով բյուջետային տարվա ընթացքում սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներում արտացոլված) առանձին նպատակային ծրագրերով սույն օրենքով նախատեսված՝ Կառավարության համաֆինանսավորման հատկացումների գումարներն ավելացնելու կամ դրանք նախատեսելու անհրաժեշտության առաջացման դեպքում, եթե նշված ավելացումը կամ նախատեսումը հնարավոր չէ իրականացնել հատկացումների ծրագրերի և (կամ) միջոցառումների միջև վերաբաշխման եղանակով կամ Կառավարության պահուստային ֆոնդի միջոցների հաշվին` դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման լրացուցիչ` սույն օրենքով չնախատեսված գումարների հայթայթման (առկայության) դեպքում, բյուջետային տարվա արդյունքներով գերազանցել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) գումարը՝ Կառավարության համաֆինանսավորման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ գումարից ոչ ավելի չափով (բայց դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման լրացուցիչ` սույն օրենքով չնախատեսված հայթայթված (առկա) գումարների սահմաններում), և, ըստ այդ գումարի հաշվին կատարվելիք ելքերի պատկանելության, համապատասխան փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված ծախսերի և դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարները, 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում), ինչպես նաև N 1 հավելվածով և (կամ) N 3 հավելվածով նախատեսված համապատասխան նպատակային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումները, և դրանց օգտագործումն իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան.
 • սույն օրենքի NN 1 և 3 հավելվածներով նախատեսված դրամաշնորհային նպատակային ծրագրերը ֆինանսավորելիս (նշված ծախսերի ֆինանսա­վորման համապատասխան դրամաշնորհային աղբյուրների առկայությամբ), չգործադրելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածով նախատեսված բյուջետային հատկացումների վերաբաշխման մեխանիզմը և 19-րդ հոդվածի դրույթները, գերազանցել սույն օրենքի NN 1 և 3 հավելվածների համապատասխան աղյուսակներով սահմանված` արտաքին աղբյուրներից ստացվող նպատակային դրամաշնորհների հաշվին իրականացվող առանձին նպատակային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումների գումարները, սույն օրենքի NN 1 և 3 հավելվածներով նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը, ինչպես նաև սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված պետական բյուջեի ծախսերի և դեֆիցիտի (պակասուրդի) և 3-րդ հոդվածով ու N 3 հավելվածով սահմանված՝ պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները.
 1. «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքով նախատեսված, սակայն այդ տարում չստացված և սույն օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված պաշտոնական դրամաշնորհների գումարները 2023 թվականին ստանալու և 2022 թվականի արդյունքներով դրանց չստացման հետևանքով բյուջետային պարտքերի առաջացման դեպքում այդ գումարներն առաջնահերթության կարգով ուղղել այդ պարտքերի մարմանը.
 2. բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև վերջիններիս առանձին տարրերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով հաստատված գումարները և (կամ) կատարել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների հանրագումարի ավելացմանը չհանգեցնող այլ հաշվեկշռված փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ` դրանցից բխող համապատասխան փոփոխություններ կատարելով սույն օրենքի N 2 հավելվածում և N 1 և (կամ) N 3 հավելվածների համապատասխան աղյուսակներում.
 3. ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ստացվող մուտքերի` սույն օրենքով սահմանված գումարը պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերազանցած՝ ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից լրացուցիչ ստացված մուտքերի չափով ավելացնել սույն օրենքի N 1 հավելվածով համապատասխան մուտքային ծրագրի գծով ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից նախատեսված մուտքերի գումարը, ինչպես նաև, ըստ այդ մուտքերի հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելության, համապատասխան փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված և N 1 հավելվածով նախատեսված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդ» ծախսային ծրագրի (և (կամ) նույն հավելվածով նախատեսված որևէ այլ ծախսային ծրագրի և միջոցառման) գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի), սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև N 3 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում): Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ստացվող մուտքերի` սույն օրենքով սահմանված գումարը պետական բյուջեի կատարման ընթացքում գերազանցած՝ ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից լրացուցիչ ստացված մուտքերի օգտագործումն իրականացնել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան.
 4. սույն օրենքի N 1 հավելվածով նախատեսված որևէ ծախսային ծրագրի միջոցառման գծով սահմանված հատկացումների հաշվին բյուջետային վարկերի կամ փոխատվությունների տրամադրման կամ մարման, արժեթղթերի (ներառյալ` բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության) գնման կամ մարման գծով գործառույթների իրականացման դեպքում նշված գումարների չափով նվազեցնել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված ծախսերի և դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարները և N 1 հավելվածով նախատեսված` տվյալ ծախսային ծրագրի և միջոցառման գծով սահմանված հատկացումների գումարը և դրանից բխող համապատասխան փոփոխություններ կատարել սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ` N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարներում և կազմում, ինչպես նաև ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերումների և ներգրավված փոխառու միջոցների մարումների գծով ծրագրերում և միջոցառումներում.
 5. սույն օրենքով նախատեսված` յուրաքանչյուր պետական մարմնի կողմից իրականացվող ծրագրերի համար նախատեսված բյուջետային միջոցներն արդյունավետ, օգտավետ և (կամ) խնայողաբար կառավարելու արդյունքում  առաջացող տնտեսումն ուղղել այդ պետական մարմնի աշխատակիցների պարգևատրմանը` ի հավելումն այլ  օրենքներով սահմանված պարգևատրման պայմանների, այդ թվում` սահմանափակումների.
 6. բյուջետային տարվա ընթացքում ավելացնել պետական մարմինների համար «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 1.2-րդ հոդվածի 16-րդ մասի «ա» կետում նշված նպատակով բացված արտաբյուջետային հաշիվներից ֆինանսավորվող ծրագրերի գծով սույն օրենքով հաստատված՝ 2023 թվականի ծախսերի (ելքերի) ֆինանսավորման գումարները մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը ստացված` սույն օրենքով չնախատեսված գումարների սահմաններում, ծախսերի ավելացվող գումարների չափով ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով և N 1 հավելվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները, ինչպես նաև սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց տարրերի (մուտքային և (կամ) ելքային) համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում).
 7. բյուջետային տարվա ընթացքում Եվրոպական Միությունից ստացված` սույն օրենքով չնախատեսված վարկային միջոցները պետական բյուջեում արտացոլման նպատակով համապատասխան փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը, 3-րդ հոդվածով և N 3 հավելվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման զուտ աղբյուրների և դրանց առանձին տարրերի համապատասխան գումարները (անհրաժեշտության դեպքում լրացում կատարելով այդ տարրերի կազմում) և փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված` սույն մասում նշված վարկային միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի և միջոցառումների գծով սահմանված հատկացումները (եթե սույն մասում նշված վարկային միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը և (կամ) միջոցառումները նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 3 հավելվածներով, ապա դրանք, որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր և (կամ) միջոցառումներ, ըստ պատկանելության արտացոլել նշված հավելվածների` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).
 8. կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարին, հիվանդության հետևանքների (այդ թվում նաև` տնտեսական) չեզոքացմանը և վերացմանն ուղղված, անվտանգային մարտահրավերների դիմակայման, տնտեսական և սոցիալական հետևանքների մեղմմանն ուղղված ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացման նպատակով Կառավարության որոշումների հիման վրա բյուջետային վերաբաշխումներ կատարելիս գերազանցել «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված սահմանաչափերը.
 9. Հաստատել պետության ներքին և արտաքին քաղաքականության բնագավառում 2023 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին (մասնակի կամ ամբողջությամբ) իրականացվող ծրագրեր և միջոցառումներ:

 

Հոդված 10. Թույլատրել Կենտրոնական բանկին՝ անհրաժեշտության դեպքում վերաբաշխել սույն օրենքի N 4 հավելվածով սահմանված վարչական ծախսերը (ըստ ենթահոդվածների) այն պայմանով, որ թույլ չտրվի վարչական ծախսերի` սույն օրենքի N 4 հավելվածով սահմանված՝ յուրաքանչյուր հոդվածի գծով նախատեսված ծախսերի կրճատում` 15 տոկոսի, կամ ավելացում՝ 30 տոկոսի չափով:

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքի NN 1-6 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 12.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱԳԱՀ` Վ. ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ


 Հավելված N 1 Աղյուսակ N 1
ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի ծախսերնըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի

 Ծրագրային դասիչը  Ծրագրի անվանումը  Գումարը (հազար դրամ)
 Ընդամենը 2 590 973 151,1
 1001  Տարածքային կառավարման ոլորտում քաղաքականության մշակում,
ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգի իրականացում
1 571 564,4
 1002  ՀՀ Արագածոտնի մարզում տարածքային պետական կառավարում 531 103,4
 1003  Հանրային առողջության պահպանում 11 510 342,9
 1004  Ոռոգման համակարգի առողջացում 31 111 867,4
 1005  Պարգևավճարներ և պատվովճարներ 11 034 316,0
 1006  Պետական պարտքի կառավարում 272 994 148,2
 1007  Տեսալսողական մեդիայի ոլորտի կարգավորում 374 086,4
 1009  ՀՀ Արարատի մարզում տարածքային պետական կառավարում 542 315,9
 1010  ՀՀ Արմավիրի մարզում տարածքային պետական կառավարում 564 707,9
 1011  Անապահով սոցիալական խմբերին աջակցություն 33 408 727,3
 1012  Անշարժ գույքի կադաստրի վարման բնագավառում
պետական քաղաքականության իրականացում
4 417 976,3
 1013  Փորձաքննության ծառայություններ 735 678,0
 1015  Սոցիալական փաթեթների ապահովում 10 619 496,0
 1016  Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մոնիթորինգ 2 103 488,8
 1017  Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի կառավարում 1 025 800,0
 1018  Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիր 748 326,1
 1019  Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր 6 258 541,1
 1022  Գյուղատնտեսության խթանման ծրագիր 19 586 149,3
 1023  Հարկային և մաքսային ծառայություններ 34 715 340,4
 1024  ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունների իրականացման ապահովում 7 067 172,5
 1025  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում տարածքային պետական կառավարում 778 245,6
 1027  Կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ 290 823,9
 1028  Տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգում 431 644,5
 1030  ՀՀ Լոռու մարզում տարածքային պետական կառավարում 646 434,5
 1031  Հանրային հատվածի ֆինանսական ոլորտի մասնագետների վերապատրաստում 23 600,0
 1032  Խնամքի ծառայություններ 18 տարեկանից բարձր տարիքի անձանց 3 763 380,4
 1033  Աջակցություն հասարակական և այլ կազմակերպություններին 70 941,0
 1034  Տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն 594 829,3
 1036  Պետական պահպանության ապահովում 4 464 600,0
 1037  ՀՀ Կոտայքի մարզում տարածքային պետական կառավարում 612 186,0
 1038  Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
ներկայացուցիչների մասնագիտական վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում
14 594,2
 1039  ՀՀ Շիրակի մարզում տարածքային պետական կառավարում 699 085,7
 1040  Կոշտ թափոնների կառավարում 2 433 376,6
 1041  Մեծ նվաճումների սպորտ 4 785 250,7
 1042  Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակում 7 676 189,4
 1043  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի,
թվայնացման և շուկայի զարգացման ծրագիր
8 736 576,3
 1045  Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն 14 807 734,6
 1047  ՀՀ Սյունիքի մարզում տարածքային պետական կառավարում 609 448,6
 1049  Ճանապարհային ցանցի բարելավում 116 663 466,1
 1050  Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ոլորտում
մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում
224 549,0
 1051  ՀՀ Վայոց ձորի մարզում տարածքային պետական կառավարում 469 276,1
 1052  Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում 156 433,2
 1053  Առողջապահության համակարգի արդիականացման և
արդյունավետության բարձրացման ծրագիր
4 609 318,9
 1054  Միջուկային և ճառագայթային անվտանգության կարգավորում 356 799,2
 1055  ՀՀ Տավուշի մարզում տարածքային պետական կառավարում 575 640,6
 1056  Կինեմատոգրաֆիայի ծրագիր 849 723,3
 1057  Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության մշակում,
ծրագրերի համակարգում, խորհրդատվության և մոնիտորինգի իրականացում
2 118 278,1
 1058  Էկոնոմիկայի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում,
ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
3 317 699,0
 1059  Բուսաբուծության խթանում և բույսերի պաշտպանություն 3 047 239,0
 1060  Մարդու իրավունքների պաշտպանություն 612 122,4
 1061  Արտաքին գործերի ոլորտում Կառավարության քաղաքականության
մշակում և իրականացում
2 227 402,3
 1064  Հանրային ծառայությունների ոլորտի կարգավորում 1 109 021,7
 1067  Ստանդարտների մշակում և հավատարմագրման համակարգի զարգացում 30 803,4
 1068  Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում 51 295 977,8
 1070  Աջակցություն փախստականների ինտեգրմանը 158 950,8
 1071  Շրջակա միջավայրի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում,
ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
1 299 686,4
 1072  Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում 15 772 098,2
 1073  Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծառայություններ 29 362,7
 1075  Մշակութային ժառանգության ծրագիր 4 063 498,1
 1077  Երկաթուղային ցանցի զարգացում 370 090,0
 1079  Պետական գույքի կառավարում (8 683 502,8)
 1080  Դատական իշխանության գործունեության ապահովում և իրականացում 16 685 906,1
 1082  Սոցիալական աջակցություն անաշխատունակության դեպքում 20 571 864,1
 1085  Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կարողությունների զարգացում 121 024,7
 1086  Գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնում և զարգացում 633 913,2
 1087  Դատավարական ղեկավարում և դատախազական հսկողություն 6 876 501,2
 1088  Զբաղվածության ծրագիր 1 910 610,8
 1089  Սեյսմիկ պաշտպանություն 752 861,8
 1090  Փրկարարական ծառայություններ 13 540 247,3
 1091  Հանրային իրազեկում 1 077 969,6
 1092  ՀՀ սահմանադրական դատարանի գործունեության ապահովում 866 442,3
 1093  Դատական և հանրային պաշտպանություն 1 550 578,7
 1096  Ընտրական գործընթացների համակարգում,կանոնակարգում և
տեղեկատվության տրամադրում
1 409 814,7
 1098  Բնակարանային ապահովում 4 353 718,7
 1099  Առողջության առաջնային պահպանում 30 302 821,3
 1100  Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բնագավառում պետական
քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
1 264 744,0
 1101  Ոստիկանության կրթական ծառայություններ 1 571 659,7
 1102  Կենսաթոշակային ապահովություն 422 304 770,0
 1103  Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական
քաղաքականության իրականացում և կանոնակարգում
2 334 411,4
 1104  Գիտելիքահենք, նորարարական տնտեսությանը և փոքր ու
միջին ձեռնարկատիրությանը աջակցություն
9 967 192,5
 1106  Միգրացիոն բնագավառում պետական քաղաքականության մշակում և իրականացում 233 022,4
 1107  Ռազմավարական նշանակության պաշարների կառավարում 29 949,3
 1108  Հանրային ֆինանսների կառավարման բնագավառում պետական քաղաքականության
մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
4 166 419,2
 1109  Ջրային տնտեսության ոլորտում ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ 438 687,8
 1110  Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն 30 900,0
 1111  Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ծրագիր 14 044 714,1
 1112  Արտակարգ իրավիճակների բնագավառի պետական քաղաքականության մշակում,
ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
2 223 675,2
 1115  Երիտասարդության ծրագիր 2 230 353,7
 1116  Անասնաբուժական ծառայություններ 1 837 174,5
 1117  Սոցիալական պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության
մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիթորինգ
8 505 274,6
 1118  Համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ 2 021 888,6
 1119  Պաշտպանության բնագավառում գիտական և գիտատեխնիկական
նպատակային հետազոտություններ
6 844 153,7
 1120  Քրեակատարողական ծառայություններ 14 661 249,6
 1123  Իրավական իրազեկում և տեղեկատվության ապահովում 1 232 896,7
 1124  Գրահրատարակչության և գրադարանների ծրագիր 1 726 259,7
 1125  Ռազմական ուսուցում և վերապատրաստում 1 029 069,6
 1126  Առողջապահության ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում,
ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
9 944 461,7
 1128  Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության
մարմինների գործունեության կազմակերպում և իրականացում
11 429 155,2
 1130  Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի բնագավառի պետական
քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
2 025 936,7
 1132  Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում 10 023,2
 1133  Բնապահպանական ծրագրերի իրականացում համայնքներում 602 373,8
 1134  Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն 626 176,4
 1136  ՀՀ Վարչապետի լիազորությունների իրականացման ապահովում 8 214 431,5
 1137  Գնումների գործընթացի կարգավորում և համակարգում 119 300,0
 1138  Ազգային անվտանգություն 44 469 602,3
 1139  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 36 243 288,9
 1141  Ընտանիքներին, կանանց և երեխաներին աջակցություն 4 761 726,8
 1142  Դատաբժշկական և ախտաբանաանատոմիական ծառայություններ 479 101,0
 1143  Ազգային պաշտոնական վիճակագրության արտադրություն և տարածում 2 185 799,4
 1144  Մասնագիտական ուսուցում և որակավորման բարձրացում 10 800,0
 1146  Հանրակրթության ծրագիր 127 333 675,7
 1148  Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր 6 032 594,5
 1149  Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների վերապատրաստում և
հատուկ ուսուցում
501 858,7
 1153  Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի զարգացման ծրագիր 128 341,6
 1154  Հանրապետության նախագահի լիազորությունների իրականացման ապահովում 1 686 361,3
 1155  Բնական պաշարների և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների
կառավարում և պահպանում
1 588 546,9
 1156  Հայաստան-Սփյուռք գործակցության ծրագիր 511 645,9
 1157  Քաղաքային զարգացում 15 536 573,2
 1158  Ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակում, կառավարում,
կենտրոնացված միջոցառումներ, մոնիտորինգ և վերահսկողություն
74 120 343,1
 1160  Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցություն 2 227 456,8
 1161  Հանրային ֆինանսների և սեփականության ոլորտում հաշվեքննություն 1 059 621,7
 1162  Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագիր 29 811 530,7
 1163  Մասսայական սպորտ 2 903 030,6
 1164  Հեռահաղորդակցության ապահովում 2 361 806,2
 1165  Ներդրումների և արտահանման խթանման ծրագիր 5 850 000,0
 1167  Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր 947 020,7
 1168  Արվեստների ծրագիր 9 948 581,7
 1169  ՀՀ պաշտպանության ապահովում 512 785 881,2
 1171  Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարում 37 033,7
 1173  Անտառների կառավարում 2 679 768,8
 1176  Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ապահովում 1 533 584,4
 1177  Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական ծառայություններ 215 320,0
 1178  Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում
արարողակարգային միջոցառումների իրականացում
209 085,0
 1180  ՀՀ քննչական ծառայություններ 12 984 472,2
 1181  Կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգի զարգացման ապահովում 753 531,1
 1182  Հարկադիր կատարման ծառայություններ 3 114 271,9
 1183  Ապահով դպրոց 15 198 970,9
 1184  Ավանդների և այլ փոխհատուցումներ 1 111 000,0
 1185  Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելությունների և
պաշտոնական գործուղումների կազմակերպում
550 000,0
 1186  Բնագիտական նմուշների պահպանություն և ցուցադրություն 350 517,4
 1187  Գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագիր 12 383 414,5
 1188  Դեղապահովում 4 119 980,1
 1189  Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր 11 047 296,8
 1190  Զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 7 505 018,9
 1191  Խորհրդատվական, մասնագիտական աջակցություն և հետազոտություններ 382 426,3
 1192  Կրթության որակի ապահովում 8 649 145,1
 1193  Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում 4 278 516,4
 1195  Հասարակության և պետության հանդեպ հատուկ ծառայություններ մատուցած
քաղաքացիների մահվան դեպքում արարողակարգային միջոցառումների կազմակերպում
56 000,0
 1196  Մարզերի մշակութային զարգացման ծրագիր 87 228,2
 1197  Միջազգային ռազմական համագործակցություն 735 050,4
 1198  Մշակութային և գեղագիտական դաստիարակության ծրագիր 342 853,8
 1200  Մոր և մանկան առողջության պահպանում 21 016 998,7
 1201  Շտապ բժշկական օգնություն 5 311 043,3
 1202  Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում 20 103 504,8
 1203  Պետական վերահսկողական ծառայություններ 1 434 038,5
 1204  Ռազմաբժշկական սպասարկում և առողջապահական ծառայություններ 2 511 992,7
 1205  Սոցիալական ապահովություն 76 331 065,5
 1206  Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումներ 1 450 324,0
 1207  Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն 36 203 224,4
 1208  Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ծրագիր 2 307 340,2
 1212  Տարածքային զարգացում 99 019 970,9
 1213  Տեսչական վերահսկողության ծրագիր 7 084 845,4
 1214  Արդյունահանող ճյուղերի զարգացման ծրագիր 99 399,7
 1215  Կրթության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում միջազգային և սփյուռքի հետ
համագործակցության զարգացում
345 308,5
 1220  Ռազմարդյունաբերության համալիրի զարգացում 142 000,0
 1221  Տոների և հիշատակի օրերի ծրագիր 40 000,0
 1222  ՀՀ զարգացման գործընթացներում Սփյուռքի ներուժի ներգրավում 125 248,0
 1223  Միջազգային դատարաններում, միջազգային արբիտրաժներում և
այլ միջազգային ատյաններում ՀՀ շահերի ներկայացում և պաշտպանություն ,
դրանց կողմից ընդունված վճիռների և որոշումների կատարման ապահովում
1 863 267,9
 1227  Կրթության ոլորտում տեղեկատվական և
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրում
803 647,5
 1228  Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում,
ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգի իրականացում
2 700 000,0
 1231  Կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման և քննության ապահովում 3 305 843,8
 1232  Էներգաարդյունավետության ծրագիր 1 605 790,1

Հավելված N 1, Աղյուսակ N 2

ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեի ծախսերն ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի և միջոցառումների

 Ծրագրային դասիչը  Բյուջետային գլխավոր կարգադրիչների, ծրագրերի և միջոցառումների անվանումները  Գումարը
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2 590 973 151,1
 Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ 1 686 361,3
 1154  Ծրագրի անվանումը` 1 686 361,3
 Հանրապետության նախագահի լիազորությունների իրականացման ապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 Աջակցել Հանրապետության նախագահի լիազորությունների իրականացման ապահովմանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ նախագահի  Սահմանադրությամբ սահմանված լիազորությունների իրականացման ապահովումը
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 682 598,8
 Հանրապետության նախագահի գործունեության և ներկայացուցչականության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրապետության նախագահի` ներքին և արտաքին քաղաքականության առնչությամբ Սահմանադրությամբ սահմանված լիազորությունների իրականացման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 3 762,5
 Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 ՀՀ Ազգային ժողով 7 067 172,5
 1024  Ծրագրի անվանումը` 7 067 172,5
 ՀՀ Ազգային ժողովի լիազորությունների իրականացման ապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 Օրենսդրական դաշտի ձևավորում և կատարելագործում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Արդյունավետ օրենսդրական դաշտի ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 6 109 917,0
 ՀՀ Ազգային ժողովի գործունեության ապահովում, օրենսդրական, վերլուծական և ներկայացուցչական ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Իրավական ակտերի նախագծերի մասնագիտական փորձաքննություն, արտաքին կապերի կառավարում, տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 1 292,9
 ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների վերապատրաստում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների զարգացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 60 015,0
 ՀՀ Ազգային ժողովի դերի բարձրացմանն  ուղղված միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ ԱԺ նախագահի հովանու ներքո իրականացվող գիտական, կրթական, մշակութային և սպորտային միջոցառումների կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 154 825,5
 Միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններին ՀՀ անդամակցության վճարներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ անդամակցություն միջազգային խորհրդարանական կազմակերպություններին, միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքներին ՀՀ մասնակցություն, երկրում նրանց կողմից ծրագրերի իրականացման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 520 733,7
 Աջակցություն կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օրենսդրությամբ (օրենքներով և կառավարության որոշումներով) նախատեսված օժանդակություն և փոխհատուցումներ
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 127 375,0
 Ազգային ժողովի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ազգային ժողովի աշխատակազմի աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31003  Միջոցառման անվանումը` 93 013,4
 ՀՀ Ազգային ժողովի շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ Ազգային ժողովի շենք-շինությունների կապիտալ վերանորոգում և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 19 846 098,3
 1018  Ծրագրի անվանումը` 748 326,1
 Պետական հատվածի արդիականացման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Ընտրված էլեկտրոնային կառավարման կատարելագործված ծառայությունների հասանելիության բարելավում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ծառայությունների մատուցման էլեկտրոնային կառավարման լուծումների իրագործում, հանրային հատվածի արդիականացման և կառավարման բարեփոխումների ընդգրկուն ընթացքի ապահովում:
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11004  Միջոցառման անվանումը` 204 199,7
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պետական հատվածի արդիականացման չորրորդ ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ հանրային հատվածի բարեփոխումների մշակման և իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 32003  Միջոցառման անվանումը` 544 126,4
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Պետական հատվածի արդիականացման չորրորդ  ծրագրի շրջանակներում էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի և սարքավորումների ձեռքբերում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Պետական հատվածի արդիականացման չորրորդ  ծրագրի շրջանակներում էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի  և սարքավորումների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1033  Ծրագրի անվանումը` 70 941,0
 Աջակցություն հասարակական և այլ կազմակերպություններին
 Ծրագրի նպատակը`
 Քաղաքացիական հասարակության զարգացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Հասարակության կայուն զարգացման գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության կառույցների ընդգրկվածություն և մասնակցություն
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11002  Միջոցառման անվանումը` 12 000,0
 Պետական կառավարման գործընթացներին քաղաքացիական հասարակության մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրային խորհրդի բնականոն գործունեության  ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 38 941,0
 Աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 20 000,0
 Պետական աջակցություն ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպություններին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական աջակցություն ազգային փոքրամասնությունների հասարակական կազմակերպություններին
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1091  Ծրագրի անվանումը` 1 077 969,6
 Հանրային իրազեկում
 Ծրագրի նպատակը`
 Հանրային կապերի, պետական մարմինների թափանցիկության, տեղեկատվության մատչելիության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Հանրության իրազեկվածության մակարդակի բարելավում, ՀՀ համար կարևոր նշանակություն ունեցող իրադարձությունների լուսաբանում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 511 763,1
 Հանրային իրազեկում և հասարակական-քաղաքագիտական հետազոտություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կառավարության գործունեության լուսաբանում, թեմատիկ վերլուծություններ և ԶԼՄ-ների ամենօրյա մշտադիտարկում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 109 998,7
 Պետական մամուլի հրատարակում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական մամուլի հրատարակում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 199 258,2
 Տեղեկատվության ձեռքբերման, պահպանման և արխիվացման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տեղեկատվության ձեռքբերման, պահպանման և արխիվացման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 256 949,6
 «Միր» միջպետական հեռուստառադիոընկերության ՀՀ մասնաբաժնի վճար
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ԱՊՀ երկրներում հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1132  Ծրագրի անվանումը` 10 023,2
 Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում
 Ծրագրի նպատակը`
 Քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի  արդյունավետության բարելավում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Քաղաքացիական ծառայության ոլորտում անկախ, արհեստավարժ և բարոյական բարձր հատկանիշներով օժտված կադրերի ապահովումը
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 10 023,2
 ՀՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների հետևողական վերապատրաստման և ուսուցման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1136  Ծրագրի անվանումը` 8 214 431,5
 ՀՀ Վարչապետի լիազորությունների իրականացման ապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 Աջակցել կառավարության, վարչապետի և փոխվարչապետերի գործունեությանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ կառավարության և վարչապետի որոշումների ու հանձնարարականների կատարման վերահսկողության ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 5 261 784,0
 Ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աջակցություն ՀՀ կառավարությանը` քաղաքականության և ծրագրերի մշակման և իրականացման գործընթացում, վերահսկողության կատարման գործընթացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 23 600,0
 Աջակցություն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ներքո գործող Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության քարտուղարությանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ազգային ծրագրով նախատեսված տեխնիկական առաջադրանքների նախագծերի հաստատման ենթակա փաստաթղթերի կազմում, հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում և դոնոր կազմակերպությունների հետ աշխատանքի համակարգում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 469 450,3
 Սպասարկման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ Կառավարական շենքերի և այլ գույքի սպասարկում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 542 465,2
 ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գերատեսչական առանձնատների և տարածքների շահագործում և սպասարկում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գերատեսչական առանձնատների և տարածքների  շահագործման և սպասարկման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11015  Միջոցառման անվանումը` 1 800 000,0
 Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում ներդրումային և ՊՄԳ ծրագրերի իրականացմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավում, ներդրողներին խորհրդատվության և աջակացության տրամադրում, օտարերկրյա ներդրումային ծրագրերին բաժնեմասնակցություն, ՊՄԳ ոլորտի զարգացման խթանում, ՊՄԳ ծրագրերի զարգացման աջակցություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 92 132,0
 Մաքսային միությանը և Միասնական տնտեսական տարածությանը ՀՀ անդամակցության շրջանակում միասնական տեղեկատվական տարածության և ինտեգրացված տեղեկատվական համակարգերի ստեղծում և պահպանում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մաքսային միությանը և Միասնական տնտեսական տարածությանը ՀՀ անդամակցության շրջանակում միասնական տեղեկատվական տարածության և ինտեգրացված տեղեկատվական համակարգերի ստեղծում և պահպանում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31002  Միջոցառման անվանումը` 25 000,0
 ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի աշխատանքային պայմանների բարելավման նպատակով վարչական սարքավորումների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1156  Ծրագրի անվանումը` 511 645,9
 Հայաստան-Սփյուռք գործակցության ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել Հայաստանի և հայկական սփյուռքի միջև կապերի ամրապնդմանը և զարգացմանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Հայաստանի և Սփյուռքի միջև կրթական, մշակութային և երիտասարդական հաղորդակցության, ճանաչողության և տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11007  Միջոցառման անվանումը` 84 182,6
 Քայլ դեպի տուն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սփյուռքի հայ երիտասարդության և պատանիների ուսումնաճանաչողական այցելությունների, հայերենի ուսուցման դասընթացների կազմակերպում և հայրենիքի մասին գիտելիքների փոխանցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11008  Միջոցառման անվանումը` 11 966,4
 Սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդների վերապատրաստում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանյան իրականության վերաբերյալ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում, համայնքային գործունեության ակտիվացմանը նպաստող նոր հմտությունների ձեռքբերում, Սփյուռքի երիտասարդ առաջնորդների ցանցի ընդլայնում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 60 000,0
 Հայաստան-Սփյուռք գործակցության վերաբերյալ իրազեկման ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստան-Սփյուռք համագործակցության, հայրենադարձության, Սփյուռքից ներդրումների, Հայաստան-Սփյուռք գործակցության ծրագրերի ներկայացման ուղղություններով հեռուստահաղորդումների, տեսանյութերի պատվիրում և Սփյուռքում արբանյակային հեռարձակում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11011  Միջոցառման անվանումը` 51 045,8
 Աշխատանք Սփյուռքի համայնքներում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աշխատանքային այցելություններ Սփյուռքի համայնքներ՛ մոտիկից ծանոթանալու համայնքների խնդիրներին, դրանց լուծման ուղիների  քննարկում և մշակում, տեղերում մասնակցելու կազմակերպված մշակութային, համայնքային և այլ միջոցառումներին
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11012  Միջոցառման անվանումը` 242 582,8
 «ի Գործ» սփյուռքահայ մասնագետների ներգրավում ՀՀ  և Լեռնային Ղարաբաղի կառավարման համակարգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սփյուռքի մասնագիտական ներուժի ներգրավում ՀՀ և Լեռնային Ղարաբաղի կառավարման համակարգում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11013  Միջոցառման անվանումը` 38 305,7
 Հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայրենադարձության և  ինտեգրման կենտրոնը  համապարփակ հարթակ է, որն իրականացնում է սփյուռքից հայրենադարձների համալիր աջակցության գործընթաց
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 10 000,0
 Աջակցություն Վրաստանի հայալեզու լրատվամիջոցներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայկական լրատվամիջոցների,գործող կայք էջերի և հեռուստաալիքների միջոցով հայ ազգաբնակչության շրջանում՛ տարածաշրջանի քաղաքական,սոցիալական,ազգային և մշակութային կյանքի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 13 562,6
 Աջակցություն սփյուռքի համայնքներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սփյուռքի համայնքներին կրթամշակութային օժանդակություն
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1213  Ծրագրի անվանումը` 7 084 845,4
 Տեսչական վերահսկողության ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Տեսչական վերահսկողության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանության գնահատում և պահանջների պահպանում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 503 248,3
 Առողջապահության ոլորտում վերահսկողության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Առողջապահության, աշխատողների առողջության և անվտանգության ապահովման բնագավառում վերահսկողության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 1 080 789,2
 Բնապահպանության ոլորտում վերահսկողության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ներգործությունների և բնական ռեսուրսների գերշահագործման վերահսկողության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 296 190,6
 Կրթության ոլորտում վերահսկողության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կրթության ոլորտում տեսչական վերահսկողության ծառայությունների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 342 880,5
 Շուկայի վերահսկողության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների և չափագիտական կանոնների ու նորմերի պահպանման վերահսկողություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 26 000,0
 Արտադրանքի և որակի վերահսկողության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արտադրանքի և ծառայությունների մատուցման ոլորտում տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների և չափագիտական կանոնների ու նորմերի վերահսկողության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 1 284 352,0
 Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում վերահսկողության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, պետական և տեղական նշանակության գեոդեզիական և քարտեզագրական աշխատանքների և հողօգտագործման բնագավառներում վերահսկողության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 1 689 516,5
 Սննդամթերքի անվտանգության բնագավառում վերահսկողության իրականացման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սննդամթերքի, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում վերահսկողության իրականացում, պետությանը և հանրությանը սպառնացող վտանգների հայտնաբերում, ներթափանցման և տարածման կանխարգելում:
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 34 697,4
 Տեսչական վերահսկողության շրջանակում սննդամթերքի լաբորատոր հետազոտություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Վաճառքում գտնվող սննդամթերքի անվտանգության և որակի բարելավման ապահովում (նմուշների լաբորատոր փորձաքննություն` հավատարմագրված լաբորատորիաների կողմից)
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11011  Միջոցառման անվանումը` 326 223,0
 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների, կենդանական ծագում ունեցող հումքի և նյութի վերահսկողության իրականացում՛ լաբորատոր փորձարկումների միջոցով
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսական կենդանիներից (հիմնականում խոշոր և մանր եղջերավոր), ինչպես նաև կենդանական ծագման հումքից և նյութերից վերցված նմուշների լաբորատոր փորձարկումների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11012  Միջոցառման անվանումը` 20 260,0
 Դաբաղ հիվանդության դեմ պատվաստումների իրականացման վերահսկողություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կենդանիների արյան նմուշների հետպատվաստումային վարակամերժության արդյունավետության աստիճանի որոշման լաբորատոր փորձարկումներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11013  Միջոցառման անվանումը` 27 810,0
 Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բույսերի պաշտպանության միջոցների վերահսկողություն՛  լաբորատոր փորձարկումների միջոցով
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բույսերի կարանտին օրգանիզմների հիվանդությունների, վնասատուների նկատմամբ վերահսկողության սահմանում, թունաքիմիկատների բացասական ազդեցության վերահսկում ինչպես բույսերի, այնպես էլ մարդկանց առողջության վրա
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11014  Միջոցառման անվանումը` 55 825,0
 Կենդանական ծագման մթերքում մնացորդային նյութերի վերահսկողություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Լաբորատոր փորձարկումների միջոցով ձկան և մեղրի մեջ մնացորդային նյութերի չափաքանակների  բացահայտում, որի արդյունքում որոշվում է այդ մթերքների անվտանգության և որակի մակարդակը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11015  Միջոցառման անվանումը` 24 700,0
 Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական վերահսկողության շրջանակներում լաբորատոր փորձաքննության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական վերահսկողության շրջանակներում լաբորատոր փորձաքննության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 58 130,0
  Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
  Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31002  Միջոցառման անվանումը` 4 716,7
  Կրթության տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
  Կրթության տեսչական մարմնի աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31003  Միջոցառման անվանումը` 46 705,0
 Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31004  Միջոցառման անվանումը` 23 430,0
 Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31005  Միջոցառման անվանումը` 60 763,2
 Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31006  Միջոցառման անվանումը` 64 458,0
 Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեխնիկական և աշխատանքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31008  Միջոցառման անվանումը` 8 300,0
 Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի վարչական շենքի հիմնանորոգման և    նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31009  Միջոցառման անվանումը` 105 850,0
 ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի շենքային պայմանների բարելավում? կապիտալ վերանորոգում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1214  Ծրագրի անվանումը` 99 399,7
 Արդյունահանող ճյուղերի զարգացման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Հայաստանում տնտեսական աճին հանքարդյունաբերության ոլորտի նպաստի ամրապնդում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության մշակմանն աջակցության ապահովում, ապագայի միասնական տեսլականի ձևավորում, ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11003  Միջոցառման անվանումը` 99 399,7
 Համաշխարհային բանկիաջակցությամբ իրականացվող «Հայսատանի արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցություն. Լրացուցիչ ֆինանսավորում» դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ԱՃԹՆ-ի միջազգային ստանդարտին համապատասխան՛ հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացմանն աջակցություն, տվյալների համակարգված բացահայտումներիհամակարգի ներդնում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1221  Ծրագրի անվանումը` 40 000,0
 Տոների և հիշատակի օրերի ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Տոների և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների անցկացում ի նպաստ Ազգային ինքնության պահպանման
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Հայի պատմական անցյալի արժեվորում ու պահպանում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11002  Միջոցառման անվանումը` 40 000,0
 Քաղաքացու օրվան նվիրված միջոցառումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքացու օրվան նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1222  Ծրագրի անվանումը` 125 248,0
 ՀՀ զարգացման գործընթացներում Սփյուռքի ներուժի ներգրավում
 Ծրագրի նպատակը`
 Սփյուռք ներուժի բացահայտում, տեղեկատվական համակարգերի ստեղծում,   ՀՀ զարգացման գործընթացներում ներգրավվածություն, Հայաստան- Սփյուռք համատեղ ծրագրերի իրականացում, ըստ ոլորտների համահայկական մասնագիտական ցանցերի ստեղծում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Սփյուռք ներուժի բացահայտում, սփյուռքի, համահայկական կառույցների և գործիչների վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգերի ստեղծում, համահայկական համաժողովների արդյունքում նոր ծրագրերի մշակում և իրականացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11003  Միջոցառման անվանումը` 53 248,0
 Համահայկական համաժողովների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համահայկական և համայնքային կառույցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ համաժողովների և խորհրդաժողովների կազմակերպում՛ ի նպաստ Հայաստանի և Սփյուռքի միջև համագործակցության հաստատմանը, համահայկական ցանցերի ստեղծմանը, հայրենադարձությանը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 72 000,0
 Սփյուռքի մարդկային  ներուժի վերհանում, դրա քարտեզագրում և տեղեկատվական բազայի ստեղծում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սփյուռքի համայնքների ուսումնասիրությունների իրականացում, սփյուռքի մարդկային ներուժի վերհանում, սփյուռքի վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգերի ստեղծում և կատարելագործում, տվյալների մուտքագրում և թարմացում, սփյուռքի մարդկային ներուժի քարտեզագրում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1223  Ծրագրի անվանումը` 1 863 267,9
 Միջազգային դատարաններում, միջազգային արբիտրաժներում և այլ միջազգային ատյաններում ՀՀ շահերի ներկայացում և պաշտպանություն , դրանց կողմից ընդունված վճիռների և որոշումների կատարման ապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 Միջազգային դատարաններում, միջազգային արբիտրաժներում և այլ միջազգային ատյաններում ՀՀ վերաբերյալ գործընթացներում մասնակցություն, դրանց կողմից ընդունված վճիռների և որոշումների կատարման ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ շահերի ներկայացում և պաշտպանություն , ՀՀ վերաբերյալ վճռի կամ որոշման կատարման գործընթացի ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 764 087,8
 Հայաստանի Հանրապետության շահերի ներկայացմանն ու պաշտպանությանն ուղղված փաստաբանական, իրավաբանական ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արբիտրաժային և այլ վեճերի շրջանակներում ՀՀ շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու համար փաստաբանական, իրավաբանական, փորձագիտական ծառայությունների, վեճը լուծող հաշտարարի ծառայությունների, ՀՀ շահերից բխող խորհրդատվական բնույթի ծառայությունների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 99 180,1
 Միջազգային արբիտրաժային տրիբունալի կամ օտարերկրյա ներպետական դատարանի ծախսերի վճարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջազգային արբիտրաժային տրիբունալի կամ օտարերկրյա ներպետական դատարանի ծախսերի վճարում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 ՀՀ սահմանադրական դատարան 866 442,3
 1092  Ծրագրի անվանումը` 866 442,3
 ՀՀ սահմանադրական դատարանի գործունեության ապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 ՀՀ-ում սահմանադրական արդարադատության իրականացում և սահմանադրության գերակայության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ-ում սահմանադրականության, քաղաքացիների և կազմակերպությունների իրավունքի ապահովումը
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 836 385,8
 ՀՀ սահմանադրական դատարանի գործունեության և սահմանադրական արդարադատության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Վեճերի քննում, լուծում և որոշումների կայացում ՀՀ սահմանադրությանը համապատասխանության վերաբերյալ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 16 989,1
 ՀՀ սահմանադրական դատարանի պահուստային ֆոնդ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Չկանխատեսված ծախսերի կատարման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 13 067,4
 ՀՀ սահմանադրական դատարանի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աշխատանքային պայմանների բարելավմանը ուղղված վարչական սարքավորումների ձեռքբերում:
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 Բարձրագույն դատական խորհուրդ 16 685 906,1
 1080  Ծրագրի անվանումը` 16 685 906,1
 Դատական իշխանության գործունեության ապահովում և իրականացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Դատական իշխանության անկախության երաշխավորում, բնականոն գործունեության և դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Դատական իշխանության գուծունեության և դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովման արդյունավետության բարձրացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 3 740 565,2
 Բարձրագույն դատական խորհրդի բնականոն գործունեության ապահովում և Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից դատական իշխանության անկախության երաշխավորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատական գործերի բաշխման համակարգի արդիականացում, դատարանների բնականոն գործունեության համար նյութատեխնիկական պայմաններով ապահովում, Դատական դեպարտամենտին որակյալ կադրերով ապահովում, ճշգրիտ դատական վիճակագրության վարում և այլն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 1 392 950,1
 ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 841 283,3
 ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 902 309,3
 ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 446 510,6
 ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Վերաքննիչ վարչական դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 799 333,2
 ՀՀ վարչական դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Վարչական դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 2 683 425,0
 Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11008  Միջոցառման անվանումը` 317 325,8
 ՀՀ Արագածոտնի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11009  Միջոցառման անվանումը` 505 436,5
 ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 376 152,8
 ՀՀ Արմավիրի մարզի առաջին ատյանի  ընդհանուր իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11011  Միջոցառման անվանումը` 409 024,7
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի  ընդհանուր իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11012  Միջոցառման անվանումը` 503 645,5
 ՀՀ Լոռու մարզի առաջին ատյանի  ընդհանուր իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11013  Միջոցառման անվանումը` 443 642,5
 ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11014  Միջոցառման անվանումը` 485 866,0
 ՀՀ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի  ընդհանուր իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11015  Միջոցառման անվանումը` 385 356,8
 ՀՀ Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11016  Միջոցառման անվանումը` 306 060,7
 ՀՀ Տավուշի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11017  Միջոցառման անվանումը` 588 191,8
 ՀՀ Սնանկության դատարանի բնականոն գործունեության և ՀՀ Սնանկության դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավունքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, դատական ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում,  դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11018  Միջոցառման անվանումը` 325 960,9
 Բարձրագույն դատական խորհրդի և ՀՀ դատարանների պահուստային ֆոնդի ձևավորում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Չնախատեսված և չկանխատեսված ծախսերի փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11019  Միջոցառման անվանումը` 617 731,2
 Հակակոռուպցիոն դատարանի բնականոն գործունեության և Հակակոռուպցիոն դատարանի կողմից դատական պաշտպանության իրավուքի ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավարական գործունեության իրականացում, ակտերի կազմում և հրապարակում, արխիվային փաստաթղթերի տրամադրում, դատական ծառայության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11021  Միջոցառման անվանումը` 43 852,2
 Դատավորների և դատական կարգադրիչների հատուկ պատրաստականության դասընթացների անցկացում և դատական համակարգի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավորների և դատական կարգադրիչների հատուկ պատրաստականության և դատական համակարգի քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական կարողությունների զարգացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 439 590,0
 Բարձրագույն դատական խորհրդի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ԲԴԽ աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական  սարքավորումների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31002  Միջոցառման անվանումը` 131 692,0
 Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների շենքային պայմանների  բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանների կարիքները սպասարկող շենքերի կառուցում, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում, այլ համաշինարարական աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 ՀՀ դատախազություն 7 622 979,2
 1013  Ծրագրի անվանումը` 735 678,0
 Փորձաքննության ծառայություններ
 Ծրագրի նպատակը`
 Հանցագործությունների բացահայտման մակարդակի բարելավում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Բացահայտված հանցագործությունների աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 735 678,0
 Փորձաքննության ծառայությունների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական մարմինների կողմից իրականացվող աշխատանքների համար անհրաժեշտ դատական փորձաքննությունների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1087  Ծրագրի անվանումը` 6 876 501,2
 Դատավարական ղեկավարում և դատախազական հսկողություն
 Ծրագրի նպատակը`
 ՀՀ-ում հանցավորության դեմ պայքար, հանցագործության դեպքերի կանխարգելում և կրճատում, հանցագործության բոլոր դեպքերի առնչությամբ բազմակողմանի,լրիվ և օբյեկտիվ քննության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ-ում մարդու իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանության արդյունավետության բարձրացում, հանցավորությունների կանխարգելման արդյունավետության աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 6 727 031,0
 Քրեական հետապնդման, դատավարական ղեկավարման և դատախազական հսկողության ծառայությունների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քրեական հետապնդման, հարուցման, հետաքննության և նախաքննության օրինականության հսկողություն, մեղադրանքի պաշտպանություն հայցերի հարուցում, դատավճիռների և որոշումների բողոքարկում, պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության հսկողություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 149 470,2
 ՀՀ դատախազության պահուստային ֆոնդ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ դատախազության արդյունավետ գործունեության ապահովման նպատակով աշխատակիցների նպատակային խրախուսման, չկանխատեսված ծախսերի կատարման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1144  Ծրագրի անվանումը` 10 800,0
 Մասնագիտական ուսուցում և որակավորման բարձրացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Փորձաքննություններ նշանակելու և ելակետային տվյալների ձեռքբերման իրավասություն ունեցող համակարգերի աշխատանքի  արդյունավետության բարելավում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Փորձաքննություններ նշանակելու և ելակետային տվյալների ձեռքբերման իրավասություն ունեցող համակարգերի աշխատակիցների աշխատանքի արդյունավետության աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 10 800,0
 Մասնագիտական ուսուցման և որակավորման բարձրացման կազմակերպում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Փորձաքննություններ նշանակելու և ելակետային տվյալների ձեռքբերման իրավասություն ունեցող աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման որակավորման բարձրացման դասընթացներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 297 446 912,6
 1001  Ծրագրի անվանումը` 1 571 564,4
 Տարածքային կառավարման ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգի իրականացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Տարածքային կառավարման բնագավառում պետական արդյունավետ քաղաքականության մշակման և իրականացման ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Տարածքային կառավարման քաղաքականության իրագործմանն ուղղված ծրագրերի  ազդեցության և արդյունավետության բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 571 564,4
 Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների քաղաքականության մշակում և ծառայությունների մատուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների բնագավառում պետական քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի մշակման, իրականացման, մոնիտորինգի, խորհրդատվության և աջակցության ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1004  Ծրագրի անվանումը` 31 111 867,4
 Ոռոգման համակարգի առողջացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Ոռոգման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ոռոգման ջրի մատակարարման արդյունավետության և հասանելիության բարելավում, կորուստների կրճատում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 285 129,5
 Ոռոգում-ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ոռոգում-ջրառ իրականացնող ՓԲԸ-ի համար հաստատված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 4 376 816,6
 Ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոռոգման ոլորտի սուբսիդավորում ՋՕԸ-ների համար սահմանված ոռոգման ջրի սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 376 965,1
 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 85 178,0
 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որռոգման համակարգի  կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որռոգման համակարգի  համակարգում և ղեկավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 323 407,0
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի համակարգում և ղեկավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11009  Միջոցառման անվանումը` 21 199,3
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 966 792,4
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում  փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների  համակարգում և ղեկավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11011  Միջոցառման անվանումը` 117 698,5
  Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Զարգացման ֆրանսիական  գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունն»րի բար»լավման ծրագրի համակարգում և ղ»կավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11013  Միջոցառման անվանումը` 66 600,0
 Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման խորհրդատվություն և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Փոքր և միջին ջրամբարների տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրությունների, նախագծման և կառուցման խորհրդատվություն և կառավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11014  Միջոցառման անվանումը` 100 000,0
 Արարատյան ջրավազանի ձկնաբուծական տնտեսությունների ելքային ջրերի վերաօգտագործման ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արարատյան ջրավազանի ձկնաբուծական տնտեսությունների ելքային ջրերի վերաօգտագործման նպատակով հիդրոլոգիական և ինժեներական ուսունասիրություններ, մասնագիտական  խորհրդատվական և նախագծային ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 548 165,1
 Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման համար   ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագիր
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 4 688 170,3
 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի  և ոռոգման համակարգի կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի  և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագիր
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31002  Միջոցառման անվանումը` 414 070,7
 Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31004  Միջոցառման անվանումը` 8 447 806,3
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31005  Միջոցառման անվանումը` 5 011 213,1
 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագիր
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31007  Միջոցառման անվանումը` 908 086,7
 Ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոռոգման համակարգերի ջրանցքների բաժանարար կետերը SCADA համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումներով կահավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31009  Միջոցառման անվանումը` 1 500 000,0
 Օրվա կարգավորման ջրավազանների կառուցում և վերակառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օրվա կարգավորման ջրավազանների կառուցման և վերակառուցման համար նախագծերի և աշխատանքների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31010  Միջոցառման անվանումը` 120 000,0
 Հեր-Հերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հեր-Հերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցման համար նախագծերի և աշխատանքների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31011  Միջոցառման անվանումը` 92 375,1
 Խորքային հորերի վերականգնում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խորքային հորերի վերականգնման համար նախագծերի և աշխատանքների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31012  Միջոցառման անվանումը` 475 658,6
 Գետերի և հեղեղատարների տեղամասերի ամրացման և մաքրման աշխատանքներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գետերի և հեղեղատարների տեղամասերի ամրացման և մաքրման համար նախագծերի և աշխատանքների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31013  Միջոցառման անվանումը` 700 000,0
 Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31014  Միջոցառման անվանումը` 238 525,3
 Ջրամբարների վերականգնման և վերազինման աշխատանքներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ջրամբարների վերականգնման և վերազինման համար նախագծերի և աշխատանքների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31016  Միջոցառման անվանումը` 125 392,8
 Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոռոգման համակարգի բարելավում (17 բնակավայրերում պոմպակայաններ, խողովակաշարեր, ջրագծեր)
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31020  Միջոցառման անվանումը` 122 617,0
 Ոռոգման համակարգերի կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոռոգման համակարգերի կառուցման համար նախագծերի և աշխատանքների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1017  Ծրագրի անվանումը` 1 025 800,0
 Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի կառավարում
 Ծրագրի նպատակը`
 Որոտան-Արփա-Սևան թունելի ջրային համակարգի պահպանում և շահագործում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհամակարգի անվտանգության և հուսալիության ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 205 800,0
 Արփա-Սևան թունելի ընթացիկ շահագործում և պահպանում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Որոտան-Արփա-Սևան թունելի շահագործման և պահպանման նպատակով  ծառայությունների մատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 21001  Միջոցառման անվանումը` 820 000,0
 Արփա-Սևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արփա-Սևան թունելի առանձին վթարային հատվածների վերականգնման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 1019  Ծրագրի անվանումը` 6 258 541,1
 Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել տարածքներում բնակչության նյութական և ոչ նյութական բարեկեցության աճին
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների և որակի հասանելիության բարելավում, ինստիտուցիոնալ և ֆինանասական կարողությունների հզորացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11003  Միջոցառման անվանումը` 391 443,6
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման  լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր` ՀՀ աղքատ և  խոցելի խմբերի կյանքի ստանդարտների բարձրացման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 333 959,8
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և  ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և  շինարարության աշխատանքներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 5 533 137,7
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում:
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտզների և կոյուղու օբյեկտնրի հիմն. և շինարարություն., գույքի և սարքավորումների տրամադրում  շահառու ենթածրագրերի համար:
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1027  Ծրագրի անվանումը` 290 823,9
 Կոլեկտորադրենաժային ծառայություններ
 Ծրագրի նպատակը`
 Կոլեկտորադրենաժային ցանցի միջոցով գրունտային ջրերի հեռացում և համակարգի կենսունակության բարելավում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Գերխոնավ տարածքներում մշակելի հողատարածքների ապահովում և ընդլայնում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 290 823,9
 Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1038  Ծրագրի անվանումը` 14 594,2
 Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների մասնագիտական վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում
 Ծրագրի նպատակը`
 Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցների աշխատանքի արդյունավետության բարելավում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Տարածքային կառավարման մարմինների մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 14 594,2
 Վերապատրաստման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տարածքային կառավարման մարմինների աշխատակիցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև համայնքային ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1040  Ծրագրի անվանումը` 2 433 376,6
 Կոշտ թափոնների կառավարում
 Ծրագրի նպատակը`
 Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում սոցիալական և բնապահպանական խնդիրների լուծում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Կենցաղային թափոնների արդյունավետ կառավարում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 12002  Միջոցառման անվանումը` 133 956,1
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային  ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կոշտ թափոննրի կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի ստեղծում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12003  Միջոցառման անվանումը` 172 862,0
 ՀՀ տարածքում փակման ենթակա աղբավայրերի փակում և շահագործվող աղբավայրերի բարեկարգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրապետության տարածքում առկա սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական պահանջներին չհամապատասխանող աղբանոցների փակում և շահագործման ենթակա աղբավայրերի բարեկարգում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32004  Միջոցառման անվանումը` 1 662 529,0
  Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի բարելավում և նոր աղբավայրի ստեղծում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32009  Միջոցառման անվանումը` 464 029,5
 Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող  ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգ (4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխբեռնման կայան)
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1049  Ծրագրի անվանումը` 116 663 466,1
 Ճանապարհային ցանցի բարելավում
 Ծրագրի նպատակը`
 Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ճանապարհների ծածկի որակի և փոխադրումների արդյունավետության բարելավում, ճանապարհների վիճակով պայմանավորված պատահարների նվազում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 8 401 672,2
 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 1 906 185,2
 Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հողային պաստառի, երթևեկելի մասի, արհեստական կառույցների և կահավորման տարրերի նորմատիվ մակարդակում պահպանում և շահագործում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 11 777,0
 Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի)  համակարգի անընդհատ և անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով տախոնետ կապի ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 317 753,3
 Ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի հսկողություն, ուսումնասիրություններ և փորձաքննություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, ինժեներական կառույցների նպատակային օգտագործման, պահպանման, տեխնիկական չափանիշների ստուգման և աշխատանքների արդյունքների ընդունման  ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 264 450,0
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11009  Միջոցառման անվանումը` 310 000,0
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում ( Տրանշ 2)
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 5 932,8
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11011  Միջոցառման անվանումը` 295 234,0
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11012  Միջոցառման անվանումը` 5 127 970,0
 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խորհրդատվական ծառայություններ և պահպանման ծախսեր
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11014  Միջոցառման անվանումը` 5 000,0
 Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման   երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խորհրդատվական ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11015  Միջոցառման անվանումը` 400,0
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման համար ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման նպատակով խորհրդատվության տրամադրում: Լանջիկ-Գյումրի հատված (Տրանշ 3)
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11016  Միջոցառման անվանումը` 2 800 000,0
 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում (Սիսիան-Քաջարան 60կմ)
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11017  Միջոցառման անվանումը` 1 235 456,0
 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողերի օտարում (Քաջարանի թունել և մոտեցում)
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 21001  Միջոցառման անվանումը` 45 102 324,5
 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջպետական, հանրապետական և մարզային նշանակության ավտոճոնապարհների քայքայված ծածկի վերանորոգում, մաշված ծածկի փոխարինում
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21002  Միջոցառման անվանումը` 4 768 536,8
 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ավտոմոբիլային ճանապարհների վրա գտնվող կամուրջների հիմնանորոգում
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21004  Միջոցառման անվանումը` 1 244 587,3
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող  Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ճանապարհաշինական աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21006  Միջոցառման անվանումը` 11 042 753,4
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աշտարակ-Թալին 29+600կմ-71+500կմ հատվածի կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21007  Միջոցառման անվանումը` 598 542,4
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Լանջիկ-Գյումրի 2.75 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21008  Միջոցառման անվանումը` 144 254,0
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Նոր կամրջի կառուցման շինարարական աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21009  Միջոցառման անվանումը` 2 884 791,2
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Լանջիկ-Գյումրի 27.47 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21011  Միջոցառման անվանումը` 3 073 000,1
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հատված Թալին-Լանջիկ 71+500 կմ-90+200 կմ կառուցման շինարարական աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21012  Միջոցառման անվանումը` 14 135 031,2
 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ճանապարհաշինական աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21014  Միջոցառման անվանումը` 618 354,3
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման  դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ճանապարհաշինական աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21017  Միջոցառման անվանումը` 7 933 969,1
 Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի շինարարություն
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21019  Միջոցառման անվանումը` 900 000,0
 Վթարային իրավիճակներում արտակարգ օպերատիվ ծառայությունների կանչի ավտոմատացված համակարգերի ներդրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Վթարների դեպքում տրանսպորտային միջոցի վայրի տեղորոշում, արտակարգ օպերատիվ կանչի կենտրոնի ստեղծում, զանգերի ֆիլտրում և ուղղորդում, օպերատիվ ծառայությունների արագ արձագանքում
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 21020  Միջոցառման անվանումը` 3 485 491,3
 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պատվածքի մաշված վերին շերտի վերականգնում և շինարարական նորմերով նախատեսված սկզբնական որակական ցուցանիշների ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 31002  Միջոցառման անվանումը` 50 000,0
 Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործընթացի ավտոմատացված համակարգի ներդրում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1070  Ծրագրի անվանումը` 158 950,8
 Աջակցություն փախստականների ինտեգրմանը
 Ծրագրի նպատակը`
 Փախստականների ինտեգրում հասարակություն
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Փախստականներին մատուցվող ծառայությունների ընդգրկման և ծառայությունների շրջանակի ընդլայնում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 87 738,2
 Ապաստան հայցողների կեցության խնդիրների լուծման  միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ապաստան հայցողներին և նրանց ընտանիքներին ժամանակավոր կացարանի, սննդի, իրավաբանական խորհրդատվական անվճար ծառայությունների մատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 34 767,6
 Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող փախստականների կենցաղային խնդիրների լուծման միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կացարաններում սանիտարահիգիենիկ պայմանների, ընդհանուր օգտագործման էլեկտրաէներգիայի, ջրմուղ-կոյուղու ծախսերի փոխհատուցում, ինչպես նաև այդ կացարանների պահպանման աշխատանքների կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 7 000,0
 Ապաստանի ընթացակարգում թարգմանչական ծառայությունների ձեռք բերում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ապաստան հայցողների հետ իրենց հասկանալի լեզվով հարցազրույց անցկացման, ինչպես նաև ապաստանի ընթացակարգում անհրաժեշտ փաստաթղթերի թարգմանչական ծառայությունների կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 5 865,0
 Ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում չտեղավորված ապաստան հայցողներին դրամական օգնության տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորման անհնարինության դեպքում կենսապահովման հիմնական կարիքները հոգալու հնարավորություն չունեցող ապաստան հայցողներին դրամական օգնության տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 13 500,0
 ՀՀ-ում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց վարձակալությամբ բնակարանների ձեռքբերման ծախսերի փոխհատուցման տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ-ում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց մինչև 9 ամիս տևողությամբ բնակարաններ վարձակալելու նպատակով փոխհատուցման տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 10 080,0
 Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձող քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղղված առաջնային աջակցության պետական ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Առաջնային օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստան հարկադիր վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին՛ հետագայում նրանց լիարժեք և կայուն վերաինտեգրումն ապահովելու նպատակով, ուղղորդելն ու խորհրդատվությունը:
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1072  Ծրագրի անվանումը` 15 772 098,2
 Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում
 Ծրագրի նպատակը`
 Ջրամատակարարման ծառայությունների հասանելիության և մատչելիության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման համակարգի բարելավում, կորուստների կրճատում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 100 000,0
 Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սուբսիդավորում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խմելու ջուր մատակարարող ընկերության սուբսիդավորում՛ հաստատված սակագնի և նվազագույն շահավետ գնի տարբերության չափով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 7 444,2
 Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի աուդիտի իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 121 362,5
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երևանի ջրամատակարարման բարելավման աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 59 230,9
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի համակարգում և ղեկավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11009  Միջոցառման անվանումը` 318 782,1
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ջրային կոմիտեին և համակարգի ընկերություններին աջակցություն՛ գործառույթների իրականացման և անձնակազմի կարողությունների զարգացման գործում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 1 916 498,2
 Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր` երրորդ փուլ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում ինչպես նաև՛ Արմավիրի կեղտաջրերի մաքրման կայանի կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 4 062 258,2
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 6 քաղաքների և 37 գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31002  Միջոցառման անվանումը` 1 937 843,6
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 6 քաղաքների և 37 գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31003  Միջոցառման անվանումը` 1 172 280,3
 Եվրոպակական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31004  Միջոցառման անվանումը` 1 378 078,7
 Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31005  Միջոցառման անվանումը` 60 642,4
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՛ երկրորդ փուլ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Վանաձորի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31008  Միջոցառման անվանումը` 182 573,7
 Պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մի շարք համայնքներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման և վերականգնման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31009  Միջոցառման անվանումը` 208 348,8
 ՀՀ տարածքում վարձակալի կողմից չսպասարկվող բնակավայրերում ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ տարածքում Վարձակալի կողմից չսպասարկվող բնակավայրերքւմ ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման ծրագիր
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31010  Միջոցառման անվանումը` 3 246 754,6
 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգման նախագծերի և աշխատանքների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1073  Ծրագրի անվանումը` 29 362,7
 Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծառայություններ
 Ծրագրի նպատակը`
 Ընդերքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ընդերքօգտագործման միասնական ֆոնդի ստեղծում և վարում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 16 925,3
 Ընդերքի մասին տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երկրաբանական տեղեկության ընդունում և պահպանում. ընդերքօգտագործման ֆոնդի ստեղծում և վարում, օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռի վարում, օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների պետական
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 12 437,4
 Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի ջրակետերի (հորատանցք, աղբյուր) գույքագրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրերի ջրակետերի (հորատանցք, աղբյուր) գույքագրում և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրում:
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1077  Ծրագրի անվանումը` 370 090,0
 Երկաթուղային ցանցի զարգացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Երկաթուղային ցանցի զարգացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Երկաթուղու աշխատանքի որակի բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 12001  Միջոցառման անվանումը` 370 090,0
 Ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ին սուբսիդիայի տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կոնցեսիոն պայմանագրի դրույթների ապահովման նպատակով «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ին ուղևորափոխադրումներից ստացված վնասի դիմաց փոխհատուցման տրամադրման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1079  Ծրագրի անվանումը` (8 683 502,8)
 Պետական գույքի կառավարում
 Ծրագրի նպատակը`
 Պետական գույքի համալիր և արդյունավետ կառավարման ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 811 111,6
 Պետական գույքի կառավարման համակարգման, խորհրդատվության և մոնիտորինգի ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական գույքի հաշվառում, գույքագրում, աճուրդների կազմակերպում, մասնավորեցվող գույքի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 468 777,4
 Պետական գույքի հաշվառման, գույքագրման, գնահատման, անշարժ գույքի պահառության, սպասարկման աշխատանքների և աճուրդների իրականացման  ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական գույքի հաշվառում, գույքագրում, գնահատում, անշարժ գույքի պահառություն, աճուրդների իրականացում և Կառավարական N 2 և N 3, ք. Երևան Վ.Սարգսյան 3/3 և Նալբանդյան 28 շենքերի սպասարկում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11015  Միջոցառման անվանումը` 30 608,2
 Շարժական գույքի պահառության կազմակերպում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական սեփականություն հանդիսացող, մինչև 5 մլն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում պահառության կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 6 000,0
 Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31002  Միջոցառման անվանումը` (10 000 000,0)
 Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1106  Ծրագրի անվանումը` 233 022,4
 Միգրացիոն բնագավառում պետական քաղաքականության մշակում և իրականացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Միգրացիոն պետական քաղաքականության մշակում և արդյունավետ իրականացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Միգրացիոն պետական քաղաքականության մշակում և իրագործման միջոցառումների արդյունավետության աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 233 022,4
 Միգրացիոն բնագավառում պետական քաղաքականության մշակում և իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միգրացիոն գործընթացների քաղաքականության մշակում, իրականացում,օտարերկրյա քաղաքացիներին, քաղաքացիություն չունեցող անձանց ապաստանի տրամադրում, բռնագաղթած փախստականներին, տեղաշարժված այլ անձանց հասարակության մեջ ինտեգրում,ռեադմիսիոն գործառույթների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1109  Ծրագրի անվանումը` 438 687,8
 Ջրային տնտեսության ոլորտում ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
 Ծրագրի նպատակը`
 Ջրային տնտեսության ոլորտում պետական արդյունավետ ծրագրերի մշակման և իրականացման  ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ջրային տնտեսության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի ազդեցության և արդյունավետության բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 425 737,8
 Ջրային տնտեսության ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոլորտի քաղաքականության խորհրդատվության, կոմիտեի իրավասության տակ ընկնող ծառայությունների ու ծրագրերի համակարգման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 12 950,0
 Ջրային կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ջրային կոմիտեի համար համակարգչային տեխնիկայի և գրասենյակային գույքի ձեռքբերում:
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1110  Ծրագրի անվանումը` 30 900,0
 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայություն
 Ծրագրի նպատակը`
 Քաղաքացիական պարտքի կատարման այլընտրանքային տարբերակների ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության արդյունավետության ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 12001  Միջոցառման անվանումը` 30 900,0
 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայողներին դրամական բավարարման և դրամական փոխհատուցման տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Այլընտրանքային աշխատանքային ծառայության անցած ՀՀ քաղաքացիներին  «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դրամական բավարարման և փոխհատուցումների տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1157  Ծրագրի անվանումը` 15 536 573,2
 Քաղաքային զարգացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Քաղաքային ենթակառուցվածքների զարգացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Քաղաքային ենթակառուցվածքների արդիականացում և բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 12003  Միջոցառման անվանումը` 45 402,1
 Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ համայնքներին քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություն
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 3 345,4
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ համայնքներին քաղաքային լուսավորության ենթակառուցվածքի բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություն
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12006  Միջոցառման անվանումը` 600 000,0
 Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրին պետական աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ծրագրի շրջանակներում հանրային շենքերում իրականացվող էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12008  Միջոցառման անվանումը` 2 712 500,0
 Երևանի մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրման ծառայությունների գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աջակցություն Երևանի քաղաքապետարանին մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրումների ծառայությունների մատուցման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12012  Միջոցառման անվանումը` 245 527,8
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար տրամադրվող աջակցության համակարգում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12013  Միջոցառման անվանումը` 69 508,7
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար տրամադրվող աջակցության համակարգում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12014  Միջոցառման անվանումը` 486 000,0
 Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12016  Միջոցառման անվանումը` 95 553,9
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության   դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյումրու ճանապարհների վերակառուցմանը և փողոցային լուսավորության արդիականացմանը խորհրդատվական աջակցություն
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12017  Միջոցառման անվանումը` 376 883,8
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների  ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյումրու ընտրված փողոցների (ներառյալ հետիոտնային անցումների ցանցը և ջրահեռացման համակարգը) վերակառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12018  Միջոցառման անվանումը` 188 441,9
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյումրու փողոցային լուսավորության արդիականացում՛ փողոցային լուսավորության այլ ավտոմատ կառավարման համակարգի տեղադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12020  Միջոցառման անվանումը` 70 636,8
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12021  Միջոցառման անվանումը` 2 541 821,1
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ համայնքներին տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12025  Միջոցառման անվանումը` 765 928,6
 Երևանի տարածքում ճանապարհային երթևեկության կարգավորման գծով պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երևանի տարածքում ճանապարհային երթևեկության կարգավորման ճանապարհային գծանշումների, երթևեկության նշանների և լուսացույցերի տեղադրման աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12028  Միջոցառման անվանումը` 2 042 636,4
 Արևելյան Եվրոպայի էներգախնյողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինասական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երևան քաղաքի տրանսպորտի և երթևեկության բարելավման համար տրամադրվող աջակցություն և ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12029  Միջոցառման անվանումը` 1 152 061,2
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12030  Միջոցառման անվանումը` 3 040 325,5
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 21002  Միջոցառման անվանումը` 1 100 000,0
 Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 1167  Ծրագրի անվանումը` 947 020,7
 Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Հուսալի և անվտանգ էլեկտրամատակարարման ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11006  Միջոցառման անվանումը` 156 482,3
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW)) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և համապատասխան ենթակայանների կառուցում (խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ)
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 32006  Միջոցառման անվանումը` 790 538,4
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստան-Վրաստան 400կՎլարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և համապատասխան ենթակայնների կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1171  Ծրագրի անվանումը` 37 033,7
 Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարում
 Ծրագրի նպատակը`
 Բնակչության և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն ռադիոակտիվ թափոնների վնասակար ազդեցությունից
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ռադիոակտիվ թափոնների հավաքագրում, վնասազերծում և պահպանում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 37 033,7
 Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջուկային և ճառագայթային անվտանգության նորմերի ու կանոնների պահպանմամբ ռադիոակտիվ թափոնների կենտրոնացված փոխադրում, ուսումնասիրում, պահպանում, վնասազերծում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1176  Ծրագրի անվանումը` 1 533 584,4
 Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի համակարգի ենթակառուցվածքների գործունեության կանոնակարգում  և զարգացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ օդային տարածքով քաղաքացիների և բեռների անվտանգ և արագ տեղափոխման գործընթացների պատշաճ կանոնակարգում և դրանց պահանջների ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 375 129,0
 Ավիացիայի բնագավառում վերահսկողության և կանոնակարգման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ  քաղաքացիական ավիացիայի համակարգի ենթակառուցվածքների գործունեության կանոնակարգման ու զարգացման ծառայությունների մատուցում, այդ թվում՛ մասնակցություն պետական քաղաքականության շրջանակներում ուղևորահոսքի ծավալների աճի համար նախադրյալների ստեղծմանը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 78 766,3
 Աշխատակազմի մասնագիտական կարողությունների զարգացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աշխատակազմի մասնագիտական վերապատրաստումներ, գործուղումներ և որակավորման բարձրացման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 1 077 189,1
 Ավիացիոն ծառայությունների մատուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ավիացիոն և այլ սարքավորումների նորոգում և պահպանում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 2 500,0
 Մայրուղային աէրոնավիգացիոն ծառայությունների սպասարկում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աէրոնավիգացիոն ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների փոխհատուցում՛ գանձումներից ազատված թռիչքների սպասարկման համար
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1189  Ծրագրի անվանումը` 11 047 296,8
 Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել երկրի սեյսմակայունության ապահովմանը, անհատական և հասարակական անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Դպրոցական շենքերի սեյսմակայունության մակարդակի բարձրացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 126 104,8
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագիր` ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 10 921 192,0
 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում:
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1212  Ծրագրի անվանումը` 99 019 970,9
 Տարածքային զարգացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Տարածքային համաչափ զարգացման խթանում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ համայնքների կառավարման արդյունավետության բարձրացում և տնտեսական գործունեության խթանում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 12002  Միջոցառման անվանումը` 69 754 656,6
 Ֆինանսական աջակցություն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օրենսդրությամբ (օրենքներով և կառավարության որոշումներով) նախատեսված օժանդակություն և փոխհատուցումներ ՏԻՄ-երին
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12003  Միջոցառման անվանումը` 973 672,6
 Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ծրագրի իրականացմամբ ապահովվում է «Սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումը
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 4 915,7
 Պետական աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Արծվաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի և աշխատակազմի պահպանման ծախսերի համար
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական աջակցություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Արծվաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի և աշխատակազմի պահպանման ծախսերի համար
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12007  Միջոցառման անվանումը` 22 000 000,0
 ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՛ ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՛ ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12026  Միջոցառման անվանումը` 874 726,0
 Ազդակիր բնակավայրերի և համայնքների բյուջեներին հատկացվող համայնքային մասհանումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օրենսդրությամբ նախատեսված՛ հաշվետու տարում ռոյալթի վճարողի կողմից օրենքով սահմանված չափով և կարգով պետական բյուջե վճարված ռոյալթիի չափի երկու տոկոսից փոխհատուցումներ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12028  Միջոցառման անվանումը` 5 412 000,0
 Երևան քաղաքին սուբվենցիաների տրամադրում՛ քաղաքային ենթակառուցվածքների պահպանման նպատակով
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երևան քաղաքին սուբվենցիաների տրամադրում՛ փողոցների ճանապարհաշինարարական աշխատանքների, արտաքին լուսավորության և վերգետնյա էլեկտրոտրանսպորտով ուղևորափոխադրումների ծառայությունների  մատուցման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1232  Ծրագրի անվանումը` 1 605 790,1
 Էներգաարդյունավետության ծրա•իր
 Ծրագրի նպատակը`
 Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ներուժի առավելագույն իրացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Էներ•ախնայողության մակարդակի բարձրացում և վերական•նվող էներ•ետիկայի մասնաբաժնի աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 53 704,4
 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային  շենքերում էներգախնայողության բարելավման  և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող  դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Էներգախնայողությանն ուղղված  միջոցառումների իրականացման համակարգում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 785 160,0
 Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում սեյսմիկ նշանակության հանրային շենքերում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 313 000,0
 Պետական աջակցություն բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական աջակցություն բնակարանների և անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների իրականացմանը
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32001  Միջոցառման անվանումը` 453 925,7
 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվողհանրային  շենքերում էներգախնայողության բարեավման  և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող  դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Էներգախնայողությանն ուղղված կապիտալ միջոցառումների իրականացում հանրային շենքերում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 ՀՀ  առողջապահության  նախարարություն 146 290 563,6
 1003  Ծրագրի անվանումը` 11 510 342,9
 Հանրային առողջության պահպանում
 Ծրագրի նպատակը`
 Մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների ազդեցության բացառում և նվազեցում, կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքար:
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության և վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ բնակչության անընկալության ապահովում: Հանրապետությունում արյան, արյան բաղադրամասերի և արյան  պատրաստուկների  անհրաժեշտ  քանակության ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 2 335 252,0
 Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման և հանրային առողջապահության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման, ընթացիկ հակահամաճարակային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության հետազոտություններ, վարակների օջախների համաճարակաբանական հետազոտություններ, իմունականխարգելման հիգիենիկ ուսուցման և քարոզչության ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 3 700 000,0
 Իմունականխարգելման ազգային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բնակչության շրջանում կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների իմունականխարգելում` կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացության նվազեցման և մահվան դեպքերի կանխման, ինչպես նաև բնակչության կոլեկտիվ անընկալության ապահովման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 375 090,9
 Արյան հավաքագրման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարդու դոնորական արյան հավաքագրում, վարակիչ հիվանդությունների նկատմամբ հետազոտություն, համապատասխան պայմաններում և ժամկետներում պահպանում, դրանց առնչվող ծառայությունների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 100 000,0
 Առողջ ապրելակերպի խթանման և ծխելու դեմ պայքարի միջոցառումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Առողջ ապրելակերպի և ծխելու դեմ պայքարի հանրային իրազեկման, ծխելը թողնելուն օժանդակության թեժ գծի ծառայության ներդնում, բուժաշխատողների շրջանում կրթական միջոցառումների իրականացում և այլն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 5 000 000,0
  Հայաստանի Հանրապետությանում կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետությանում կորոնավիրուսային վարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների ծախսերի իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1053  Ծրագրի անվանումը` 4 609 318,9
 Առողջապահության համակարգի արդիականացման և արդյունավետության բարձրացման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Առողջապահության համակարգի արդիականացում և զարգացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Առողջապահական ենթակառուցվածքների բարելավում, կարողությունների զարգացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11004  Միջոցառման անվանումը` 472 709,5
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլյոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագրերի հզորացում» դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետությունուն  տուբերկուլյոզի բեռի կրճատում, տուբերկուլյոզի բոլոր ձևերի որոկյալ ախտորոշման և բուժման մատչելիության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 57 593,0
 ՀՀ կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսավորվող «Առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության  կատարելագործում» ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ծրագիրն ուղղված է Լոռու մարզում բժշկական անձնակազմի կարողությունների բարելավմանը և մամոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացմանը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 612 964,7
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն» դրամաշնորհային շարունակության ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խորհրդատվության և հետազոտության կետերին և լաբորատորիաներին տեխնիկական աջակցություն, հակառետրովիրուսային և օպորտունիստական վարակների բուժում և կանխարգելում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազգային ծրագրի հիմնական բաղադրիչների գնահատում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11008  Միջոցառման անվանումը` 194 093,0
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային ծրագրին աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դեղակայուն տուբերկուլյոզով հիվանդների ամբուլատոր բուժումն իրականացնող մասնագետների վերապատրաստում, դեղակայուն տուբերկուլյոզի կառավարման վերաբերյալ վերապատրաստում արտասահմանում,  ՏԲ դեղորայքի կառավարման ոլորտում տեխնիկական աջակցություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11009  Միջոցառման անվանումը` 40 000,0
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլյոզով հիվանդներին հոգեբանական աջակցության տրամադրում» դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դեղակայուն ՏԲ հիվանդներին և նրանց ընտանիքի անդմաներին հոգեբանական աջակցության տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11011  Միջոցառման անվանումը` 10 028,1
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում տուբերկուլյոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, ախտորոշում և բուժում քրեակատարողական համակարգում» դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման միջոցառումների իրականացում, ախտորոշիչ լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում դատապարտյալների ու կալանավորների շրջանում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11014  Միջոցառման անվանումը` 144 207,7
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ծրագրի իրականացման ապահովում, Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցի նոր շենքի կառուցման տեխնիկական հսկողության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11015  Միջոցառման անվանումը` 87 000,0
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում Covid համավարակի դեմ պայքարի» ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 COVID համավարակի դեմ պայքարի շրջանակներում բնակչության իրազեկման ծրագիր
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11017  Միջոցառման անվանումը` 145 637,9
 ՀՀ կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսավորվող «Հայաստանի Հանրապետությունում COVID-19 համավարակի պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում. կորոնավիրուսից առաջացող սպառնալիքի հայտնաբերում և արձագանքում»
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետությունում COVID-19 համավարակի պատրաստվածության մակարդակի բարձրացմանը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 32001  Միջոցառման անվանումը` 13 564,4
 Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսավորվող «Առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության  կատարելագործում» ծրագրի շրջանակներում սքրինինգների իրականացման համար տեխնիկական կարողությունների ընդլայնում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսավորվող «Առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության  կատարելագործում» ծրագրի շրջանակներում բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32004  Միջոցառման անվանումը` 83 731,2
 Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «ՀՀ-ում տուբերկուլյոզի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագրերի հզորացում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ պետական առողջապահական համակարգի կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ առողջապահության նախարարության հիվանդանոցային ծառայությունների բարելավման համար բժշկական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32005  Միջոցառման անվանումը` 1 605 191,0
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման շրջանակներում շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Վայոց ձորի մարզային հիվանդանոցի նոր շենքի կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32007  Միջոցառման անվանումը` 1 142 598,4
 ՀՀ կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից ֆինանսավորվող «ՀՀ-ում COVID-19 համավարակի պատրաստվածությանմակարդակի բարձրացում. կորոնավիրուսից առաջացող սպառնալիքի հայտնաբերում և արձագանքում» ծրագրի շրջանակներում շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Արարատի և Արմավիրի մարզային մասնաճյուղերի վերակառուցման և Վանաձոր քաղաքում «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի նոր ինֆեկցիոն կենտրոնի մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1099  Ծրագրի անվանումը` 30 302 821,3
 Առողջության առաջնային պահպանում
 Ծրագրի նպատակը`
 Բնակչությանը մատչելի և որակյալ առաջնային բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրում, առողջության վատթարացման ռիսկի գործոնների վերհանում և դրանց հնարավոր անբարենպաստ ազդեցության կանխարգելում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Առողջության առաջնային պահպանման օղակում ցուցաբերվող բժշկական օգնության որակի, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման մակարդակի բարելավում, առողջապահական ծառայությունների վերաբերյալ իրազեկվածության և դրանց նկատմամբ պահանջարկի ավելացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 29 637 005,3
 Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 650 925,3
 Ախտորոշման ճշտման նպատակով լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ նեղ մասնագիտացված կենտրոններում և շարունակական հսկողություն պահանջող և առանձին հիվանդությունների բուժման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ախտորոշման ճշտման նպատակով հետազոտությունների, քրոնիկ հիվանդությունների շարունակական բժշկական օգնության իրականացում նեղ մասնագիտացված կենտրոններում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 14 890,7
 Կոլոռեկտալ քաղցկեղի սքրինինգ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կոլոռեկտալ քաղցկեղի ախտորոշման նպատակով հետազոտությունների իրականացում հատուկ ընտրված կենտրոններում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1126  Ծրագրի անվանումը` 9 944 461,7
 Առողջապահության ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
 Ծրագրի նպատակը`
 Մարդու և հանրության առողջության պահպանում, բնակչության առողջության բարելավում, հիվանդությունների կանխարգելում, հաշմանդամության և մահացության ցուցանիշների նվազեցում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Առողջապահության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի ազդեցության և արդյունավետության բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 144 886,5
 Առողջապահության ոլորտի պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարդու և հանրության առողջության պահպանում, բնակչության առողջության բարելավում, հիվանդությունների կանխարգելում, հաշմանդամության և մահացության ցուցանիշների նվազեցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31003  Միջոցառման անվանումը` 8 799 575,2
 Առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բնակչությանը որակյալ բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցելու նպատակով առողջապահական կազմակերպությունների կառուցում, վերակառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1142  Ծրագրի անվանումը` 479 101,0
 Դատաբժշկական և ախտաբանաանատոմիական ծառայություններ
 Ծրագրի նպատակը`
 Պաթանատոմիական կանխորոշումների հիման վրա ախտորոշման և բուժման արդյունավետության բարձրացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Մահերի պատճառների բացահայտում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 454 909,0
 Դատաբժշկական փորձաքննություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրապետության ուժային մարմինների որոշումների հիման վրա դատաբժշկական և գենետիկ փորձաքննությունների ապահովում` մահերի պատճառների վերհանման նպատակով դիակների փորձաքննություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 24 192,0
 Ախտաբանաանատոմիական հետազոտություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մանկական մահերի հիվանդությունների պատճառների բացահայտում` մանկամահացության մակարդակը նվազեցնելու նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1188  Ծրագրի անվանումը` 4 119 980,1
 Դեղապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 Դեղերի անվտանգության, արդյունավետության և որակի ապահովում,  ՀՀ հիմնական դեղերի ցանկում առկա կենսականորեն անհրաժեշտ դեղերի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության բարձրացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Հանրապետությունում առանձին հիվանդություններով տառապող անձանց առանցքային նշանակության դեղորայքի մատչելիության բարձրացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 170 000,0
 Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի ստացման, մաքսազերծման և բաշխման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարդասիրական օգնության կարգով ստացվող դեղերի և դեղագործական արտադրանքի ստացում, մաքսազերծում և բաշխման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 3 949 980,1
 Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռք բերում հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց տրամադրելու նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1191  Ծրագրի անվանումը` 382 426,3
 Խորհրդատվական, մասնագիտական աջակցություն և հետազոտություններ
 Ծրագրի նպատակը`
 Բժշկական օգնության կազմակերպման ու որակի բարձրացման կարգավորման մասնագիտական, խորհրդատվական, կազմակերպամեթոդական ապահովում, համակարգի գործունեության արդյունքների գնահատում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Առողջապահական վիճակագրության և նորմատիվային համակարգի բարելավում:  Առողջապահական համակարգի գործունեության արդյունքների և կենսաբժշկական ոլորտի տեղեկատվությամբ ապաhովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 191 262,0
 Խորհրդատվական, մասնագիտական աջակցություն և հետազոտություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կազմմեթոդական օգնության ծառայություններ, կլինիկական ու բժշկատնտեսագիտական ստանդարտների մշակման, առողջապահության ոլորտի նորմատիվային բազայի բարելավման ծառայություններ: Առողջապահության ոլորտի կազմակերպման մեթոդական հարցերի, ձեռնարկների մշակում, տպագրում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 100 000,0
 Բժիշկ-մասնագետների ժամանակավոր ուղեգրման միջոցով ՀՀ մարզային առողջապահական կազմակերպություններում բժշկական ծառայությունների մատուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բժիշկ-մասնագետների ժամանակավոր ուղեգրման միջոցով ՀՀ մարզային առողջապահական կազմակերպություններում բժշկական ծառայությունների մատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 91 164,3
 Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում բուհական հաստատություններում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1200  Ծրագրի անվանումը` 21 016 998,7
 Մոր և մանկան առողջության պահպանում
 Ծրագրի նպատակը`
 Մոր և մանկան առողջության պահպանում, կանանց և երեխաներին մատուցվող բժշկական ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Մանկական և մայրական մահացության և հիվանդացության կրճատում, կանանց վերարտադրողական առողջության բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 7 424 254,9
 Մանկաբարձական բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մանկաբարձական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում, հղիության ախտաբանական ընթացքի բժշկական օգնություն և ծննդօգնություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 11 846 319,0
 Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երեխաների (0-18 տարեկան երեխաներին) հիվանդանոցային բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 414 373,5
 Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժողական) և զարգացման այլ խանգարումներով երեխաների գնահատման և վերականգնողական բուժման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մտավոր, հոգեկան (վարքագծային), լսողական, ֆիզիկական (շարժողական) և զարգացման  այլ խանգարումներով երեխաների առողջական վիճակի գնահատումը և վերականգնողական ամբուլատոր բուժման կազմակերպումը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 917 900,0
 Անպտուղ զույգերի համար վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բնակչության առանձին և հատուկ խմբերում ընդգրկված անպտուղ զույգերին վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական օգնության տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 414 151,3
 Բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկենտոնուրիայի, լսողության և տեսողության (անհասների ռետինոպաթիա) խանգարումների, կոնքազդրային հոդի խախտման վաղ հայտնաբերման նպատակով նորածնային սքրինգների անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Նորածնային սքրինինգներ իրականացում (բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկետոնուրիայի, լսողության, տեսողության և կոնքազդրային հոդի)
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1201  Ծրագրի անվանումը` 5 311 043,3
 Շտապ բժշկական օգնություն
 Ծրագրի նպատակը`
 Մարդու կյանքին և առողջությանը վտանգ սպառնացող վիճակներում որակյալ շտապ բժշկական օգնության ծառայությունների տրամադրում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Շտապ օգնության համակարգի պատրաստվածության բարելավում, արձագանքման արագության, հասանելիության և բժշկական օգնության ծառայությունների որակի բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 5 311 043,3
 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Շտապ բժշկական օգնության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1202  Ծրագրի անվանումը` 20 103 504,8
 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 Ոչ վարակիչ հիվանդությունների (մասնավորապես՛ սիրտանոթային, շաքարային դիաբետի և չարորակ նորագոյացությունների) բուժման արդյունավետության բարձրացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ոչ վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված հիվանդացության և մահացության նվազեցում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 3 534 300,0
 Հեմոդիալիզի և պերիտոնիալ դիալիզի անցկացման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հեմոդիալիզի կարիք ունեցող հիվանդների բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 5 121 669,3
 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անհետաձգելի բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված հիվանդությունների, վիճակների ցանկի համաձայն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 3 595 907,5
 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 6 200 693,0
 Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդների բուժում և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 1 650 935,0
 Սրտի անհետաձգելի վիրահատություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սրտի անհետաձգելի վիրահատության կարիք ունեցող հիվանդների բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով սահմանված կարգով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1207  Ծրագրի անվանումը` 36 203 224,4
 Սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի անձանց բժշկական օգնություն
 Ծրագրի նպատակը`
 Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության հասանելիության և մատչելիության մակարդակի բարձրացում, հիվանդանոցային որակյալ բժշկական օգնության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության հասանելիության և մատչելիության բարձրացում, ծառայությունների մատուցման հասցեականության բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 24 499 984,3
 Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության իրականացում` ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված բնակչության խմբերի և ծառայությունների ցանկի համաձայն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 503 448,5
 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության համալիր միջոցառումների (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում) իրականացում սոցիալապես անապահով ու հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 6 892 998,0
 Զինծառայողներին, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Զինծառայողներին, նրանց հավասարեցված անձանց, ինչպես նաև փրկարար ծառայողներին և նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 4 101 793,6
 Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 2 000,0
 Թրաֆիքինգի զոհերին բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննությունների իրականացում (հետազոտում, ախտորոշում, բուժում)
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 203 000,0
 Փոխպատվաստման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարդու օրգանների և ոսկրածուծի փոխպատվաստման ծառայությունների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1208  Ծրագրի անվանումը` 2 307 340,2
 Վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Վարակիչ և բնակչության համար մեծ ռիսկ ներկայացնող հիվանդությունների (մալարիա, տուբերկուլյոզ, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ և այլն) վաղ հայտնաբերում, արդյունվետ հակազդում և բժշկական օգնության ապահովում:
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Վարակի փոխանցման, վարակիչ հիվանդություններով պայմանավորված հիվանդացության և մահացության նվազեցում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 263 235,8
 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հիվանդացության կանխարգելում, ախտորոշում, բուժում և հիվանդների  դիսպանսերային հսկողություն, քարոզչություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 957 241,0
 Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տուբերկուլյոզի վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ և այլ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 1 086 863,4
 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ուղղված ախտորոշիչ հետազոտություններ, հիվանդների բուժում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 ՀՀ  արդարադատության նախարարություն 26 035 566,9
 1052  Ծրագրի անվանումը` 156 433,2
 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում
 Ծրագրի նպատակը`
 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համակարգի զարգացում, գործընթացի արդյունավետության բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 156 433,2
 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայությունների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման, տեղեկանքների տրամադրման, ակտային գրանցումների վերականգնման, ակտային գրանցումներում ուղղումների, փոփոխությունների կատարման համար համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1057  Ծրագրի անվանումը` 2 118 278,1
 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության  մշակում, ծրագրերի համակարգում, խորհրդատվության և մոնիտորինգի իրականացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության իրականացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Արդարադատության քաղաքականության իրագործմանն ուղղված ծրագրերի արդյունավետության բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 859 589,0
 Արդարադատության ոլորտում քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, գնման և աջակցության իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոլորտի քաղաքականության, խորհրդատվության, մոնիտորինգի, արդարադատության ծրագրերի համակարգման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 41 072,0
 Անձնական տվյալների պաշտպանության իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 199 099,6
 Աջակցություն օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոնի գործունեությանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոնի գործնեության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 18 517,5
 ՀՀ արդարադատության նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1093  Ծրագրի անվանումը` 1 550 578,7
 Դատական և հանրային պաշտպանություն
 Ծրագրի նպատակը`
 Իրավունքի պաշտպանության հասանելիության և օբյեկտիվության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Հանրային պաշտպանի ծառայությունների հասցեականության և  դատական գործընթացներին աջակցության ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 609 535,7
 Հանրային պաշտպանության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում քաղաքացիներին անվճար իրավաբանական ծառայությունների տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 75 000,0
 Սնանկության գործերով կառավարչական ծառայությունների ձեռքբերում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օրենսդրությամբ (օրենքներով և կառավարության որոշումներով) նախատեսված օժանդակություն և փոխհատուցումներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 866 043,0
 Փորձաքննությունների ծառայությունների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քրեական հետապնդում, վարչական վարույթ իրականացնող մարմինների կամ քրեական գործերով դատարանների որոշումների հիման վրա փորձագիտական հետազոտությունների իրականացում և դրա արդյունքում փորձագետի եզրակացությունների տրամադրում:
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1120  Ծրագրի անվանումը` 14 661 249,6
 Քրեակատարողական ծառայություններ
 Ծրագրի նպատակը`
 Դատապարտյալների պատժի կատարման և ուղղման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Դատապարտյալների զբաղվածության և իրավունքների պաշտպանություն
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 12 163 015,1
 Քրեակատարողական ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատապարտյալների վերահսկողություն, կալանավայրերում դատապարտյալների կացության ապահովում, դատապարտյալների սոցիալ- հոգեբանական վերականգնում, ուսուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 794 790,8
 Պրոբացիայի ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հասարակության անվտանգության ապահովումը՛ կրկնահանցագործության կանխարգելման և կրճատման միջոցով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 70 889,2
 Դեղորայքով ապահովում կալանավայրերում պահվող ազատազրկվածներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռք բերում ամբուլատոր¬պոլիկլինիկական և հոսպիտալային բուժօգնություն ստացողներին տրամադրելու նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 175 211,5
 Իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակության և կրթական ծրագրերի իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող իրավախախտում կատարած անձանց գեղագիտական դաստիարակության և կրթության ծրագրերի իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 676 254,4
 Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկում պահվող կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին պատշաճ բժշկական օգնություն և սպասարկամն ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկում պահվող կալանավորված անձանց և դատապարտյալների առողջության պահպանում և վերականգնում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 110 000,0
 ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ արդարադատության նախարարության  պրոբացիայի ծառայության համար վարչական և այլ  սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31002  Միջոցառման անվանումը` 28 990,0
 ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական  ծառայության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ արդարադատության նախարարության  քրեակատարողական ծառայության  աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31003  Միջոցառման անվանումը` 642 098,6
 Քրեակատարողական հիմմնարկների շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քրեակատարողական հիմնարկների շենքերի նորոգում, հիմնանորոգում, կառուցում և  նախագծանախահաշվային  փաստաթղթերի  ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1123  Ծրագրի անվանումը` 1 232 896,7
 Իրավական իրազեկում և տեղեկատվության ապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 Հանրության իրազեկվածության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Իրավական տեղեկատվության մատչելիության և հանրության իրազեկվածության մակարդակի աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 375 652,5
 Հրատարակչական, տեղեկատվական և տպագրական ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ-ում ընդունված և ստորագրված իրավական ակտերի պաշտոնական հրատարակման, պետական վկայականների և ձևաթղթերի տպագրման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 260 769,8
 Թարգմանչական ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ, ԵՏՄ, ԵՄ իրավական ակտերի, միջազգային պայմանագրերի, միջազգային համագործակցությանն առնչվող փաստաթղթերի, դատական ակտերի, ՄԻԵԴ վճիռների և հարակից փաստաթղթերի, պաշտոնական թարգմանությունների կատարում ու ժամանակին ներկայացում շահառու մարմիններին
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 596 474,4
 Արխիվային ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ արխիվային հավաքածուի պահպանություն, համալրում, հաշվառում, հանրության կողմից արխիվային նյութերի օգտագործման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1149  Ծրագրի անվանումը` 501 858,7
 Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում
 Ծրագրի նպատակը`
 Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների աշխատանքի  արդյունավետության բարելավում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Արդարադատության համակարգի աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 197 652,0
 Հատուկ ծառայողների վերապատրաստում և հատուկ ուսուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հատուկ ծառայողների վերապատրաստում և հատուկ ուսուցման կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 237 537,7
 Դատավորների, դատախազների, դատավորների ու դատախազների  թեկնածուների ցուցակում գտնվող անձանց, դատական ծառայողների, դատախազության աշխատակազմում ծառայողների, դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավորների, դատախազների, դատավորների ու դատախազների թեկնածուների ցուցակում գտնվող անձանց, դատական ծառայողների, դատախազության աշխատակազմում ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 66 669,0
 Մասնագիտական վերապատրաստում անցնող ունկնդիրներին կրթաթոշակի տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատավորների և դատախազների թեկնածությունների ցուցակում  ընդգրկվելու նպատակով անձանց վերապատրաստման  կրթաթոշակի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1182  Ծրագրի անվանումը` 3 114 271,9
 Հարկադիր կատարման ծառայություններ
 Ծրագրի նպատակը`
 Հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարման ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարողական ընթացակարգերի զարգացում և  կատարման ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 3 037 271,9
 Հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի կատարումն ապահովող ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դատական ակտերի, կատարողական թերթերի, կատարողական մակագրության թերթերի և անբողոքարկելի վարչական ակտերի պահանջների կատարման ապահովում:
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 77 000,0
 Հարկադիր կատարման ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հարկադիր կատարման ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1228  Ծրագրի անվանումը` 2 700 000,0
 Հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում,ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգի իրականացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի վերափոխում և զարգացում` նաև ոլորտային կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանման ու նվազեցման և էլեկտրոնային ժողովրդավարության գործիքների ներդրման միջոցով
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Կոռուպցիայի նվազեցում, հակակոռուպցիոն արդյունավետ ինստիտուցիոնալ համակարգի առկայություն
 Ծրագրի միջոցառումներ
 31001  Միջոցառման անվանումը` 1 500 000,0
 Հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքային պայմանների ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ժամանակակից իրավապահ մարմնի կարիքները սպասարկող շենքի կառուցում հաշվի առնելով Հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործառութները
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31002  Միջոցառման անվանումը` 1 200 000,0
 Հակակոռուպցիոն դատարանի շենքային պայմանների ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հակակոռուպցիոն դատարանի կարիքները սպասարկող նոր շենքի կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 64 784 780,7
 1022  Ծրագրի անվանումը` 19 586 149,3
 Գյուղատնտեսության խթանման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Գյուղատնտեսական մթերքի և դրանց վերամշակումից ստացվող սննդամթերքի ծավալների ավելացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսական մթերքների ծավալների ավելացում: Օգտագործվող վարելահողերի ավելացում: Պտուղբանջարեղենի և խաղողի վերամշակումից ստացված արտադրանքի ծավալների աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 167 000,0
 Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության խաղողագործության և գինեգործության ոլորտներում վարվող պետական քաղաքականության ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության  խաղողագործության և գինեգործության ոլորտներում վարվող պետական քաղաքականության ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 270 423,9
 Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության  բուսաբուծության խթանման, բույսերի պաշտպանության և անասնաբուժական ծրագրերի իրականացմանը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 350 000,0
 Հողային բարեփոխումների փորձնական ծրագրին աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ադյունավետ օգտագործման, հողերի բանկավորման, կոնսոլիդացիայի և վարձակալության խթանման միջոցառումներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 8 032 798,6
 Գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսության ոլորտում տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 3 495 999,7
 Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով  տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պտուղբանջարեղենի, խաղողի, կաթի, շինշիլայի և գյուղատնտեսական կենդանիների մթերումների (գնումների) կազմակերպման նպատակով ընկերություններին մատչելի պայմաններով վարկերի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12005  Միջոցառման անվանումը` 739 927,1
 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) հետ համատեղ գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պետական աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ապահովագրավճարների մասնակի սուբսիդավորում՛ մարզերի կամ մարզերի որոշ տարածաշրջանների գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12010  Միջոցառման անվանումը` 3 500 000,0
 Անասնաբուծության ճյուղում իրականացվող ներդրումային ծրագրերին աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անասնաբուծության ճյուղում իրականացվող առնվազն 2.5 մլրդ դրամի ներդրումներից կապիտալ ներդրումների մասնակի փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12011  Միջոցառման անվանումը` 1 380 000,0
 Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի միավորմանը (կոնսոլիդացիային) աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի առանձին գույքային միավորների ձեռքբերման և դրանց սահմանների միավորման միջոցով առնվազն 30 հա հանրագումարային մակերեսով հողամասերի վրա իրականացված համալիր միջոցառումների համար փաստացի կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12012  Միջոցառման անվանումը` 1 000 000,0
 Կոնյակի սպիրտի իրացման (արտահանման) աջակցության ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կոնյակի սպիրտ իրացնող (հարյուր հազար լիտրից ավելի) տնտեսավարող սուբյեկտներին վճարված լրացուցիչ պետական տուրքի չափով օժանդակության տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32001  Միջոցառման անվանումը` 650 000,0
 Հողային բարեփոխումների փորձնական ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսական նշնակության հողերի ձեռքբերում, օտարում, վարձակալություն, միջնորդությունների իրականացում, փոխանակում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1058  Ծրագրի անվանումը` 3 317 699,0
 Էկոնոմիկայի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
 Ծրագրի նպատակը`
 Էկոնոմիկայի  ոլորտում պետական արդյունավետ քաղաքականության մշակման և իրականացման ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Էկոնոմիկայի  ոլորտում իրականացվող ծրագրերի ազդեցության և արդյունավետության բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 2 437 775,8
 Էկոնոմիկայի  ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 310 744,5
 ԱՀԿ-ում և oտարերկրյա պետություններում ՀՀ առևտրային ներկայացուցիչների նպատակների և խնդիրների իրագործում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ԱՀԿ-ում ՀՀ տնտեսական շահերի ներկայացում և պաշտպանություն, ՀՀ առևտրատնտեսական քաղաքականության զարգացմանը, արտահանումների խթանմանը և ներդրումների ներգրավմանն ուղղված գործունեություն արտերկրում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 27 360,0
 Տնտեսական հետազոտություններ և վերլուծություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոլորտային, թեմատիկ հետազոտությունների, վերլուծությունների և գնահատումների իրականացման միջոցով արտահանման խթանման, գործարար և ներդրումային միջավայրի բարելավման հնարավորությունների ու խոչընդոտների բացահայտում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 220 000,0
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերի հանրային իրազեկման ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոլորտում իրականացվող պետական աջակցության ծրագրերիհանրային իրազեկման նպատակով գովազդատեղեկատվականնյութերի պատրաստում և հրապարակում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 21 818,7
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31002  Միջոցառման անվանումը` 300 000,0
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության շենք-շինությունների կապիտալ վերանորոգում և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1059  Ծրագրի անվանումը` 3 047 239,0
 Բուսաբուծության խթանում և բույսերի պաշտպանություն
 Ծրագրի նպատակը`
 Հողագործությունից ստացվող արդյունքի բարելավում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Մշակաբույսերի միջին բերքատվության բարձրացում:ՀՀ գյուղատնտեսական նշանակության ողջ հողատարածքի համար կազմված ագրոքիմիական քարտեզներով ապահովվածություն: Հացահատիկի և հատիկաընդեղենի արտադրության ծավալների ավելացում:
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 47 940,0
 Բուսասանիտարիայի  ծառայությունների, հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում  բույսերի վնասակար  օրգանիզմների հայտնաբերման և ագրոքիմիական քարտեզների և պարարտացման կիրառման գիտականորեն հիմնավորված երաշխավորագրերի կազմման նպատակով դաշտային հետազոտությունների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 20 518,3
 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մկնանման կրծողների և մորեխների  դեմ կենտրոնացված պայքարի միջոցառումներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 48 065,7
 Սերմերի որակի ստուգում և պետական սորտափորձարկման միջոցառումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող սերմերի որակի լաբորատոր հետազոտությունների ծառայություններ, սելեկցիոն նվաճումների հայտերի փորձաքննություններ, բույսերի նոր սորտերի փորձարկումներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11009  Միջոցառման անվանումը` 105 715,0
 Հայաստանի Հանրապետությունում աշնանացան ցորենի ցանքատարածությունների մոնիթորինգի իրականացմանն աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համայնքների կողմից աշնանացան ցորենի ցանքատարածությունների մոնիթորինգի իրականացում, արդյունքների ամփոփում և համապատասխան տեղեկատվության ներկայացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 2 825 000,0
 Հայաստանի Հանրապետությունում աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման նպատակով փոխհատուցման տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աշնանացան ցորենի ցանքատարածությունների ընդլայնմանը և ցորենի համախառն բերքի ծավալների ավելացմանը նպաստելու նպատակով կատարված մշակության ծախսերի մասնակի փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1067  Ծրագրի անվանումը` 30 803,4
 Ստանդարտների մշակում և հավատարմագրման համակարգի զարգացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Արտադրանքի, ծառայությունների և գործընթացների անվտանգության մակարդակի բարելավում, միջազգային ու տարածաշրջանային հավատարմագրման համակարգերին ինտեգրում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Առևտրում տեխնիկական խոչընդոտների վերացում և շուկայահանվող արտադրանքի ու մատուցվող ծառայությունների համապատասխանության գնահատման գործունեության արդյունքների նկատմամբ սպառողների վստահության բարձրացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 14 123,4
 Ստանդարտների մշակման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արտադրանքի և ծառայությունների ազգային ստանդարտների մշակում, միջպետական, եվրոպական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցություն, ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և տեղեկատվական սպասարկման աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 16 680,0
 Աջակցություն ՀՀ հավատարմագրման համակարգին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հավատարմագրման ծառայությունների մատուցում, հավատարմագրման համակարգի բարեփոխում, անձնակազմի ուսուցում, ազգային մարմնի կայքէջի և ռեեստրների սպասարկում, արդիականացում, ազգային մարմնի մասնակցություն աշխատաժողովներին, գագաթնաժողովներին, հանդիպումներին
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1086  Ծրագրի անվանումը` 633 913,2
 Գյուղական ենթակառուցվածքների վերականգնում և զարգացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Գյուղատնտեսության ոլորտի արդյունավետության աճ
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների ավելացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 6 030,0
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի համակարգում և ղեկավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 35 000,0
 ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացված «Հազարամյակի մարտահրավեր» դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքում ձևավորված ֆինանսական միջոցների կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ԱՄՆ կառավարության աջակցությամբ իրականացված «Հազարամյակի մարտահրավեր» դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքում ձևավորված ֆինանսական միջոցների կառավարում՛ գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման ապահովում:
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 216 381,0
 Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում» ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և ղեկավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12003  Միջոցառման անվանումը` 255 008,3
 Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում ժամանակակաից պահանջներին համապատասխան ոռոգման համակարգերի ներդրման և զարգացմանն աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արարատի և Արմավիրի մարզերում ժամանակակից պահանջներին համապատասխան ոռոգման համակարգերի ներդրմանը աջակցություն
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 121 493,9
 Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում Ոռոգվող գյուղատնտեսության զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ծրագրի իրականացման համար աշխատանքային պայմանների ապահովման նպատակով վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1104  Ծրագրի անվանումը` 9 967 192,5
 Գիտելիքահենք, նորարարական տնտեսությանը և փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությանը աջակցություն
 Ծրագրի նպատակը`
 Արտադրողականության բարձրացման նպատակով տնտեսության թվայնացման, նորարարական էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ներդրման, գիտելիքահենք գործարարությանը և փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությանը աջակցություն
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Արտադրողականության աճ, նորարարական և թվայնացված տնտեսություն, ՓՄՁ սուբյեկտների թվաքանակի ավելացու
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 160 092,5
 ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին աջակցության ծրագրերի համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ֆինանսական և ներդրումային, գործարար ուսուցողական, տեղեկատվական, խորհրդատվական աջակցություն գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 1 573 200,0
 Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավման նպատակով տնտեսավարողներին աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ընկերությունների արտադրողականության բարձրացման նպատակով բարձր որոկովորում ունեցող մասնագետների ներգրավմանը աջակցություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 8 233 900,0
 Տնտեսության արդիականացման միջոցառմանը պետական աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արտադրական հնարավորությունների արդիականացման և նոր տեխնոլոգիաների ներմուծման խթանման նպատակով մատչելի պայմաններով վարկերի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1116  Ծրագրի անվանումը` 1 837 174,5
 Անասնաբուժական ծառայություններ
 Ծրագրի նպատակը`
 Անասնահամաճարակային կայուն ֆոնի ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսական կենդանիների վարակամերժության ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 338 075,0
 Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անասնաբուժական ծառայության հակահամաճարակային միջոցառումների, կենդանիների հիվանդությունների կանխարգելման աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում, անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերում:
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 499 099,5
 Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալում և հաշվառում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետությունում խոշոր եղջերավոր կենդանիների համարակալման և հաշվառման միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1134  Ծրագրի անվանումը` 626 176,4
 Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն
 Ծրագրի նպատակը`
 Բարելավել գյուղական ազգաբնակչության տնտեսական ու սոցիալական կարգավիճակը, ստեղծել զբաղվածության ապահովման կայուն մեխանիզմներ, զարգացնել արտադրական համակարգերը և կապը ապրանքային մշակաբույսերի արտադրության արժեշղթայի օղակների միջև:
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Գյուղական տարածքներում տնտեսական ակտիվության բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 128 912,0
 Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի  աջակցությամբ իրականացվող  «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» վարկային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի  աջակցությամբ իրականացվող  «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն» վարկային ծրագրի կառավարում և համակարգում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 92 908,7
 Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի  կայուն կառավարում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ֆինանսական փաթեթների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ֆինանսական փաթեթների տրամադրում Սյունիքի, Վայոց Ձորի և Արարատի մարզի շահառուներին փոքր տնտեսություն վարող ֆերմերների կարողությունների բարձրացման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 404 355,7
 Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի  կայուն կառավարում» դրամաշնորհային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ներդրումներ կայուն գյուղատնտեսական համակարգերում և տեխնոլոգիաներում, համայնքային հողերի էրոզիայի կանխարգելում, հողերի աստիճանական վատթարացման դեմ պայքար
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1165  Ծրագրի անվանումը` 5 850 000,0
 Ներդրումների և արտահանման խթանման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Ներդրումների ներգրավման և արտահանման խթանում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Նախորդ տարվա համեմատ ներդրումների և արտահանման ծավալների աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11002  Միջոցառման անվանումը` 300 000,0
 ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Նոր ոլորտների զարգացման նպաստում, արտահանմանն աջակցություն, նոր շուկաների ընդլայնման աջակցություն, սերտիֆիկացման ծառայությունների փոխհատուցում, վարկավորման տոկոսների սուբսիդավորում, կարողությունների զարգացում, արտահանման խնդիրների հետազոտում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 300 000,0
 Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային ծրագրերի խթանմանը, իրականացմանը և հետներդրումային սպասարկմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Ներդրողների սպասարկմանը, ներդրումների խթանմանաշխատանքների իրականացմանը, արդյունաբերականքաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսվածմիջոցառումների կազմակերպմանը, օտարերկրյաներդրողների ներգրավմանը և հետներդրումայինսպասարկմանը պետական աջակցություն»
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 500 000,0
 ՀՀ տարածքից բեռների արտահանման և/կամ ՀՀ տարածք ներմուծման նպատակով լոգիստիկ ծառայությունների ձեռք բերմանը աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ տարածքից արտահանման և/կամ ՀՀ տարածք ներմուծման նպատակով բեռնափոխադրման  ծառայություններին աջակցություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11008  Միջոցառման անվանումը` 500 000,0
 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի տարեկան  ժողովի շրջանակներում ներդրումային համաժողովի անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրավերով ՎԶԵԲ-ի տարեկան ժողովի անցկացման կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11009  Միջոցառման անվանումը` 250 000,0
 Հանրային ներդրումային ծրագրերի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրային ներդրումային ծրագրերի նախագծերի իրականացման իրատեսականությունը գնահատելու նպատակով տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31003  Միջոցառման անվանումը` 4 000 000,0
 Ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օժանդակել ներդրումներ իրականացնող կազմակերպություններին ենթակառուցվածքների կառուցման ձևաչափով
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1187  Ծրագրի անվանումը` 12 383 414,5
 Գյուղատնտեսության արդիականացման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Գյուղատնտեսական տեխնիկական համակարգերի արդիականացում, ինտենսիվ այգիների ներդրման  և  տոհմաբուծության մեջ նոր ցեղատեսակների բուծման աջակցություն
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ոռոգման արդիական համակարգեր ներդրված հողատարածքների և տոհմային կենդանիների տեսակարար կշռի ավելացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 12002  Միջոցառման անվանումը` 2 443 484,7
 Հայաստանի Հանրապետությունում  խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետությունում  խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար տնտեսավարողներին տրամադրվող նպատակային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12003  Միջոցառման անվանումը` 633 548,1
 Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսական տեխնիկայի  լիզինգի  աջակցության ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի տրամադրման լիզինգի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 2 004 699,8
 Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների  լիզինգի  աջակցության ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների տրամադրման լիզինգի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12005  Միջոցառման անվանումը` 60 857,9
 Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման նպատակով գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին տրամադրվող նպատակային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12006  Միջոցառման անվանումը` 20 845,5
 Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
  Գյուղատնտեսության ոլորտում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12007  Միջոցառման անվանումը` 315 000,0
 Փոքր և միջին «Խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովմանն աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գյուղատնտեսական տնտեսավարողներին  Փոքր և միջին «Խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման համար աջակցության տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12008  Միջոցառման անվանումը` 217 892,4
 Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության զարգացման ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրապետությունում  խոշոր եղջերավոր տոհմային կենդանիների ձեռքբերման համար տրմադրվող նպատակային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12009  Միջոցառման անվանումը` 462 500,0
 Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետությունում խաղողի, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար տնտեսավարողների կողմից կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12012  Միջոցառման անվանումը` 89 517,9
 ՀՀ-ում  ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման նպատակով  տրամադրվող նպատակային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրապետությունում մանր եղջերավոր տոհմային կենդանիների ձեռքբերման համար տրամադրվող նպատակային վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12013  Միջոցառման անվանումը` 20 700,0
 ՀՀ-ում ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման նպատակով աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրապետությունում մանր եղջերավոր տոհմային կենդանիների ձեռքբերման համար փաստացի կատարված վճարների մասնակի փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12014  Միջոցառման անվանումը` 5 400 685,9
 Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգործության զարգացման նպատակով սուբսիդավորում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետությունում այգեհիմնման նպատակով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12015  Միջոցառման անվանումը` 713 682,3
 Հայաստանի Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգործության զարգացման նպատակով ծախսերի փոխհատուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետությունում այգեհիմնման նպատակով կատարված ծախսերի մասնակի փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1190  Ծրագրի անվանումը` 7 505 018,9
 Զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Հայաստանի և հայկական զբոսաշրջային արդյունքի մրցունակության և ճանաչելիության բարձրացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Զբոսաշրջիկների թվաքանակի ավելացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 147 356,4
 Զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում պետական քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքականության մշակման և դրա կատարման համակարգման, պետական ծրագրերի պլանավորման, մշակման, իրականացման և մոնիտորինգի (վերահսկման) ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 1 000 000,0
 Աջակցություն զբոսաշրջության զարգացմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Զբոսաշրջիկների համար Հայաստանի գրավչությունը բարձրացնելուն ուղղված միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 73 914,3
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման  ծրագրի կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման  ծրագիր` ՀՀ տարբեր մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված ենթակառուցվածքների բարելավման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 6 283 748,2
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման  ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարբեր մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված ենթակառուցվածքների բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ընտրված մարզերում զբոսաշրջության հետ կապված ենթակառուցվածքների, այդ թվում` ճանապարհների, ավտոկայանատեղերի, ջրամատակարարման համակարգերի, լուսավորության վերանորոգում և նորովի կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 ՀՀ արտաքին գործերի  նախարարություն 16 112 080,1
 1050  Ծրագրի անվանումը` 224 549,0
 Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ոլորտում մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում
 Ծրագրի նպատակը`
 Դիվանագիտական և պետական ծառայության արդյունավետության բարձրացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Դիվանագիտական ծառայության համալրում նոր և որակյալ մասնագետներով, պետական ծառայության, այդ թվում` դիվանագիտական ծառայողների վերապատրաստում, տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների բարելավում և նրանց աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 224 549,0
 Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ոլորտում մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ուսումնական գործընթացի կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1061  Ծրագրի անվանումը` 2 227 402,3
 Արտաքին գործերի ոլորտում Կառավարության քաղաքականության մշակում և իրականացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Միջազգային իրավունքի հիման վրա բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբերությունների հաստատում և զարգացում, միջազգային հարաբերություններում ՀՀ շահերի և իրավունքների ներկայացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ ինքնիշխանության պաշտպանություն, արտաքին անվտանգության բաղադրիչի ամրապնդում, ԼՂ հիմնախնդրի կարգավորում, ՀՀ միջազգ. հեղինակության բարձրացում, զարգացման համար արտաքին բարենպաստ պայմանների ապահովում, արտերկրում ՀՀ քաղաքացիների շահերի պաշտպանություն
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 2 165 751,8
 Կառավարության արտաքին քաղաքականության մշակում և իրագործման ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ Կառավարության ծրագրի հիման վրա արտաքին գործերի բնագավառում քաղաքականության մշակում և իրականացում, դիվանագիտական ծառայության կազմակերպում և ղեկավարում, հյուպատոսական ծառայությունների մատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 22 750,5
 ՀՀ մուտքի վիզաների, վերադարձի վկայականների և պաշտպանված ձևաթղթերի տպագրության աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանում և արտերկրում հյուպատոսական ծառայությունների մատուցման  տեխնիկական ապահովման նպատակով հրատարակչական, տեղեկատվական և տպագրական ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 38 900,0
 Արտաքին գործերի նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1118  Ծրագրի անվանումը` 2 021 888,6
 Համագործակցություն միջազգային կազմակերպությունների հետ
 Ծրագրի նպատակը`
 Միջազգային կազմակերպությունների հետ և դրանց շրջանակներում բնականոն փոխհարաբերությունների ու արդյունավետ համագործակցության ապահովում և ընդլայնում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Միջազգային կազմակերպություններում ՀՀ առավել ակտիվ ներգրավվածություն, լիարժեք անդամակցության ապահովում և ՀՀ շահերի պաշտպանություն: Հայաստանում միջազգ. կազմակերպությունների կողմից տարբեր ծրագրերի իրականացում, աջակցություն ընթացող բարեփոխումների գործընթացներ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 12001  Միջոցառման անվանումը` 2 012 288,6
 Միջազգային կազմակերպություններին ՀՀ անդամակցության վճարներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքներին ՀՀ մասնակցության, երկրում նրանց կողմից տարբեր ծրագրերի իրականացման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 9 600,0
 ՆԱՏՕ-ի հասարակական տեղեկատվական կենտրոնի գործունեության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երևանում ՆԱՏՕ-ի հասարակական տեղեկատվական կենտրոնի գրասենյակի վարձակալության վճար
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1128  Ծրագրի անվանումը` 11 429 155,2
 Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործունեության կազմակերպում և իրականացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Երկկողմ և բազմակողմ միջազգային հարաբերություններում ՀՀ ներկայացում, օտարերկրյա պետություններում ՀՀ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց շահերի պաշտպանություն
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Միջազգային հարաբերություններում ՀՀ ներգրավվածության աստիճանի և երկրի միջազգային հեղինակության բարձրացում, արտերկրում ՀՀ քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց շահերի պաշտպանություն և ապահովում, Սփյուռքի անհատների և կառույցների հետ հարաբերությունների զարգացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 11 410 205,2
 Օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում հավատարմագրված ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմինների գործունեության իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օտարերկրյա պետություններում և միջազգային կազմակերպություններում դիվանագիտական գործունեության միջոցով արտաքին գործերի բնագավառում ՀՀ Կառավարության քաղաքականության իրականացում, հյուպատոսական ծառայության մատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 18 950,0
 ՆԱՏՕ-ում ՀՀ առաքելության գրասենյակի գործունեության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՆԱՏՕ-ի նոր կենտրոնակայանում գործընկեր երկրների համար նախատեսված մասնաշենքում հիմնանորոգման ծախսերի փոխհատուցում՛ Հայաստանին տրամադրված տարածքի մասնաբաժնի մասով
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1178  Ծրագրի անվանումը` 209 085,0
 Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում արարողակարգային միջոցառումների իրականացում
 Ծրագրի նպատակը`
 Հայաստանի Հանրապետությունում և ՀՀ միջազգային հարաբերություններում պետական արարողակարգային կանոնների միասնական կիրառում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ-ում  և օտարերկրյա պետություններում միջազգային արարողակարգային չափանիշներին համապատասխան միջոցառումների ընթացակարգերի և ծիսակարգերի կազմակերպում և իրականացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 209 085,0
 Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում արարողակարգային միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում միջազգային արարողակարգային չափանիշներին համապատասխան միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն 8 624 382,1
 1016  Ծրագրի անվանումը` 2 103 488,8
 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մոնիթորինգ
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների (բացառությամբ օգտակար հանածոների) պահպանությանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվության հրապարակում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 69 351,2
 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 1 617 610,2
 Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի տեղեկատվության տրամադրման  աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 45 367,1
 «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի կազմակերպչական աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի կազմակերպչական և կառավարման միջոցառումների իրականացման աշխատանքների կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 85 474,0
 «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվողականություն և հավաստագրում (ՉՀՀ)» համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ հանրային նշանակության շենքերի և այլ հասարակական կառույցների էներգախնայողության հաշվարկման  համակարգի ստեղծման, ենթաօրենսդրական փաթեթի մշակման և համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հանրայնացման աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 70 107,0
 «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում պետական կառույցներին աջակցություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում պետական կառույցներին՛ էլեկտրամոբիլների շահագործման անցման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32002  Միջոցառման անվանումը` 15 579,3
 «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում էլեկտրամոբիլների լիցքավորման կայանների տեղադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Կոտայքի, Արմավիրի, Լոռու և Շիրակի մարզերում էլեկտրամոբիլների լիցքավորման կայանների տեղադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32003  Միջոցառման անվանումը` 200 000,0
  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեխնիկական միջոցների արդիականացում և նոր սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեխնիկական միջոցների արդիականացման և նոր սարքավորումներով համալրման աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1071  Ծրագրի անվանումը` 1 299 686,4
 Շրջակա միջավայրի ոլորտում պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
 Ծրագրի նպատակը`
 Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված պետական քաղաքականության մշակում և իրականացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված օրենսդրական դաշտի բարելավում, իրականացվող ծրագրերի ազդեցության և արդյունավետության աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 171 468,2
 Շրջակա միջավայրի ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված օրենսդրական դաշտի բարելավում, իրականացվող ծրագրերի արդյունավետության  ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 110 045,2
 Շրջակա միջավայրի ոլորտի ծրագրերի իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Շրջակա միջավայրի ոլորտի  ծրագրերի մշակում և իրականացման համակարգում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 15 693,0
 ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության տեխնիկական կարողությունների ընդլայնում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համակարգչային սարքավորումների և գրասենյակային գույքի ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 31004  Միջոցառման անվանումը` 2 480,0
 Շրջակա միջավայրի նախարարության հատուկ սարքավորումներով և համակարգչային ծրագրերով հագեցվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարման համակարգի և նախարարության համակարգչային ծրագրերի բնականոն և անխափան ընթացքի ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1133  Ծրագրի անվանումը` 602 373,8
 Բնապահպանական ծրագրերի իրականացում համայնքներում
 Ծրագրի նպատակը`
 Տնտեսական գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրին և բնակչության առողջությանը պատճառված վնասների մեղմմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման համակարգում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ազդակիր համայնքներում բարելավված շրջակա միջավայր
 Ծրագրի միջոցառումներ
 12001  Միջոցառման անվանումը` 602 373,8
 Բնապահպանական սուբվենցիաներ համայնքներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տնտեսական գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրին և բնակչության առողջությանը պատճառված վնասների մեղմմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման աջակցություն ազդակիր համայնքներին
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1155  Ծրագրի անվանումը` 1 588 546,9
 Բնական պաշարների և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարում և պահպանում
 Ծրագրի նպատակը`
 Բնական պաշարների և կենսաբազմազանության արդյունավետ կառավարում և պահպանություն
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Բնական պաշարների և կենսաբազմազանության վերարտադրության աճի ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11002  Միջոցառման անվանումը` 118 163,2
 Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 15 452,2
 Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 431 979,4
 «Սևան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Սևան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 164 366,3
 «Դիլիջան» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 185 280,7
 Արգելոցապարկային համալիր ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ԲՀՊ տարածքներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 197 887,3
 «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների կատարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի տարածքում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11008  Միջոցառման անվանումը` 70 404,9
 «Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների կատարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Արփի լիճ» ազգային պարկի պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 209 524,2
 Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր  ԲՀՊ տարածքների պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ԲՀՊ տարածքներում պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառատնտեսական աշխատանքների կատարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11012  Միջոցառման անվանումը` 4 388,7
 Որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանիների հաշվառում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Որսի օբյեկտ հանդիսացող կենդանիների հաշվառման և ստացված տվյալների հիման վրա պետական կադաստրի վարման աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 7 000,0
 Աջակցություն Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի հայաստանյան մասնաճյուղին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի հայաստանյան մասնաճյուղի գրասենյակի վարձակալության ծառայությունների ֆինանսավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32003  Միջոցառման անվանումը` 46 200,0
 Սևանա լիճ թափվող գետերի մաքրման աշխատանքների կատարման նախագծանախահաշվային փաթեթի ձեռք բերում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սևանա լիճ թափվող, խոշոր և մանր ձնկների համար հիմնական ձվադրավայր հանդիսացող 10  գետերի մաքրման աշխատանքների կատարման նախագծանախահաշվային փաթեթի ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32004  Միջոցառման անվանումը` 137 900,0
 Ընդերքօգտագործման թափոնների լքված, տիրազուրկ տեղամասերի և օբյեկտների ռեկուլտիվացիայի համար նախագծային փաթեթների մշակում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սյունիք մարզի Փխրուտ և Լոռու մարզի Նազիկ ընդերքօգտագործման թափոնների լքված, տիրազուրկ և փակված պոչամբարների ռեկուլտիվացիայի համար նախագծային փաթեթների մշակում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1173  Ծրագրի անվանումը` 2 679 768,8
 Անտառների կառավարում
 Ծրագրի նպատակը`
 Անտառային տարածքների կայուն կառավարում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Կայուն կառավարվող անտառային տարածքների աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 292 179,6
 Անտառային ոլորտում քաղաքականության մշակման և աջակցության ծառայությունների, ծրագրերի համակարգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անտառային ոլորտի քաղաքականության մշակման, աջակցության և համակարգման ծրագրեր
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 1 335 485,9
 Անտառպահպանական ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անտառային տարածքների պահպանում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 15 000,0
 Անտառների կադաստրի վարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անտառների հաշվառում և անտառային պետական կադաստրի վարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 125 100,0
 Անտառների վնասակար օրգանիզմների դեմ պայքար
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անտառածածկ տարածքներում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքար
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 9 730,0
 ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Անտառային կոմիտեի տեխնիկական կարողությունների ընդլայնում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համակարգչային սարքավորումների և գրասենյակային գույքի ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32001  Միջոցառման անվանումը` 413 011,7
 Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32002  Միջոցառման անվանումը` 489 261,6
 Անտառկառավարման պլանների կազմում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անտառկառավարման պլանների կազմման աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1186  Ծրագրի անվանումը` 350 517,4
 Բնագիտական նմուշների պահպանություն և ցուցադրություն
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել բնապահպանական աշխարհայացքի ձևավորմանը, բնակչության էկոլոգիական դաստիարակությանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Մշտական և ժամանակավոր ցուցահանդեսների միջոցով հավաքածուները ներկայացնել հանրությանը և իրականացնել բնապահպանական քարոզչություն
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 42 500,7
 Բնագիտական նմուշների պահպանություն և ցուցադրություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանին բնորոշ բնության օբյեկտների  նմուշների պահպանում, ֆոնդերի թարմացում, նմուշների ցուցահանդեսների կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 308 016,7
 Կենդանաբանական այգու ցուցադրություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աջակցություն Երեանի քաղաքային համայնքին մշակութային ժամանցի միջոցառումների իրականացման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 ՀՀ  կրթության , գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն 250 268 554,5
 1041  Ծրագրի անվանումը` 4 785 250,7
 Մեծ նվաճումների սպորտ
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել Հայաստանում մեծ սպորտի շարունակական զարգացմանը և միջազգային հարթակներում ՀՀ դիրքի բարելավմանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ առաջնությունների ընդլայնում, միջազգային սպորտային միջոցառումներին մասնակցության և նվաճումների ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 367 960,9
 ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների կողմից մարզիկների պատրաստում և տարբեր մարզաձևերի ՀՀ առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի անցկացում, ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպում և միջազգային միջոցառումներին մասնակցություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 81 840,0
 ՀՀ հավաքական թիմերին մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ հավաքական թիմերին անհրաժեշտ մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 121 685,0
 Ադապտիվ սպորտին առնչվող ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հաշմանդամային մարզական ՀԿ-ի կողմից միջազգային մրցաշարերին մարզիկների նախապատրաստում և մասնակցության ապահովում և ՀՀ առաջնությունների և այլ մարզական միջոցառումների անցկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 8 133,4
 Աջակցություն հայկական կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի զարգացմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աջակցություն հայկական կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի զարգացմանը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 5 075,1
 Նավամոդելային սպորտի զարգացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մասնակցություն միջազգային մրցույթներին
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 159 049,8
 Շախմատիստների պատրաստման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանի շախմատի ակադեմիա հիմնադրամի սաների ամենօրյա անվճար ուսուցում, միջազգային գրոսմայստերների և վարպետների պատրաստում, նրանց համար ուսումնամարզական հավաքների և մրցաշարերի կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11011  Միջոցառման անվանումը` 107 965,4
 Եվրոպական օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Եվրոպական օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11012  Միջոցառման անվանումը` 77 838,4
 Եվրոպայի երիտասարդության օլիմպիական փառատոներին մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
  Եվրոպայի երիտասարդության օլիմպիական փառատոներին մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11021  Միջոցառման անվանումը` 100 000,0
 ՀՀ հանրակրթական, միջին մասնագիտական և  բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, ինչպես նաև մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին գույքով ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատակով հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, ինչպես նաև  մարզական հասարակական կազմակերպություններին մարզական և այլ անհրաժեշտ գույքի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11022  Միջոցառման անվանումը` 39 910,4
 Ֆրանկոֆոնիայի մարզամշակութային խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ֆրանկոֆոնիայի մարզամշակութային խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11026  Միջոցառման անվանումը` 88 426,4
 Հայաստանի Հանրապետության հակադոպինգային ծրագրերի մշակում և իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ մարզիկների մրցումային և արտամրցումային դոպինգ ստուգում, սպորտում արգելված նյութերի և մեթոդների կանխարգելում և հակադոպինգային կանոնակարգերի մշակում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11030  Միջոցառման անվանումը` 40 000,0
 ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի արդյունավետության բարձրացման նպատակով վիտամինիզացիայի և չարգելված սպորտային հավելյալ սննդով ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի արդյունավետության բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ վիտամինիզացիայի և չարգելված սպորտային հավելյալ սննդով ապահովման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11031  Միջոցառման անվանումը` 4 000,0
 ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների հոգեբանական արդյունավետության բարձրացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սպորտային հոգեբանության առաջատար մեթոդների ներդրման և կիրառման միջոցով մարզիկների արդյունավետության բարձրացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11036  Միջոցառման անվանումը` 45 807,5
 ԱՊՀ երկրների երկրորդ մարզական խաղերին  ՀՀ մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ԱՊՀ երկրների երկրորդ մարզական խաղերին ՀՀ մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11037  Միջոցառման անվանումը` 990 014,2
 Երևանում կայանալիք ծանրամարտի մեծահասկների Եվրոպայի առաջնության անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 2023 թվականին Երևանում կայանալիք ծանրամարտի մեծահասկների Եվրոպայի առաջնության անցկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 150 000,0
 Միջազգային մարզական միջոցառումների հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջազգային մարզական միջոցառումների հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 171 198,0
 ՀՀ հավաքական թիմերի գլխավոր և ավագ մարզիչների վարձատրություն և աշխարհի չեմպիոններին, օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի մրցանակակիրներին պատվովճարի հատկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ հավաքական թիմերի գլխավոր և ավագ մարզիչների վարձատրություն և աշխարհի չեմպիոններին, օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի մրցանակակիրներին պատվովճարի հատկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12003  Միջոցառման անվանումը` 624 346,2
 Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին  անվանական թոշակի հատկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին  անվանական թոշակի հատկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12006  Միջոցառման անվանումը` 51 500,0
 ՀՀ «Տարվա լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպում, անցկացում և հաղթող ճանաչված մարզիկների պարգևատրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ «Տարվա լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպում, անցկացում և հաղթող ճանաչված մարզիկների պարգևատրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12007  Միջոցառման անվանումը` 550 500,0
 Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1045  Ծրագրի անվանումը` 14 807 734,6
 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն
 Ծրագրի նպատակը`
 Աշխատաշուկայի արդի պահանջներին համապատասխան նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում, կրթության մատչելիության ապահովում:
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության գրավչության բարձրացում, մատչելի և մրցունակ նախնական (արհեստագործական)  և միջին մասնագիտական կրթության ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11002  Միջոցառման անվանումը` 48 598,7
 Միջին մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Նախնական, միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների հավատարմագրում՛ հավատարմագրման չափանիշների մշակում,  վերանայում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 423 689,4
 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 842 745,0
 Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջին մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողներին կրթաթոշակի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12003  Միջոցառման անվանումը` 2 530 169,9
 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 7 652 755,4
 Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32001  Միջոցառման անվանումը` 1 447 658,5
 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՆՄՄԿՈՒ հաստատությունների շենքերի հիմնանորոգման և նախագծման (շինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի ստեղծում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32005  Միջոցառման անվանումը` 1 862 117,7
 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շենքերի կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՆՄՄԿՈՒ հաստատությունների շենքերի (մասնաշենքերի) կառուցման և նախագծման աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1056  Ծրագրի անվանումը` 849 723,3
 Կինեմատոգրաֆիայի ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Կինոարվեստի և կինոարտադրության զարգացմանն աջակցություն, հայկական ավանդույթների շարունակականության ապահովում և կինոարվեստի հանրահռչակում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Կինոարտադրության ընդլայնում և տարածում, հասարակության կինոհաղորդակցության բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 478 882,0
 Կինոնկարների արտադրություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խաղարկային, անիմացիոն և վավերագրական  կինոնկարների արտադրություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 93 529,6
 Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կինո-ֆոտո-ֆոնո հավաքածուի պահպանում, վերականգնում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 157 980,1
 Ազգային կինոծրագրերի իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խաղարկային և անիմացիոն կինոնկարների արտադրության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 46 535,1
 Փաստավավերագրական կինոծրագրերի իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Վավերագրական կինոնկարների արտադրության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 72 796,5
 Կինոարվեստի հանրահռչակում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կինոարվեստի հանրահռչակում, տարածում, մատչելիության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1075  Ծրագրի անվանումը` 4 063 498,1
 Մշակութային ժառանգության ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Մշակութային ժառանգության պահպանում, օգտագործում, համալրում և հանրահռչակում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Մշակութային ժառանգության շարունակական պահպանում, մշակութային զբոսաշրջության զարգացում և խթանում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 98 026,8
 Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական աշխատանքներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հուշարձանների  պետական հաշվառում, պահպանական գոտիների նախագծերի կազմում, հուշարձանների պետական կադաստրի կազմում, պեղումների կատարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 33 687,8
 Մշակութային արժեքների փորձաքննության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մշակութային նշանակության առարկաների մշակութաբանական և արվեստաբանական փորձաքննություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 58 966,5
 Աջակցություն հայկական պատմամշակութային հուշարձանների վավերագրմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հուշարձանների լուսանկարում, չափագրում, վիմագրերի ընդօրինակում և վերծանում, քարտեզագրում, գրավոր աղբյուրների և արխիվային նյութերի ուսումնասիրություն, հուշարձանի վավերագրերի կազմում, վավերագրված հուշարձանների ցուցակների կազմում ըստ բնակավայրերի
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 2 710 293,0
 Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Թանգարանային նմուշների պահպանություն, ցուցահանդեսների կազմակերպում, մասնագետների վերապատրաստում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 52 000,0
 Աջակցություն ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Անցյալում ստեղծված, պահպանվող, կիրառվող և բանավոր ճանապարհով փոխանցվող ավանդական մշակութային արժեքների ամբողջության պահպանությանն ուղղված ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 50 000,0
 Աջակցություն թանգարանային միջոցառումների իրականացմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մշակութային ժառանգության պահպանությանը և հանրահռչակմանն ուղղված թանգարանային միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 21001  Միջոցառման անվանումը` 660 352,9
 Հուշարձանների ամրակայում, նորոգում և վերականգնում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հուշարձանների գիտանախագծային փաստաթղթերի կազմում,  հրատապ ուսումնասիրում, վավերագրման և ուսումնասիրման աշխատանքներ, հետախուզում և հնագիտական պեղում, ամրակայում, նորոգում և վերականգնում
 Միջոցառման տեսակը
 Հանրության կողմից անմիջականորեն օգտագործվող ակտիվների հետ կապված միջոցառումներ
 32001  Միջոցառման անվանումը` 400 171,1
 Ներդրումներ թանգարանների և պատկերասրահների հիմնանորոգման համար
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Թանգարանների և պատկերասրահների շենքերի, մասնաշենքերի հիմնանորոգում, համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում և նախագծում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1111  Ծրագրի անվանումը` 14 044 714,1
 Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Ապահովել մատչելի, որակյալ և մրցունակ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն:
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Գիտելիքների տնտեսության և գիտության զարգացման արդի պահանջներին համապատասխան բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 43 113,5
 Ակադեմիական փոխճանաչման և շարժունության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ավարտական փաստաթղթերի ու դիպլոմների փոխճանաչման վկայականների խորհրդատվության տրամադրում` հիմնվելով Եվրոպական կրթական չափորոշիչների վրա
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 59 989,5
 Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բարձրագույն կրթական ուսումնական հաստատությունների հավատարմագրում, հավատարմագրման չափանիշների մշակում, վերանայում, մշտադիտարկումների իրականացում, ծրագրային հավատարմագրման ոլորտային չափանիշների մշակում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 845 792,8
 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 467 820,0
 Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ բուհական հաստատություններում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով կրթաթոշակի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12003  Միջոցառման անվանումը` 72 160,0
 Ասպիրանտական կրթաթոշակներ գիտական հաստատություններում սովորողներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կրթաթոշակներ գիտական հաստատություններում ասպիրանտական կրթության մեջ գտնվող անձանց
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 11 129 316,8
 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների նպաստներ
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12005  Միջոցառման անվանումը` 499 071,8
 Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով  նպաստների տրամադրում բուհական հաստատություններում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով  նպաստների տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12006  Միջոցառման անվանումը` 37 464,7
 Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում գիտակրթական հաստատություններում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գիտական կադրերի պատրաստման համար նպաստների տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12007  Միջոցառման անվանումը` 35 045,5
 Երևանում բարձրագույն կրթության հասանելիության ապահովում մարզաբնակ ուսանողներին, կեցության վարձավճարի փոխհատուցում մարզաբնակ և օտարերկրյա ուսանողներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ուսանողներին զեղչային գներով հանրակացարանային պայմանների տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12008  Միջոցառման անվանումը` 74 189,4
 Ուսումնական վարկերի տոկոսավճարների մասնակի փոխհատուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ուսումնական վարկերի տոկոսավճարների մասնակի փոխհատուցում` 2 տոկոսային կետի չափով, բարձր առաջադիմության դեպքում 3 տոկոսային կետի չափով:
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32001  Միջոցառման անվանումը` 780 750,1
 Բարձրագույն  ուսումնական հաստատությունների և «Զեյթուն»  ուսանողական ավան»  հիմնադրամի շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բարձրագույն  ուսումնական հաստատությունների և «Զեյթուն» ուսանողական ավան»   հիմնադրամի շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1115  Ծրագրի անվանումը` 2 230 353,7
 Երիտասարդության ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կյանքին երիտասարդների լիարժեք ներգրավմանը և նրանց ստեղծագործական ներուժի ամբողջական դրսևորմանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Հասարակական կյանքում երիտասարդների արդյունավետ ներգրավվածության և դրսևորման ընդլայնում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 92 993,7
 Երիտասարդական պետական քաղաքականությանն ուղղված ծրագրեր և միջոցառումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հասարակական կյանքին երիտասարդների ակտիվ մասնակցության,  երիտասարդության շրջանում առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, հայրենասիրական դաստիարակության խթանում, երիտասարդների զբաղվածության հնարավորությունների մեծացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 9 600,0
 Երիտասարդական ծրագրերի շրջանակներում թրաֆիքինգի դեմ պայքարի միջոցառումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) կանխարգելմանն ուղղված քարոզչական միջոցառումներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 10 216,0
 ՀՀ տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տարածքային համաչափ զարգացում, մարզերում երիտասարդական ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը նպաստում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 2 064 900,0
 Աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարաններ» պետական նպատակային ծրագրի համաֆինանսավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32001  Միջոցառման անվանումը` 52 644,0
 Երիտասարդական կենտրոնների ստեղծում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հասարակական կյանքին երիտասարդների ակտիվ մասնակցության,  երիտասարդության շրջանում առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, հայրենասիրական դաստիարակության խթանում, երիտասարդների զբաղվածության հնարավորությունների մեծացում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1124  Ծրագրի անվանումը` 1 726 259,7
 Գրահրատարակչության և գրադարանների ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել գրականության զարգացմանը, տարածմանը և հանրահռչակմանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Գրքի և գրական արտադրանքի բազմազանության և հասանելիության ապահովում, ստեղծագործական գործընթացների խթանում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11002  Միջոցառման անվանումը` 35 000,0
 Թարգմանական ծրագրեր և աջակցություն ստեղծագործողներին ու հետազոտողներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աջակցություն ստեղծագործողներին, մշակույթի ոլորտի հետազոտողներին և արտերկրի հրատարակչություններին հայ գրականության հանրահռչակման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 62 073,8
 Ոչ պետական մամուլի հրատարակում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստանում  ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով լույս տեսնող գրական, մշակութային, տպագիր և էլեկտրոնային պարբերականների հրապարակումներ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 1 535 664,9
 Գրադարանային ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գրադարանային հավաքածուների պահպանում և համալրում, ընթերցողների սպասարկում, գրադարանային միջոցառումների կազմակերպում, գրադարանային կադրերի վերապատրաստում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 33 334,4
 Աջակցություն գրականության հանրահռչակմանը, գրական ծրագրերին և գրքերի միջազգային ցուցահանդեսներին մասնակցությանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գրական ժառանգության պահպանման և տարածման ծառայությունների մատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 9 786,6
 Տեսողության սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց համար Բրայլյան տառատեսակով գրքերի տպագրություն, տետրերի պատրաստում և «Խոսող գրքերի» ձայնագրության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տեսողության սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց  ծառայությունների մատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 42 000,0
 Գրականության հրատարակում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մշակույթը ներկայացնող հանրամատչելի, գիտամշակութային, մշակութային ժառանգությունը, պատմական քարտեզներ, քննադատական տեսություն պարունակող, դասական գրողների հոբելյանական գրականության հրատարակում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 32001  Միջոցառման անվանումը` 8 400,0
 Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի զարգացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրային գրադարանների նյութատեխնիկական բազայի զարգացում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1130  Ծրագրի անվանումը` 2 025 936,7
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի   պետական քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ
 Ծրագրի նպատակը`
 Ապահովել համընդհանուր, հավասարապես հասանելի, ներառական և որակյալ կրթություն՛  բավարարելով տնտեսության ու հասարակության պահանջները, լիարժեք ծառայելով  ազգային շահերին
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառում իրականացվող ծրագրերի ազդեցության և արդյունավետության  բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 895 925,9
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  բնագավառի պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծառայությունների ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 115 222,5
 Լեզվի բնագավառում պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Լեզվի բնագավառում պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 14 788,3
 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության  աշխատանքային պայմանների բարելավման համար վարչական սարքավորումների ձեռք բերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1146  Ծրագրի անվանումը` 127 333 675,7
 Հանրակրթության ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Ապահովել անվճար և որակյալ հանրակրթություն
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական ունակությունների համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացմամբ, հայրենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիրակված, պատշաճ վարքով և վարվելակերպով անձի  ձևավորում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 36 957 357,3
 Տարրական ընդհանուր հանրակրթություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պարտադիր կրթության առաջին մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 44 012 183,2
 Հիմնական ընդհանուր հանրակրթություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 18 168 919,3
 Միջնակարգ ընդհանուր հանրակրթություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության, գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 424 025,7
 Տարրական հատուկ հանրակրթություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պարտադիր կրթության առաջին մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության և գրագիտության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 580 506,3
 Հիմնական հատուկ հանրակրթություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության և գրագիտության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 403 147,3
 Միջնակարգ հատուկ հանրակրթություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պարտադիր կրթության երրորդ մակարդակում սովորողների ընդգրկվածության՛ գրագիտության և համակողմանի զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 285 202,1
 Տարրական մասնագիտացված հանրակրթություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տարրական կրթության մակարդակում մասնագիտացված հանրակրթական ծառայությունների մատուցման միջոցով սովորողների ընդգրկվածության և գրագիտության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11011  Միջոցառման անվանումը` 1 851 479,3
 Հիմնական մասնագիտացված հանրակրթություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հիմնական կրթության մակարդակում մասնագիտացված հանրակրթական ծառայությունների մատուցման միջոցով սովորողների ընդգրկվածության և գրագիտության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11012  Միջոցառման անվանումը` 2 174 217,3
 Միջնակարգ մասնագիտացված հանրակրթություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջնակարգ կրթության մակարդակում մասնագիտացված հանրակրթական ծառայությունների մատուցման միջոցով սովորողների ընդգրկվածության , համակողմանի զարգացման և գրագիտության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11013  Միջոցառման անվանումը` 927 010,4
 Նախադպրոցական կրթություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Նախադպրոցական կրթություն մակարդակում սաների ընդգրկվածության, զարգացման բարձր մակարդակի ապահովում, 5-6 տարեկան երեխաների նախապատրաստում տարրական դպրոցին
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11014  Միջոցառման անվանումը` 126 383,6
 Նորարարական մանկավարժական ծրագրերի իրականացում հանրակրթությունում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հեղինակային կրթական ծրագրերի վերամշակում և իրականացում, անհատի օժտվածության զարգացման բաց համակարգ, ստեղծագործ անհատի կրթական պատվերի իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11015  Միջոցառման անվանումը` 48 000,0
 Դպրոցականների օլիմպիադաների անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օժտված երեխաների հայտնաբերում, խրախուսում, ազգային թիմերի ձևավորում, միջազգային օլիմպիադաների մասնակիցների պատրաստում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11016  Միջոցառման անվանումը` 1 158 892,3
 Կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով և ուսումնական գրականությամբ ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրակրթական դպրոցում ուսումնական գործընթացի արդյունավետության  ապահովման և բարձրացման նպատակով ոսւումնադիդակտիկ պարագաների ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11017  Միջոցառման անվանումը` 33 545,1
 Կրթական հաստատություններին ուսումնամեթոդական նյութերով ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ավարտական փաստաթղթերի, գովասանագրերի, դասամատյանների, մեդալների, ուսումնական ծրագրերի, մանկավարժական պարբերականների և ուսումնադիտողական պարագաների, հավաստագրերի և այլ ծառայությունների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11018  Միջոցառման անվանումը` 858 636,9
 Դպրոցներում STEM կրթության և ռոբոտատեխնիկայի զարգացման իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրակրթական դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական ուղղվածության մակարդակի զարգացում: Հանրակրթական դպրոցի սովոորղների կողմից մեխանիկայի, էլեկտրոնիկայի, ծրագրավորման և ռոբոտատեխնիկային հիմունքների ուսումնասիրություն և յուրացման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11019  Միջոցառման անվանումը` 7 701,3
 «Ազգային երգ ու պար»առարկայի ներդրում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մշակույթի պահպանման, հանրայնացման, պարուսուցման ոլորտի համակարգված գործունեության ապահովում, սովորողների ազգային ոգու ամրապնդում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11020  Միջոցառման անվանումը` 16 213,7
 Միջնակարգ հանրակրթություն երեկոյան դպրոցում (Շիրակի մարզ)
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ ԱՆ Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ազատազրկված և միջնակարգ կրթություն չունեցող անձանց շրջանակում հանրակրթական ծառայությունների մատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11021  Միջոցառման անվանումը` 18 800,0
 Օժանդակություն «Հայ-չինական բարեկամության դպրոց» հիմնադրամին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աջակցություն «Հայ չինական բարեկամության դպրոց» հիմնադրամի սպասարկմանը, կառավարմանը և շահագործմանը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11025  Միջոցառման անվանումը` 616 823,5
 Գնահատման և թեստավորման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Քննական թեստերի և հարցաշարերի մշակում և փորձարկում՛ դպրոցի ավարտական և բուհերի ընդունելության միասնական քննությունների կազմակերպում և անցկացում՛ սովորողների գիտելիքների արտաքին ընթացիկ գնահատում՛ ազգային ստուգատեսերի անցկացում՛ TIMSS/PIRLS
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11026  Միջոցառման անվանումը` 102 367,6
 Մասնակցություն սովորողների միջազգային գնահատման ծրագրին /PISA/
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 2025 թվականին Հայաստանում սովորողների միջազգային գնահատման  ծրագրի  /PISA/  կազմակերպում և անցկացում, այդ թվում `անդամավճարի փոխանցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 54 879,2
 Փոխհատուցում սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների ծախսերի փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 523 316,0
 Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12003  Միջոցառման անվանումը` 39 121,0
 Սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների երեխաների դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրակրթական դպրոցի սոցիալական աջակցություն ստացող ՀՀ սահմանամերձ համայնքների դպրոցների երեխաների դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 385 330,7
 Ատեստավորման միջոցով որակավորում ստացած ուսուցիչներին հավելավճարների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ատեստավորման միջոցով տարակարգի որակավորում ստացած ուսուցիչներին համաապատասխան հավելավճարի տրամադրման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12008  Միջոցառման անվանումը` 77 451,0
  Նախադպրոցական այլընտրանքային ծախսաարդյունավետ մոդելների ներդրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրապետության շուրջ 201 համայնքներում, որտեղ չկան նախադպրոցական հաստատություններ, նախադպրոցական որևէ տիպի ծառայության մատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12009  Միջոցառման անվանումը` 38 670,0
 Հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին անվանական կրթաթոշակի տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օլիմպիադաների մասնակից և հաղթող հանրակրթական դպրոցների աշակերտներին անվանական կրթաթոշակի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12010  Միջոցառման անվանումը` 9 940 477,8
 «Մոդուլային» տիպի մանկապարտեզների շենքային ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համայնքներում «Մոդուլային» տիպի մանկապարտեզների կառուցում և նախագծում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12012  Միջոցառման անվանումը` 11 000,0
 <<Ուսուցչի օրվա>> առթիվ  հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների լավագույն մանկավարժների պարգևատրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 <<Տարվա լավագույնները>> մրցույթում հաղթող ճանաչված մանկավարժներին պարգևատրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12013  Միջոցառման անվանումը` 2 945 844,0
 Սոցիալական որոշ խմբերի  1.5-5 տարեկան երեխաների նախադպրոցական կրթության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Նախադպրոցական ծառայություններում երեխաների ընդգրկվածության մեծացման և մատչելիության ապահովման նպատակով՛ պետական բյուջեից ֆինանսական միջոցների հատկացում սոցիալական որոշ խմբերի երեխաներ համար
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12015  Միջոցառման անվանումը` 2 928 600,0
 ՀՀ  պետական հանրակրթական բոլոր ուսումնական հաստատություններում ԲՏՃՄ ոլորտի (բացառությամբ մաթեմատիկայի) դասավանդող ուսուցիչների համար վարձատրության բարձրացված հստակ չափաքանակի սահմանում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ  պետական հանրակրթական բոլոր ուսումնական հաստատություններում ԲՏՃՄ ոլորտի (բացառությամբ մաթեմատիկայի) դասավանդող ուսուցիչներին հավելավճարի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12016  Միջոցառման անվանումը` 1 590 480,0
 ՀՀ գյուղական բնակավայրերում մինչև 100 աշակերտ ունեցող պետական ուսումնական հաստատություններում դասավանդող ուսուցիչներին հավելավճարի սահմանում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ գյուղական բնակավայրերում մինչև 100 աշակերտ ունեցող պետական ուսումնական հաստատություններում դասավանդող ուսուցիչներին հավելավճարի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12017  Միջոցառման անվանումը` 27 093,8
 ՀՀ Սյունիքի մարզում բազմահամակազմ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչներին հավելավճարի սահմանում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բազմահամակազմ դասարաններում դասավանդող ուսուցիչներին հավելավճարի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1148  Ծրագրի անվանումը` 6 032 594,5
 Արտադպրոցական դաստիարակության ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել հանրակրթական ուսուցման համակարգում  ընդգրկված երեխաների ֆիզիկական, հոգևոր և գեղագիտական զարգացմանը, բնապահպանական և կիրառական գիտելիքների ձեռքբերմանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ստեղծել պայմաններ սովորողների ազատ ժամանացի  կազմակերպան միջոցով նրանց հետաքրքրությունների բացահայտման, ձևավորման  և զարգացման համար
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 2 726 927,9
 Արտադպրոցական դաստիարակություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արվեստի, երաժշտության, սպորտի դասընթացներ մարզադպրոցներում , ստեղծագործական և արտադպրոցական դաստիարակության այլ կենտրոններում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 390 758,4
 Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների 7-13 տարեկան երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 865 118,2
 Արտադպրոցական դաստիարակություն հասարակական կազմակերպությունների կողմից
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարզական հասարակական  կազմակերպությունների կողմից մարզիկների պատրաստում և առաջնությունների անցկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 8 103,4
 Մարզիչ-մանկավարժների վերապատրաստման կազմակերպում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մանկապատանեկան մարզադպրոցներում աշխատող մարզիչ-մանկավարժների վերապատրաստման կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11008  Միջոցառման անվանումը` 6 793,0
 «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպման նպատակով  պետության կողմից համայնքի ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների  իրականացման ֆինանսավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11012  Միջոցառման անվանումը` 70 611,1
 «Քո արվեստը դպրոցում»
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում սովորող դպրոցականների համար իրականացնել մշակութային կրթության բաղադրիչի լրացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11013  Միջոցառման անվանումը` 32 795,0
 «Դասական երաժշտություն «Դաս A»
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ավագ դպրոցներում սովորող դպրոցականների համար իրականացնել երաժշտական ճաշակի և կրթության ձևավորում, շարունակականության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11014  Միջոցառման անվանումը` 29 903,7
 ՀՀ դպրոցականների աշխարհի, Եվրոպայի և համաշխարհային գիմնազիադայի մասնակցության և ՀՀ տարածքում կազմակերպման ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարզիկ դպրոցականների մասնակցության ապահովում «Գիմնազիադա» համաշխարհային խաղերին
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11015  Միջոցառման անվանումը` 70 590,0
 Դպրոցը գիտական միջավայրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Գիտություն և միջավայր» կրթական-ինտերակտիվ կենտրոնի միջոցով դպրոցականների գիտական մտածողության զարգացում, բնագիտության, գիտության և շրջակա միջավայրի վերաբերյալ գիտելիքի հանրայնացում, նորարարության և տեխնոլոգիական լուծումների ներկայացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11016  Միջոցառման անվանումը` 1 661 534,4
 ՀՀ հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 11-րդ դասարանների աշակերտների ռազմամարզական ճամբարի կազմակերպում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Նպաստել 11-րդ դասարաններում սովորող դպրոցականների մոտ «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկայից ստացած գիտելիքների հարստացմանը և դրանց համապատասխան կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 55 863,0
 Ուսումնամարզական գործընթացի իրականացում մարզադպրոցներում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տրանսֆերտների տրամադրում արտադպրոցական դաստիարակության կենտրոններում սովորող երեխաների ծախսերի փոխհատուցման նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32003  Միջոցառման անվանումը` 113 596,4
 «Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության համար մարզադահլիճի կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արամ Մանուկյանի անվան մարզառազմական մասնագիտացված դպրոցի մարզադահլիճի կառուցմամբ դպրոցականների շրջանում <<ֆիզիկական կուլտուրա>> առարկայի պետական չափորոշիչների ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1162  Ծրագրի անվանումը` 29 811 530,7
 Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության հիմնարար, կիրառական և թեմատիկ հետազոտությունների իրականացում, ենթակառուցվածքի և ազգային արժեք ներկայացնող գիտական  օբյեկտների պահպանում և զարգացում, գիտական ներուժի վերարտադրության ապահովում£
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Գիտության և տեխնիկայի զարգացման գերակա ուղղությունների հետազոտությունների իրականացում, գիտական ներուժի զարգացում, ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 227 259,0
 Գիտության բնագավառի պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գիտության բնագավառի պետական քաղաքականության իրականացում, մոնիտորինգի և գիտության ծառայությունների ու ծրագրերի համակարգման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 12 452 249,4
 Գիտական ենթակառուցվածքի արդիականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գիտական կազմակերպությունների և բուհերի գիտական ստորաբաժանումների  զարգացում, ծրագրերի իրականացում, գիտական սարքավորումների արդիականացում, միջազգային համագործակցության աջակցություն
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 915 193,5
 Ազգային արժեք ներկայացնող գիտական օբյեկտների պահպանություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հին ձեռագրերի ինստիտուտի, ցեղասպանության թանգարանի, Բյուրականի աստղադիտարանի պահպանում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 8 403 357,3
 Գիտական և գիտատեխնիկական պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) հետազոտություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 135 960,0
 Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-ծրագրային հետազոտություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գիտական և գիտատեխնիկական նպատակային-ծրագրային հետազոտություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11007  Միջոցառման անվանումը` 95 556,3
 Գիտական ամսագրերի և մենագրությունների հրատարակում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գիտական ամսագրերի և մենագրությունների հրատարակում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11008  Միջոցառման անվանումը` 870 077,8
 Բարձր էներգիաների ֆիզիկայի բնագավառի ենթակառուցվածքների արդիականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ֆիզիկայի բնագավառում գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11009  Միջոցառման անվանումը` 228 610,4
 Արագացուցչային տեխնոլոգիաների զարգացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արագացուցչային ֆիզիկայի և տեխնիկայի բնագավառում գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 45 000,0
 Անտենային էտալոնների պահպանում և զարգացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ ազգային անտենային էտալոնների պահպանում և զարգացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11012  Միջոցառման անվանումը` 150 630,1
 Գիտական գրադարանային ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գրադարանային հավաքածուների պահպանում և համալրում, ընթերցողների սպասարկում, գրադարանային միջոցառումների կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11013  Միջոցառման անվանումը` 166 436,9
 Գիտատեխնիկական գրադարանային ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գրադարանային հավաքածուների պահպանում և համալրում, ընթերցողների սպասարկում, գրադարանային միջոցառումների կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 842 000,0
 Գիտաշխատողներին գիտական աստիճանների համար տրվող հավելավճարներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պետական ծրագրերում ընդգրկված գիտական աստիճան ունեցող գիտաշխատողներին հավելավճարների տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 139 200,0
 ՀՀ ԳԱԱ իսկական և թղթակից անդամների պատվովճարների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ ԳԱԱ իսկական և թղթակից անդամների պատվովճարների տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32003  Միջոցառման անվանումը` 940 000,0
 Գիտական կենտրոնների վերանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գիտական կենտրոնների վերանորոգում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32004  Միջոցառման անվանումը` 4 200 000,0
 Գիտական կենտրոնները ժամանակակից սարքավորումներով վերազինում ու համատեղ օգտագործման գիտական սարքավորումների կենտրոնների ստեղծում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գիտական կենտրոնները վերազինված են ոլորտային համալիր հետազոտությունների համար անհարժեշտ սարքավորումներով
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1163  Ծրագրի անվանումը` 2 903 030,6
 Մասսայական սպորտ
 Ծրագրի նպատակը`
 Բնակչության շրջանում առողջ ապրելակերպի արմատավորում, անհատի բազմակողմանի ու ներդաշնակ զարգացման գործում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի դերի բարձրացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Սպորտի նկատմամբ հետաքրքրվածության և մասնակցության ընդլայնում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11007  Միջոցառման անվանումը` 5 000,0
 Հանրապետական ուսանողական մարզական խաղերի անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրապետական ուսանողական մարզական խաղերի կազմակերպում և անցկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11017  Միջոցառման անվանումը` 19 350,0
 Համաշխարհային ունիվերսիադային Հայաստանի ուսանողական մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համաշխարհային ունիվերսիադային Հայաստանի ուսանողական մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11018  Միջոցառման անվանումը` 25 724,2
 «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարի անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարի կազմակերպում և անցկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11019  Միջոցառման անվանումը` 41 690,0
 «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» սիրողական խճուղավազքի մրցաշարի անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» սիրողական խճուղավազքի մրցաշարի կազմակերպում և անցկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11020  Միջոցառման անվանումը` 20 155,2
 «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» սիրողական լողի մրցաշարի անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ»սիրողական լողի մրցաշարի կազմակերպում և անցկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11021  Միջոցառման անվանումը` 25 196,1
 «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ» սիրողական սեղանի թենիսի մրցաշարի անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի գավաթ»սիրողական սեղանի թենիսի մրցաշարի կազմակերպում և անցկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11022  Միջոցառման անվանումը` 50 000,0
 Մասսայական սպորտին առնչվող ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մասսայական սպորտին ուղղված միջոցառումների շրջանակում բնակչության բոլոր տարիքային խմբերի ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացների շարունակականության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11023  Միջոցառման անվանումը` 29 274,9
 «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ» դպրոցականների թիմային խճուղավազքի անցկացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ» դպրոցականների թիմային խճուղավազքի կազմակերպման և անցկացման ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 1 771 388,5
 Աջակցություն համայնքներին մարզական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավման համար
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համայնքային ենթակայության մարզական հաստատությունների  վերանորոգում և կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32001  Միջոցառման անվանումը` 554 070,7
 Մարզական օբյեկտների շինարարություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարզական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) կառուցում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) և նախագծում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32002  Միջոցառման անվանումը` 361 181,0
 Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարզական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) և նախագծում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1168  Ծրագրի անվանումը` 9 948 581,7
 Արվեստների ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Նպաստել ազգային հենքի վրա ժամանակակից թատերարվեստի, երաժշտարվեստի, կերպարվեստի և պարարվեստի զարգացմանը և հանրահռչակմանը
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Մրցունակ արվեստային արտադրանքի ստեղծում, ստեղծագործական գործընթացների խթանում, արվեստի նոր նախագծերի ներդրում և մշակութային կյանքում հասարակության ներգրավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 448 389,2
 Օպերային և բալետային արվեստի ներկայացումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օպերային և բալետային արվեստի ներկայացումների բեմադրություն, թատրոնի գործունեության ապահովում, ազգային օպերային և բալետային արվեստի խթանում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 351 146,9
 Ազգային ակադեմիական թատերարվեստի ներկայացումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ազգային թատերարվեստի ներկայացումների բեմադրության, թատրոնի գործունեության ապահովում, ազգային թատերավեստի խթանում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 2 364 403,6
 Թատերական ներկայացումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Թատերական ներկայացումների բեմադրություններ և թատրոնների գործունեության ապահավում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 2 976 020,7
 Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երաժշտական, պարային, համերգային կազմակերպությունների գործունեության ապահովում և համերգային ծրագրերի իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 1 689 013,0
 Մշակութային միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Արվեստի հանրահռչակում, տարածում, մատչելիության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 400 846,6
 Ազգային ակադեմիական խմբերգային համերգներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Խմբերգային համերգների իրականացում, Ազգային ակադեմիական երգչախմբի գործունեության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11008  Միջոցառման անվանումը` 340,8
 «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց ամենամսյա պատվովճարի վճարման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համընդհանուր ճանաչում ունենալու, արվեuտի զարգացման գործում ունեցած մեծ և բացառիկ վաuտակի համար Ժողովրդական  պատվավոր կոչման արժանացած անձանց ամենամսյա պատվովճարի վճարման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 182 104,9
 Մարզահամերգային համալիրի պահպանություն
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի պահպանության ապահովում, համերգների, փառատոների և այլ միջոցառումների սպասարկում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 34 080,0
 «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց պատվովճար
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համընդհանուր ճանաչում ունենալու, արվեuտի զարգացման գործում ունեցած մեծ և բացառիկ վաuտակի համար Ժողովրդական  պատվավոր կոչման արժանացած անձանց ամենամսյա պատվովճարի տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 32001  Միջոցառման անվանումը` 502 236,0
 Ներդրումներ թատրոնների և համերգային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգման համար
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Թատրոնների և համերգային կազմակերպությունների շենքերի մասնաշենքերի հիմնանորոգում, համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում և նախագծում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1183  Ծրագրի անվանումը` 15 198 970,9
 Ապահով դպրոց
 Ծրագրի նպատակը`
 Դպրոցներին սպառնացող աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների հզորացում, դպրոցի անձնակազմի և աշակերտների անվտանգության ապահովման մակարդակի բարձրացում՛ կիրառելով ներառական և երեխայակենտրոն մոտեցում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Դպրոցական միջավայրի բարելավում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11002  Միջոցառման անվանումը` 47 444,0
 Աջակցություն դպրոցներին «Արագ արձագանքման ֆոնդի» շրջանակում՛ հրատապ խնդիրների լուծման համար
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Դպրոցներում արտակարգ իրավիճակների և չնախատեսված հանգամանքների հետևանքով առաջացած խնդիրների լուծման նպատակով ընթացիկ աշխատանքների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 32001  Միջոցառման անվանումը` 354 950,0
 Կրթական օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) հիմնանորոգում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) և նախագծում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32002  Միջոցառման անվանումը` 4 115 577,2
 Կրթական օբյեկտների շենքային ապահովվածության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կրթական օբյեկտների շենքերի (մասնաշենքերի) կառուցում (համաշինարարական աշխատանքներ, ջեռուցման համակարգի իրականացում, ներքին հարդարում, տարածքի բարեկարգում) և նախագծում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32003  Միջոցառման անվանումը` 6 823 956,7
 Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների  և կրթահամալիրներ մոդուլային շենքերի կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կրթական հաստատությունների կառուցում  համայնքային կենտրոնների մոդելով
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32004  Միջոցառման անվանումը` 69 782,9
 Ավագ մակարդակի կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ավագ դպրոցների շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32007  Միջոցառման անվանումը` 1 372 355,0
 Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների նոր մարզադահլիճների կառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրակրթական ուսուցում իրականացնող ուսումնական հաստատությունների նոր մարզադահլիճների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32009  Միջոցառման անվանումը` 1 253 755,1
 Հանրակրթական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրակրթական ուսուցում իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 32012  Միջոցառման անվանումը` 1 161 150,0
 Հանրակրթական դպրոցների գույքով և տեխնիկայով ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կրթական ժամանակակից նորմերին համապատասխանող գույքի ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1192  Ծրագրի անվանումը` 8 649 145,1
 Կրթության որակի ապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 Ընթացիկ աշխատանքների, բարեփոխումների և նոր նախաձեռնությունների միջոցով ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ կրթության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների, մատուցվող ծառայությունների բովանդակության և կազմակերպման որակի շարունակական բարելավում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Նախադպրոցականից մինչև հետբուհական կրթության որակի, այն է սովորողների, միջավայրի, ծրագրերի և ուսումնական նյութերի բովանդակության, գործընթացների, ինչպես նաև վերջնարդյունքների որակի բարելավում ըստ ներպետական և միջազգային ցուցիչների
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 199 405,4
 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) բարեփոխումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության չափորոշիչների մշակման, վերանայման, ինչպես նաև դասախոսների վերապատրաստման միջոցով ՄԿՈւ կրթության որակի բարելավում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 45 010,7
 Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի անդամակցությամբ պայմանավորված բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգի բարեփոխումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում նախարարական համաժողովների ընթացքում ստորագրված փաստաթղթերից բխող բարեփոխումներին միտված գործողությունների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 94 189,9
 Գիտական որակավորման պարբերական գործընթացի համակարգում և մոնիտորինգ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի գործունեության ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 52 826,9
 Գիտական աստիճանաշնորհման և գիտամանկավարժական կոչումների շնորհում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ-ում գիտական որակավորման, գիտական աստիճանի և գիտական կոչման վկայագրերի հանձնման, միջազգային կապերի զարգացման, ատենախոսությունների թվայնացման և գիտնականների շտեմարանների ստեղծման ու շահագործման գործընթացների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 401 656,8
 Կրթության բովանդակային և մեթոդական սպասարկում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրակրթության պետական կրթական չափորոշիչների մշակում, վերանայում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11010  Միջոցառման անվանումը` 3 984 600,0
 Ատեստավորման նոր համակարգի ներդրում՛ ուղղված ուսուցիչների որակի բարձրացմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրակրթական դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համակարգի մշակում և ներդրում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11018  Միջոցառման անվանումը` 4 000,0
 Գրագիտության, հմտությունների զարգացման, մասնագիտական կողմնորոշման համընդհանուր ներառականության, մշակութային և մարզական կրթության վերաբերյալ հոլովակների պատրաստում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
  Հեռուստահաղորդումների, սոցիալական հոլովակների ու կարճամետրաժ ֆիլմերի միջոցով քաղաքացիների ֆինանսական և մեդիագրագիտության աստիճանի բարձրացում, մարդկանց բիզնես հմտությունների զարգացում, գործարարությամբ զբաղվելու խրախուսում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11020  Միջոցառման անվանումը` 5 823,9
 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանում ԵՄ-ն հանուն նորարարությանե դրամաշնորհային փորձնական ծրագրի շրջանակներում ԳՏՃՄ  ոլորտներում կրթության բարելավում, կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի զարգացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի կարողությունների զարգացում, ՀՀ Տավուշի մարզի հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների ՏՀՏ ուղղությամբ վերապատրաստում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11022  Միջոցառման անվանումը` 348 000,0
 Հանրակրթական  հիմնական  և նախադպրոցական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի և մանկավարժի վերապատրաստում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
  Հանրակրթական հիմնական և նախադպրոցական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների և մանկավարժների վերապատրաստման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11023  Միջոցառման անվանումը` 884 827,5
 Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվող Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային ծրագիր
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հանրակրթության որակի բարելավում, աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացմանը, ծրագրի համակարգում և կառավարում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 32006  Միջոցառման անվանումը` 2 628 804,0
 Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվող ,Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային ծրա•րի շրջանակներում կապիտալ ներդրումներ  հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կապիտալ ներդրումներ ավա•, միջնակարգ և հիմնական դպրոցներում
 Միջոցառման տեսակը
 Այլ պետական կազմակերպությունների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1193  Ծրագրի անվանումը` 4 278 516,4
 Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում
 Ծրագրի նպատակը`
 Յուրաքանչյուր երեխայի համար կրթության մատչելիության, հավասար մասնակցության հնարավորության և որակի ապահովում՛ զարգացման առանձնահատկություններին համապատասխան և անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման միջոցով
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Խոցելի խմբերի երեխաների ընդգրկվածության ապահովում հանրակրթական հաստատություններում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 4 068 762,4
 Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ և  կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպմանն օժանդակող միջոցառումներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի բացահայտում և գնահատում, կրթության աջակցության ծառայությունների իրականացում և կրթության կազմակերպման համար նախատեսված  ծրագրերի,  ձեռնարկների, ուսումնական այլ նյութերի մշակում,  հրատարակում և ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 82 099,8
 Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության  ծառայությունների տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աուտիզմ և զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 127 654,2
 Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների ներառական դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Միջոցառումը նախատեսում է ուսուցիչների և նրանց օգնականների վերապատրաստում և մենթորության ծրագրի իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1196  Ծրագրի անվանումը` 87 228,2
 Մարզերի մշակութային զարգացման ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Մարզերում մշակութային կյանքի և մշակութաստեղծ գործունեության ակտիվացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Համայնքներում մշակույթի հասանելիության և մշակութային կյանքին մարզային բնակչության ընդգրկվածության ընդլայնում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 31 707,4
 Մշակութային միջոցառումների իրականացում ՀՀ մարզերում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մարզի տարածքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 55 520,8
 Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համայնքային մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում մշակույթի կենտրոնում, տարածքային մշակութային միջոցառումների իրականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1198  Ծրագրի անվանումը` 342 853,8
 Մշակութային և գեղագիտական դաստիարակության ծրագիր
 Ծրագրի նպատակը`
 Երեխաների հոգևոր և գեղագիտական ընդունակությունների բացահայտում և զարգացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ստեղծագործական ունակությունների ձևավորում և զարգացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 41 436,2
 Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ուսումնամեթոդական աշխատանքներ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի և պարարվեստի դպրոցներում ուսումնամեթոդական աշխատանքների կազմակերպում աշակերտների և ուսուցիչների համար
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 17 100,0
 Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար ուսումնամեթոդական գրականության մշակում և հրատարակում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գեղարվեստական կրթություն իրականացնող հենակետային դպրոցների և դրանց բազայի վրա ստեղծված մեթոդական կենտրոնների գործունեության ապահովում, դասավանդման գիտապրակտիկ մեթոդների ներդրում և նոր ուսումնամեթոդական ձեռնարկների և ուղեցույցերի ապահովում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 15 000,0
 Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ազգային, փողային և լարային գործիքների ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 12 000,0
 Աջակցություն շնորհալի պատանի երաժիշտ կատարողների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը և կատարելագործմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Տաղանդավոր պատանի երաժիշտ-կատարողների զարգացման և կատարելագործման նպատակային ծրագիր
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11005  Միջոցառման անվանումը` 257 317,6
 Ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային  նվագարանների գծով ուսուցման կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1215  Ծրագրի անվանումը` 345 308,5
 Կրթության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում միջազգային և սփյուռքի հետ համագործակցության զարգացում
 Ծրագրի նպատակը`
  Կրթության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում միջազգային համագործակցության ընդլայնում, սփյուռքում և օտարերկրյա պետություններում հայկական կրթական կարողությունների հզորացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
  Սփյուռքի ուսուցիչների կարողությունների բարելավում, հայագիտական առարկաների դասավանդման հիմքերի ամրապնդում, համահայկական միջոցառումների կազմակերպում, միջազգային համաձայնագրերով և հուշագրերով անդամակցությունների գործընթացի ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11002  Միջոցառման անվանումը` 39 500,0
 Սփյուռքի կրթօջախների ուսուցիչների կարողությունների հզորացում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստում Հայաստանում մասնագիտական առանձին ուղղություններով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 30 000,0
 Սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի և այլ ուսումնական նյութերի մշակում, ձեռքբերում և տրամադրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Սփյուռքի կրթօջախների համար դասագրքերի և այլ ուսումնական նյութերի մշակում, բաշխում և առաքում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 12001  Միջոցառման անվանումը` 141 720,0
 Օտարերկրյա պետություններում հայերենի և հայագիտական առարկաների դասավանդում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Աշխարհի բարձր վարկանիշ ունեցող համալսարաններում, թանգարան-ինստիտուտներում և կենտրոններում  հայագիտության դասավանդում, աջակցություն գիտական խորհրդաժողովների կազմակերպմանը և հայագիտական հետազոտությունների իրականացմանը
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12002  Միջոցառման անվանումը` 4 000,0
 Մանկապատանեկան և երիտասարդական կրթական ու կրթամշակութային միջոցառումների կազմակերպում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Համահայկական օլիմպիադայի և մանկապատանեկան նկարչական մրցույթ-փառատոնի կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12004  Միջոցառման անվանումը` 4 560,0
 Հայաստանի միգրանտ ընտանիքների դպրոցականների հայոց լեզվի իմացության բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հայաստան ներգաղթած և վերադարձած ընտանիքների երեխաների համար հայերենի դասընթացների կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12005  Միջոցառման անվանումը` 103 528,5
 Միջազգային կազմակերպություններին անդամակցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում միջազգային համաձայնագրերով և հուշագրերով անդամակցությունների անդամավճարների հատկացում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12006  Միջոցառման անվանումը` 18 000,0
 Աջակցություն օտարերկրյա պետություններում հայալեզու թատերական ներկայացումներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Մասնակի աջակցություն Թբիլիսիի Պ. Ադամյանի անվան թատրոնին
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 12007  Միջոցառման անվանումը` 4 000,0
 Աջակցություն Թբիլիսիում գտնվող հայ գրողների պանթեոնի պահպանմանը
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Թբիլիսիի հայ գրողների պանթեոնի պահպանում
 Միջոցառման տեսակը
 Տրանսֆերտների տրամադրում
 1227  Ծրագրի անվանումը` 803 647,5
 Կրթության ոլորտում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրում
 Ծրագրի նպատակը`
 Կրթության ոլորտում տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման ընդլայնում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ուսումնական հաստատությունների լիարժեք ընդգրկվածություն կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում և ուսումնական նյութերով առցանց ապահովում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 218 934,3
 Էլեկտրոնային կառավարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ կրթական ցանցի մշտադիտարկում, կենտրոնական հանգույցի սերվերների սպասարկում, կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի ամբողջականացում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 231 467,3
 ՏՀՏ բովանդակություն և հեռավար ուսուցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 «Հայկական կրթական միջավայր» պորտալի և ենթակայքերի սպասարկում, հեռավար դասընթացների կազմակերպում, շարժական ինտերնետային կայանի շահագործում, կրթության ոլորտում ՏՀՏ բնագավառի ծրագրերի համակարգում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 353 245,9
 ՏՀՏ ենթակառուցվածքների ապահովում և սպասարկում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում տվյալների փոխանակման կապի ապահովում և սպասարկում, կապի հանգույցի, սարքավորումների ծրագրային սպասարկման և համակարգչային տեխնիկական օժանդակման ծառայության ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 ՀՀ  պաշտպանության  նախարարություն 517 277 313,9
 1125  Ծրագրի անվանումը` 1 029 069,6
 Ռազմական ուսուցում և վերապատրաստում
 Ծրագրի նպատակը`
 ՀՀ ԶՈւ պատրաստության մակարդակի բարձրացում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ ԶՈւ-ում զինծառայողների, ստորաբաժանումների և կառավարման մարմինների պատրաստության մակարդակի բարձրացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 1 029 069,6
 Ռազմաուսումնական հաստատություններում նեղ մասնագետների պատրաստում և վերապատրաստում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ուսուցում արտերկրների ռազմական ուսումնական հաստատությունենրում, ակադեմիաներում, դասընթացներում վերապատրաստում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1169  Ծրագրի անվանումը` 512 785 881,2
 ՀՀ պաշտպանության ապահովում
 Ծրագրի նպատակը`
 ՀՀ ԶՈւ ռազմավարական ծավալումն ապահովող մարտական պատրաստականության պահպանում, արտաքին թշնամուց ՀՀ պետական սահմանների պաշտպանության ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 ՀՀ ԶՈւ ռազմավարական ծավալումն ապահովող մարտական պատրաստականության պահպանում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 232 431 546,5
 Ռազմական կարիքների բավարարում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Ընթացիկ գործունեության ապահովման գործողություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 100 000,0
 ՀՀ օդանավակայաններում ՌԴ զորամիավորումների օդանավերի սպասարկման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ օդանավակայաններում ՌԴ զորամիավորումների օդանավերի սպասարկման և ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 1 058 234,1
 Ռազմական նշանակության համակարգերի պահպանում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ տարածքում ռազմական նշանակության համակարգերի պահպանում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11006  Միջոցառման անվանումը` 76 000,0
 Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների գիտատեխնիկական /ռազմատեխնիկական/ ուղեկցում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների տակտիկատեխնիկական առաջադրանքների իրականացման ռազմատեխնիկական ուղեկցում պետական փորձարկումների ավարտով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 279 120 100,6
 ՀՀ պաշտպանության նախարարության շենքային պայմանների բարելավում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Պաշտպանության կարիքների համար բնակելի, գրասենյակային և այլ նշանակության շենքերի և շինությունների կառուցում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 1177  Ծրագրի անվանումը` 215 320,0
 Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական ծառայություններ
 Ծրագրի նպատակը`
 Նվազեցնել ականների և պատերազմի պայթուցիկ մնացորդների տարածման սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական վտանգավոր ազդեցությունը մարդու և հասարակության կենսագոյության վրա
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ականների և ՊՊՄ-ների ռիսկերի կրճատում մինչև նվազագույն մակարդակ: Կասկածելի ականապատված տարածքների և դրա հետ փոխկապակցված զոհերի նվազեցում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 215 320,0
 Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական ծառայությունների կազմակերպում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Հակաականային գործողությունների ենթակա տարածքի հետազննում, քարտեզագրում, նախատեսվող ծավալի աշխատանքների հստակեցում և իրականացվող միջոցառումների պլանավորում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1197  Ծրագրի անվանումը` 735 050,4
 Միջազգային ռազմական համագործակցություն
 Ծրագրի նպատակը`
 Միջազգային կայուն և բազմակողմ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների ամրապնդում, փորձի փոխանակում և ռազմական բարեփոխումներին աջակցության ընդլայնում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Միազգային ռազմական համագործակցության ընդլայնում և արդյունավետության աճ
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 735 050,4
 ՀՀ ռազմական կցորդների և ներկայացուցիչների պահպանում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Օտարերկրյա պետություններում ՀՀ ռազմական կցորդների և միջազգային կազմակերպություններում (ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, ՀԱՊԿ, ՆԱՏՕ) ռազմաքաղաքական և ռազմական ներկայացուցիչների պահպանում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 1204  Ծրագրի անվանումը` 2 511 992,7
 Ռազմաբժշկական սպասարկում և առողջապահական ծառայություններ
 Ծրագրի նպատակը`
 Զինծառայողների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անդամների առողջության պահպանում, որակյալ բժշկական ծառայություններով ապահովում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Ծառայողական պարտականությունների արդյունավետ կատարմանը խոչընդոտող հիվանդությունների կանխարգելում և առողջական խնդիրների լուծում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 11001  Միջոցառման անվանումը` 32 000,0
 Զինծառայողներին, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներին բժշկական օգնության ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՊՆ համակարգում վերականգնողական մասնագիտացված բուժօգնության գծով ծառայությունների տրամադրում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11002  Միջոցառման անվանումը` 11 470,0
 Հիգիենիկ և համաճարակային փորձագիտական ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 ՀՀ զինված ուժերում անձնակազմի գործունեության կենսամիջավայրի նկատմամբ վերահսկողության և համաճարակային միջոցառումների կազմակերպում
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11003  Միջոցառման անվանումը` 37 480,0
 Հոսպիտալների և բուժկետերի բժշկական սարքավորումների պահպանման ծառայություններ
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Զինվորական հոսպիտալների և բժշկական կետերի  սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 11004  Միջոցառման անվանումը` 1 301 242,7
 Դեղորայքի տրամադրում զորամասային և հոսպիտալային օղակներում բուժօգնություն ստացողներին
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռք բերում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և հոսպիտալային բուժօգնություն ստացողներին տրամադրելու նպատակով
 Միջոցառման տեսակը
 Ծառայությունների մատուցում
 31001  Միջոցառման անվանումը` 1 129 800,0
 Հոսպիտալների և բուժկետերի բժշկական սարքավորումներով համալրում
 Միջոցառման նկարագրությունը`
 Զորամասային և հոսպիտալային օղակներում բժշկական հետազոտությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումների և գույքի ձեռքբերում
 Միջոցառման տեսակը
 Պետական մարմինների կողմից օգտագործվող ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ
 ՀՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 653 778 050,4
 1005  Ծրագրի անվանումը` 11 034 316,0
 Պարգևավճարներ և պատվովճարներ
 Ծրագրի նպատակը`
 Պետական հոգածության դրսևորում, առանձին կատեգորիայի քաղաքացիներին և նրանց ընտանիքներին սոցիալական երաշխիքների տրամադրում
 Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը`
 Առանձին կատեգորիայի քաղաքացիներին և նրանց ընտանիքի անդամների սոցիալական պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացում
 Ծրագրի միջոցառումներ
 12001  Միջոցառման անվանումը` 10 670 616,0
 Զինծառայողներին,  ՀՄՊ մասնակիցներին, այլ պետություններում մարտական գործողությունների մասնակիցներին, զ